Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26078

.

Kurum

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

Tebliğ No

2006/7

Resmî Gazete Tarihi

12/02/2006

Resmî Gazete Sayısı

26078

2005 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAĞLIK AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA, DANE MISIR VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2006/7)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

                Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, 2005 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

                Dayanak

                Madde 2 — Bu Tebliğ 16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2005/8670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2005/9829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 3 — Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

                a) Kararname: 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 12/12/2005 tarihli ve 2005/9829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

                b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

                c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ni,

                d) Destekleme Primi veya Prim: Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı üreticilerine kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

                e) İlgili Merci: İl ve İlçe Komisyonu’nu,

                f) Üretici: 2005 yılında çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiği il/ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen gerçek ve tüzel (kamu tüzel kişilikleri hariç) kişilikler,

                g) Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği: Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetmeliği,

                h) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

                ı) Prim Kayıt Sistemi (PKS): ÇKS kayıtları esas olmak üzere, üreticilerin prime esas tüm bilgilerinin yer aldığı Bakanlık Bilgi İşlem Merkezince oluşturulan veri tabanını,

                j) Prim Kayıt Formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, prime esas üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve prime esas değerlendirmenin yer aldığı örneği Ek-1’de belirtilen belgeyi,

                k) Tasiriye Faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

                l) Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu: Tarım sektöründe politikaları belirlemek ve faaliyetleri yönlendirmek üzere, 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve

Zamanı, Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

             Destekleme primi uygulama alanı, ödeme esasları, ödeme yer ve zamanı, ödeme şekli

                Madde 4 — Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, zeytinyağı (ham rafinajlık veya naturel) üreticileri ile bu ürünlerin tohum üretici kuruluşları (Bakanlığımızda kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan üreticiler de prim ödemelerinden yararlanır.

                (Mülga fıkra:RG-23/03/2006-26117) (1)

                Üreticiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları için de 6 ncı maddede belirtilen belgelerin düzenlenmesi kaydıyla prim ödenir. Kamu kuruluşlarına tüccar tarafından yapılan satış ve teslimatlarda kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim edilir.

                2005 yılı kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağının satışı sonucunda üreticilere verilecek prim miktarları, son başvuru tarihi ve ödemeye ait işlemler Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunca Karar alınarak belirlenir. Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek genelge ile ilgili mercilere bildirilir.

                Üreticiler, bu Tebliğin 6. maddesinde istenen belgeler ve farklı İl/İlçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri sadece ÇKS’ye başvurduğu ilçenin ilgili merciine ibraz eder.

                Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne verilecek prim miktarının % 20’si oranında fazla ödeme yapılacaktır.

                İl Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben PKS’den aldıkları ve onayladıkları İl icmal listelerini Bakanlığa gönderir. Bakanlık ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarını ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda Bankaya gönderir. Gerekli kaynağın Banka Şubelerine aktarılmasından sonra prim ödemeleri yapılır.

(Ek fıkra:RG-23/03/2006-26117)(1) Doğal afete maruz kalmış bölgelerde prime esas ürünleri üreten üreticilere destekleme primi ödemelerinde yapılacak özel uygulamaların esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Genelge ile ilgili mercilere duyurulur.

                Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

                Madde 5 — Kararnamede, yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kooperatifler, Ziraat Odaları ve Birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacaktır.

                Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla İl ve İlçe Komisyonları oluşturulur.

                İl Komisyonu; Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinden, İlçe Komisyonu; Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası temsilcilerinden oluşturulur.

                İl/İlçe Komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır.

                İlçe Komisyonları;

                - Her üretici bazında bir dosya açar.

                - Üretici ve ürün bazında arazi miktarlarını belirlemek için, Bakanlık tarafından yürütülen ÇKS ve DGD gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas arazileri dikkate alır. Bu tespitler ayrıca tutanağa bağlanır.

                - Başvuru Dilekçesi (Ek-2) ve 2005 yılı ÇKS kayıtlarında farklı İl ve İlçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, prime esas alınan ortalama verimleri ve dekara kullanılan sertifikalı tohum miktarlarını (kütlü pamuk ve soya fasulyesinde) üretimin yapıldığı yerin ilgili merciinden isteyerek değerlendirmede dikkate alır.

                - Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün için prime esas alınabilecek ortalama verimleri ve/veya bu verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım miktarlarını ilçe bazında belirler.

                - Komisyon prime esas üretim yapılan arazi ve bu arazide üretim ile ürün satışlarına ait belgelere dayalı bilgilerin yer aldığı Prim Kayıt Formu (Ek-1) üzerindeki kriterleri dikkate alarak karşılaştırma yapar. Ayrıca, zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate alır. Bu karşılaştırmada rakamlar arasında uyumsuzluk görülür ise sertifikalı tohumluk kullanımına öncelik verilmek şartı ile küçük değerler prime esas olarak alınır. Prim Kayıt Formu üzerindeki üretim alanlarının PKS’ye veri olarak girişleri ilçe bazında yapılacaktır. Sertifikalı tohumluk bilgileri, alım satım belgeleri ve zeytinyağında tasiriye faturası bilgileri her belge için ayrı ayrı girilecektir.

                - Alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler tarafından komisyona ibraz edilen alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura), ve/veya borsa alım satım beyannamesi ve tasiriye faturası fotokopileri üzerine "Aslı Görülmüştür" ibaresini yazarak alır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde "2005 yılı kütlü pamuk/yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola/dane mısır/zeytinyağı prim ödemesinde esas alınmıştır" ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

                - (Değişik:RG-23/03/2006-26117)(1) Sertifikalı kütlü pamuk/soya fasulyesi tohumluk kullanımıyla ilgili mevcut tüm bilgileri üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır ve değerlendirme sonucunda sertifikalı tohum kullanılarak gerçekleştirilen üretime ilave destekleme primi verilir.

                - Prime esas ekim/zeytinlik alanını, üretim miktarını ve ödenecek toplam prim miktarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde PKS’den alacağı icmalleri ilçelerde ve köylerde 10 gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır. Üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen İlçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları İl Komisyonu’na gönderir.

                İl Komisyonları;

                - Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

                - İldeki prime esas ürünlerin ekim/zeytinlik alanlarını, üretim miktarlarını ve ödenecek toplam prim miktarlarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde PKS’den alarak mevcut bilgileri İlçe Komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve İl icmalini imzalar.

                - Ödemeye ilişkin Komisyon Kararının bir nüshasını İlçe Komisyonlarına, İl İcmalinin ve ödemeye ilişkin Komisyon Kararının orijinal bir nüshasını da Bakanlığa gönderir.

                Prim ödemesi için kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, zeytinyağı üretimi yaparak satan üreticilerden  komisyonlarca istenen belgeler ve yapılacak işlemler

                Madde 6 — İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

                a) Başvuru dilekçesi (Ek-2),

                b) Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve zeytinyağı için; alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve/veya borsa alım satım beyannamesi,

                c) Tasiriye faturası (Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının tarihi, hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.),

                d) (Değişik:RG-23/03/2006-26117)(1) Üretici adına düzenlenmiş 2005 yılına ait varsa kütlü pamuk/soya fasulyesi sertifikalı tohumluk faturasının  aslı,

                Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve dane mısır ürünlerini Bakanlığımızda kayıtlı tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli üretim yapan üreticilerin aldıkları alım satım belgeleri.

                e) Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya birinci derece akrabalarına (anne,baba ve çocuklarına) ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.

                Komisyonca istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, Birlikler ve Borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; "Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir" ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, Komisyonlarca geçerli sayılacaktır.

                Prim uygulaması dışında kalan haller

                Madde 7 — Bunlar;

                a) 2005 yılı ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

                b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler,

                c) 2005 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler,

                d) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,

                primden yararlanamazlar.

                Hukuki ve cezai sorumluluk

                Madde 8 — Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan gerçek ve tüzel kişilerden, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, çırçır/yem/yağ/gıda/zeytin sıkma fabrikaları/tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

                Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

                Yürürlük

                Madde 9 —  Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

__________________________

(1) 23/03/2006 tarihli ve 26117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle getirilen değişiklikler, 12/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ek-1

PRİM KAYIT FORMU

Adı / Unvanı

 

Soyadı

 

Baba Adı

 

Doğum Tarihi

 

T.C. Kimlik No

 

Vergi  No

 

İli

 

İlçesi

 

Askıya Çıkacağı Bucağı

 

Askıya Çıkacağı Köy/Mahalle

 

SERTİFİKALI TOHUMLUK FATURASI BİLGİLERİ

SIRA NO

ÜRÜN ADI

TARİH

NO

MİKTAR (Kg)

1

Kütlü Pamuk

 

 

 

2

Soya Fasulyesi

 

 

 

3

Kanola

 

 

 

4

Dane Mısır

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

BAŞVURU MERKEZİNDE

DİĞER

İL/İLÇE/KÖYDE

TOPLAM

Üretim / Zeytinlik Alanı (Da)

ÇKS’deki Ürün Bazında Beyanına Göre Toplam Alan Miktarı (Da)

Kütlü Pamuk

 

 

 

Yağlık Ayçiçeği

 

 

 

Soya Fasulyesi

 

 

 

Kanola

 

 

 

Dane Mısır

 

 

 

Zeytin

 

 

 

 ÇKS Yönetmeliği Gereğince ve/veya  Komisyonca Tespiti Yapılan Prime Esas Toplam Alan Miktarı

(Da)

Kütlü Pamuk

 

 

 

Yağlık Ayçiçeği

 

 

 

Soya Fasulyesi

 

 

 

Kanola

 

 

 

Dane Mısır

 

 

 

Zeytin

 

 

 

Sertifikalı Tohumluk Kullanımı

(Kg/Da)

Kütlü Pamuk

 

 

 

  Soya Fasulyesi

 

 

 

Komisyonca Belirlenen Ortalama Verim (Kg/Da)

Sertifikalı

Tohumluk Kullanımında

Kütlü Pamuk

 

 

 

Soya Fasulyesi

 

 

 

Kanola

 

 

 

Dane Mısır

 

 

 

Sertifikasız Tohumluk Kullanımında

Kütlü Pamuk

 

 

 

Yağlık Ayçiçeği

 

 

 

Soya Fasulyesi

 

 

 

 

Zeytinyağı

 

 

 

Prime Esas Alınan Ekim / Zeytinlik Alanına Göre Üretim

(Kg)

Sertifikalı Tohumluk Kullanılarak Kütlü Pamuk Üretimi

 

 

 

Sertifikasız Tohumluk Kullanılarak Kütlü Pamuk Üretimi

 

 

 

Toplam Kütlü Pamuk Üretimi

 

 

 

Sertifikalı Tohumluk Kullanılarak Soya Fasulyesi Üretimi

 

 

 

Sertifikasız Tohumluk Kullanılarak Soya Fasulyesi Üretimi

 

 

 

Toplam Soya Fasulyesi Üretimi

 

 

 

Yağlık Ayçiçeği

 

 

 

Kanola

 

 

 

Dane Mısır

 

 

 

Zeytinyağı

 

 

 

Tasiriye Faturasına Göre Zeytinyağı Üretimi (Kg)

 

 

 

Alım Satım Belgeleri ve/veya  Borsa Alım Satım Belgesi’ne Göre Satılan

Toplam Ürün Miktarı

 (Kg)

Kütlü Pamuk

M.Makbuzu/Fatura

 

 

 

Borsa Beyannamesi

 

 

 

Yağlık Ayçiçeği

M.Makbuzu/Fatura

 

 

 

Borsa Beyannamesi

 

 

 

Soya Fasulyesi

M.Makbuzu/Fatura

 

 

 

Borsa Beyannamesi

 

 

 

Kanola

M.Makbuzu/Fatura

 

 

 

Borsa Beyannamesi

 

 

 

Dane Mısır

M.Makbuzu/Fatura

 

 

 

Borsa Beyannamesi

 

 

 

Zeytinyağı

M.Makbuzu/Fatura

 

 

 

Borsa Beyannamesi

 

 

 

 

SERTİFİKALI

SERTİFİKASIZ

TOPLAM

PRİME ESAS ALINAN ÜRÜN MİKTARI (KG)

 

 

 

ÖDENECEK  PRİM TUTARI  (YTL)

 

 

 

NOT: Zeytinyağı için sertifikasız bölümler doldurulacaktır.

 

Ek-2

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

----------------------------   Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

.......................... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı   Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: ..../..) gereğince yapılan Destekleme Primi Ödenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili Prim Hakediş Belgemin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu Banka şubesine gönderilmesi için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz  konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.  ... /..... /2006 

 

                                                  Adı Soyadı / Unvanı     :

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TC Kimlik No :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vergi  No :

 

 

 

Adresi             :

 

Telefon No      :

 

İmzası              :

Sayfa