Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28615

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/11)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, distile alkollü içkilerin resmi kontrolleri için uygulanacak analiz metotlarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 19/12/2000 tarihli ve 2870/2000/EC sayılı Distile Alkollü İçkilerin Analizi ile İlgili Topluluk Referans Metotları Komisyon Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) CAS: Bilimsel literatürde tanımlanmış her bir kimyasal bileşik için verilen, Amerikan Kimya Derneği'nin kayıt numaralarını,

b) Distile Alkollü İçkiler Tebliği: 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2005/11)’ni,

c) EIPT: Uluslararası Pratik Sıcaklık Ölçeğini,

ç) FID: Alev iyonlaşma dedektörünü,

d) GC: Gaz kromatografisini,

e) HMCE: İngiliz Gümrük ve Vergi Kurumunu,

f) HPLC: Yüksek performanslı sıvı kromatografisini,

g) ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,

ğ) IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğini,

h) Kesinlik: Analiz sonucu ve kabul edilen referans değer arasındaki yakınlığı,

ı) OIML: Uluslararası Yasal Metroloji Organizasyonunu,

i) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,

j) Splitli enjeksiyon: Girişte bölünmeli enjeksiyon sistemini,

k) Splitless enjeksiyon: Bölünmesiz enjeksiyon sistemini,

l) Split/Splitless enjektör: Bölünmeli/Bölünmesiz enjektörü,

m) Tekrar edilebilirlik sınırı: Aynı numune, aynı uygulayıcı, aynı cihaz, aynı laboratuvar gibi tekrar edilebilirlik koşulları altında kısa zaman aralıklarıyla yapılan iki analiz sonucu arasındaki (genellikle % 95 olan belirli bir güven aralığında) mutlak farka eşit veya mutlak farkın altındaki bir değeri,

n) TS: Türk standartlarını,

o) Yeniden üretilebilirlik sınırı: Aynı numunede, aynı metot kullanılarak, farklı uygulayıcı, farklı cihaz, farklı laboratuvar gibi yeniden üretilebilirlik koşulları altında elde edilen iki analiz sonucu arasındaki (genellikle % 95 olan belirli bir güven aralığında) mutlak farka eşit veya mutlak farkın altındaki bir değeri,

ö) UV: Ultraviyoleyi

ifade eder.

Analiz metodu

MADDE 4 − (1) Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygunluğunun resmi kontrollerinde uygulanacak referans analiz metotları eklerde yer almaktadır.

a) Eklerde yer alan referans metotların haricindeki diğer analitik metotlar; bir laboratuvar yöneticisinin sorumluluğu altında, sonuçların doğruluğu ve kesinliği (tekrar edilebilirliği ve yeniden üretilebilirliği) eklerde verilen ilgili referans metotlardan elde edilen sonuçlara eşdeğer olması şartıyla kabul edilir. Şahit analizlerde, bu metotlar eklerde verilen referans analitik metotların yerini alamazlar.

b) Özel bir distile alkollü içkinin içerdiği maddelerin saptanması ve miktarının belirlenmesi için eklerde analitik referans metotlar düzenlenmemişse aşağıdaki metotlar kullanılır:

1) Uluslararası kabul edilen prosedürler düzeyinde geçerli kılınmış ve özellikle 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki kriterleri karşılayan analitik metotlar,

2) ISO’nun öngördüğü standartlara uygun metotlar,

3) OIV’nin tanıdığı ve bu Örgüt tarafından yayımlanan analitik metotlar,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sözü edilen metotların olmadığı durumda; kesinlik, tekrar edilebilirlik ve yeniden üretilebilirlik koşullarını sağlaması şartıyla, uygun başka bir analitik metot.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar, bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa