Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27097 6. Mükerrer

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/71)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, "Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar"ın uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden ve TEKEL İdaresi ile 2008 ürün yılında Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalamış olan, Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon illerindeki tütün üreticilerinin seçiminin esaslarını, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesini, ödeme tutarının tespitine ilişkin kriterleri, ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/11/2008 tarih ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair 2008/14265 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ni,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ç) ÇKS belgesi: Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,            

d) İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın İl/İlçe Müdürlükleri’ni,

e) İl Tütün Komisyonu: Vali veya Valinin belirleyeceği Vali Yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odası ve varsa TEKEL’in ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

f) İlçe Tütün Komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Ziraat Odası ile TEKEL’in ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

g) Karar: Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair 2008/14265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

ğ) Kota: TEKEL İdaresi ile 2008 ürün yılında imzalanan Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesinde öngörülen üretim miktarını,

h) Taahhütname I: Başvuru sahibi üreticilerin tütün üretiminden vazgeçerek, alternatif ürün veya ürünlere geçiş yapacağını taahhüt eden ve Ek-1 ’de örneği yer alan belgeyi,

ı) Taahhütname II: Başvuru sahibi üreticinin, aynı aileden anne, baba, eş veya çocuklardan birinin adına kota miktarlarını tek taraflı olarak kullanabileceğini taahhüt ettiği ve Ek- 2’de örneği yer alan belgeyi,           

i) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanununun 17 nci maddesi ile verilen görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan kurulu,

j) Teftiş Kurulu: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nu,

k) TEKEL: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi’ni,

l) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

m) Üretici: Tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak tarımsal faaliyet içinde tütün üretimiyle uğraşan, 2008 ürün yılı için Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalamış olan, 2009, 2010, 2011 yıllarında alternatif ürün yetiştirecek ve desteklemeden yararlandırılacak gerçek kişileri       

ifade eder.

Tütüne alternatif ürün projesi uygulamasında görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Uygulama, teknik olarak TÜGEM ile İl/İlçe Müdürlükleri tarafından, ödemeler ise İl Tütün Komisyonlarının Kararları doğrultusunda TÜGEM tarafından Banka aracılığı ile yapılır.

Ödeme yapılacak üreticiler

MADDE 6 – (1) Ödemeler, bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen illerdeki üreticilerden, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden ve TEKEL İdaresi ile 2008 ürün yılında Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalamış olan üreticilere yapılır.

Tütüne alternatif ürün projesine ilişkin duyurunun yapılması 

MADDE 7 – (1) İl/İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla tütüne alternatif ürün proje çalışmasının yapılacağı konusunda üreticiler bilgilendirilir. Tütüne alternatif ürün projesi kapsamındaki desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuru süresi Bakanlıkça genelge ile duyurulur.

Komisyonlarca istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Proje kapsamındaki illerde, tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün ekimini/dikimini tercih eden üreticiler, alternatif ürün ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla, aşağıda belirtilen belgeleri, ÇKS kaydının olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine teslim ederler.

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus kayıt örneği veya T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi ile kota birleştirilmesi durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği,

b) ÇKS belgesi,

c) Taahhütname-I (Ek-1),

ç) Taahhütname-II (Ek-2).

d) Tütüne Alternatif Ürün Projesinden Yararlanma Başvuru Formu (Ek-3),

e) Tütüne Alternatif Ürün Tercih ve Onay Formu (Ek-4).

Ödemenin tespitine ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-11/3/2011-27871) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 2011 yılı için dekar başına ödeme tutarı 120 TL olarak tespit edilmiştir. Tütüne alternatif olarak ekilen ürün ile ilgili Bakanlıkça destekleme uygulaması varsa, ilgili mevzuatı çerçevesinde üreticiler tarafından ayrıca başvuru yapılır. İl/İlçe Tütün Komisyonları, 2008 ürün yılında Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesiyle belirlenen kota miktarını ve il ortalama verimini ÇKS'ye girerek arazi büyüklüklerini ve her üreticiye verilecek ödeme tutarını belirler. İl Tütün Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben Çiftçi Kayıt Sisteminden aldıkları ve onayladıkları İlçe Detayında İcmali (İcmal-3) ve İl Tütün Komisyon Kararlarını TÜGEM'e gönderir. Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki toplam ödeme miktarlarını elektronik ortamda bankaya gönderir. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra ödemeler yapılır.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 – (1) İl/İlçe Müdürlüklerinin çalışma şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe Müdürlükleri her üretici adına tütüne alternatif ürün dosyası açar.

b) Tebliğin 8 inci maddesinde istenen belgeleri üreticiden alan İl/İlçe Müdürlükleri, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol eder.

c) Başvurusu kabul edilen üreticiler için İl/İlçe Müdürlüklerince çiftçi eğitim çalışmalarına başlanır.

d) Alternatif ürünlerin çıkış/dikim zamanları dikkate alınarak yapılan tarla/bahçe kontrollerini müteakiben İl/İlçe Müdürlüklerince Tütüne Alternatif Ürün Kontrol ve Onay Formu Ek-5 düzenlenir.

e) İl Müdürlükleri; merkez ilçe ve bağlı köylerde İlçe Müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

(2) Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla oluşturulan İl/İlçe Tütün Komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe Tütün Komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır.

b) İl/İlçe Tütün Komisyonları, İl/İlçe Müdürlüklerinden aldıkları bilgi ve belgeler doğrultusunda kota miktarını ve il ortalama verimini Çiftçi Kayıt Sistemine girer.

c) İl/İlçe Tütün Komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben Çiftçi Kayıt Siteminden Üretici Detayında İcmali (İcmal-1) alıp ilçelerde ve köylerde 10 gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır.

d) İlçe Tütün Komisyonları, Köy Detayında İcmali (İcmal-2) ve İlçe Tütün Komisyon Kararını imzalayarak orijinal ıslak imzalı birer nüshalarını İl Tütün Komisyonlarına gönderir.

e) İl Tütün Komisyonları; merkez ilçe ve bağlı köylerde İlçe Tütün Komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

f) İl Tütün Komisyonları ilçelerden gelen Köy Detayında İcmalleri (İcmal-2) Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgiler ile karşılaştırır. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, İlçe Detayında İcmali (İcmal-3) ve İl Tütün Komisyonu Kararını imzalar. Ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshasını İlçe Tütün Komisyonlarına, İlçe Detayında İcmalin (İcmal-3) ve İl Tütün Komisyonu Kararının ıslak imzalı orijinal birer nüshasını da TÜGEM’e gönderir.

Ödeme için gerekli finansman

MADDE 11 – (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Ödemeye ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) TEKEL, 2008 ürün yılı bitiminden sonra, üretici bazında; üretimin yapıldığı il veya ilçe belirtilmek suretiyle, alım miktarını, toplam ödeme tutarını ve gerekli bilgileri İl Müdürlüklerine iletir. 5752 sayılı Kanun hükümlerine göre TEKEL İdaresi ile 2008 ürün yılında Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi imzalamış olan tütün üreticilerine ilişkin listeler de TEKEL tarafından İl Müdürlüklerine gönderilir.

(2) Bakanlık, iletilen İlçe Detayında İcmal (İcmal-3) deki toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda Bankaya aktarır. Gerekli tutarın Bankaya aktarılmasını müteakiben Banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde İl/İlçe Tütün Komisyonları yetkilidir. İl Tütün Komisyonlarınca çözümlenemeyen vakalar TÜGEM aracılıyla Teftiş Kuruluna gönderilir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 13 – (1) Müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

(2) Proje kapsamında yer alan 9 ilde TEKEL ile sözleşme yapmayanlar,

(3) Tütün ekimi yapan ve alternatif ürün desteğinden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

tütüne alternatif ürün desteğinden faydalanamazlar.

Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 14 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte,  haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


 

 

EK- 1

 

 

TAAHHÜTNAME-I

 

 

                        ...................... İli, .........................İlçesi, ..........................Köyü / Mahallesi .........................mevkiinde bulunan ve tapunun ........parsel numarasında ( …….. aşağıda belirtilen parsel numaralarında)* kayıtlı gayrimenkul üzerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde, “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklemesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamındaki desteklemeden faydalanmak için tütün yerine alternatif ürün yetiştireceğimi ve herhangi bir usulsüzlük halinde tarafıma ödenecek/ödenen destekleme miktarını 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. …../…../2009

 

 

Sıra No       Parsel No

1                                                                     .............

2                                                                     .............

3                                  ..............

      …        ..............

 

 

 

Adres :                                              Adı   Soyadı                                   İmza

 

 

* Birden fazla parsel bulunması durumunda.

                                                            

 

EK- 2

 

 

TAAHHÜTNAME II

 

 

 

 

......................İli, .........................İlçesi, ..........................Köyü /Mahallesinden aşağıda adı,  soyadı ve kota miktarları yazılı, eş/ anne/ baba/ çocuklarımın kotalarını tek taraflı olarak kullanabileceğimi ve herhangi bir usulsüzlük halinde 6183 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. …../…../2009

 

 

 

Sıra no    Adı  Soyadı          Yakınlık Derecesi     Sözleşme No    Kota Miktarı (kg)      İmzası 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

.      

.

.

 

 

 

 

Adres :                                                                                                      Adı  Soyadı

                                                                                                                      İmza        

        

 

 

 

 

 

 

Muhtar                                                      Aza                                                 Aza

  

 

Sayfa

EK- 3

TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN PROJESİNDEN YARARLANMA BAŞVURU FORMU

………………………..TARIM İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İl

 

İlçe

 

Köy

 

Hissedarlar Adına Başvuran Üreticinin Adı/Soyadı

 

Toplam Arazi Miktarı (Da)

 

TEKEL ile sözleşme yaptığı il

 

TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN PROJESİNE katılmak istiyorum/ Yükümlülüğe girdiğim hissedarlara ait bilgiler aşağıdadır. Hissedarlar adına hareket edeceğimi beyan ederim. …../…../2009

 

Adına Katıldığı Hissedarların (Varsa)

Adı Soyadı                                  Yakınlık Derecesi        İmzası     Onaylayan (Köy Muhtarı)                   Aza        Aza

 

 

 

 

 

Kota Birleştirilmesi                 Var      □       Yok          □             Arazi Durumu        Mal Sahibi      □       Kiracı       □      

 

 

         

Başvuru sahibi üreticinin                                                                               

 

ADI SOYADI                                    TARİH                              İMZA                                                  

 

 

 

 

 

Sayfa

EK- 4

TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN

TERCİH VE ONAY FORMU

 

Üreticinin Adı ve Soyadı

 

 

T.C.Kimlik Numarası

 

 

 

 

Yeni Ekilecek/Dikilecek Ürüne İlişkin Bilgiler

Sıra No

Arazi mülkiyeti (şahıs,kira vs. belirtilecek)

Tapulu Arazinin Parsel  No.

Mevkii

Büyüklüğü (da)

Yeni Ürün ve Planlanan Ekim/Dikim Zamanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          Yukarıda belirtilen uygulamaları yapmayı,

·          Projenin idarî, malî ve hukukî denetimi amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl ve İlçe Müdürlüğü yetkililerince  yapılacak kontrollere muvafakat etmeyi,

·          Bu konuda ilgililerin vereceği talimatlara uymayı,  arazinin hissedarları adına peşinen kabul ve taahhüt ediyorum. Aksi halde aldığım desteği 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.

 

Üreticinin      Adı ve Soyadı      Tarih    İmzası       

 

Sayfa

EK- 5

 

TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN KONTROL VE ONAY FORMU

Üreticinin Adı ve Soyadı

 

 

T.C.Kimlik Numarası

 

 

 

 

Kontrol dönemi

 

Kontrol Tarihi

(Birden Fazla Kontrol Gerektiğinde)

Kontrol sonucu durum olumlu mu?

Hayır ise neden?

ÜRÜN

1. Kontrol

2. Kontrol

3. Kontrol

Evet

Hayır

 

 

 

Tek Yıllık Bitkilerde Toprak                    Yüzeyine Çıkış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çok Yıllık  Bitkilerde Dikim

Sonrası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen ve çiftçi tarafından taahhüt edilmiş olan uygulamaların yerinde kontrolleri sonucu tamamlanmış olduğunu tespit ettik. Bu belgede imzası bulunan çiftçinin “TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN PROJESİ”  kapsamında değerlendirmeye alınması uygundur.

 

  Ekim Alanı Kontrol Edilen Çiftçinin                                                 Köy Muhtarı

Adı-Soyadı,  Tarih, İmza                Adı-Soyadı,  Tarih, İmza                    

                                                                                                                     

 

 

Kontrol eden                                            Kontrol eden                                                  Onaylayan(İl /İlçe Müdürü)

        Adı-Soyadı,  Tarih, İmza           Adı-Soyadı,  Tarih, İmza                 Adı-Soyadı,  Tarih, İmza

 

Sayfa