Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 12.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26401

Kurum

 

Kurum

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

 

Tebliğin Adı                 

Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından 2007 Yılı İçin Ödenecek Tarla Ve Depo Kontrol, Laboratuvar Analiz Ve Test Ücretleri Hakkındaki Tebliğ

 

 

Tebliğ No

2007/5

 

 

Resmî Gazete Tarihi

12/012/2006

 

 

Resmî Gazete Sayısı

26401

 

TOHUMLUK YETİŞTİRİCİLERİ TARAFINDAN 2007 YILI İÇİN ÖDENECEK TARLA VE DEPO KONTROL, LABORATUVAR ANALİZ VE TEST ÜCRETLERİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/5)

 

Alınacak ücretler

MADDE 1- (1)Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrollerine tabi tutulmasını isteyen resmi kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden 08/11/2006 tarihli ve 5553 sayılı “Tohumculuk Kanununun” 9 uncu maddesi gereğince aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ücret alınır.

a) Tohumlukların tarla ve depo kontrol, laboratuvar analiz ve testleri için aşağıdaki tablolarda belirtilen ücretler esas alınır.

b) Tahakkuk eden ücret tutarı; Tohumluk üretim tarlalarının veya üretimlere ait depo kontrollerini yapan müdürlüklere ve tohumluk numunelerinin laboratuar analiz ve testlerini yapan Sertifikasyon Kuruluşları veya sertifikasyondan görevli İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri döner sermaye işletmeleri hesaplarına peşin olarak yatırılır.

c) Tarla kontrol ücretleri, tarla kontrolünü yapan müdürlük tarafından tohumluk beyannamesi ile müracaat sırasında veya tarla kontrolü öncesinde beyannamedeki üretim alanı üzerinden dekar bazında hesaplanır, tarla kontrol ücretlerine hastalık kontrolleri ile ikinci ve üçüncü kontroller dahildir.

ç)  Tarla Kontrollerinin farklı müdürlükler tarafından yapılması durumunda tahakkuk eden toplam tarla kontrol bedelinin %40’ı hastalık kontrollerini yapan kuruluşun döner sermaye hesabına yatırılır. Depo kontrol ücretleri numune gönderme protokolünde bildirilen tohumluk miktarı kilogram (kg) üzerinden hesaplanır. Tarla ve depo kontrol ücretleri tablo-1’de belirtilmiştir.

d) Laboratuvar analiz ve test ücretleri, analizi yapan sertifikasyon müdürlüğüne tohumluk numuneleri ile birlikte gönderilen numune gönderme protokolünde bildirilen tohumluk miktarı kilogram (kg) üzerinden hesaplanır. Laboratuar analiz ve test ücretleri tablo-2’de belirtilmiştir.

e) Tohumluk laboratuvar analizleri sonunda cansız yabancı madde, ot ve zararlı ot tohumları, diğer mahsul tohumları oranının standartlarını aşması veya sözü edilen bu faktörler sebebiyle saf tohumluk oranının standardından düşük çıkması nedeniyle sınıf düşmüş veya sınıf kaybetmişse; tohumluk üreticisi, ürettiği tohumluklardan yeniden selektörleme yaparak Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaat ederek tohumluktan yeniden numune alınıp analize tabi tutulmasını talep edebilir.

f) Tohumluk üretim alanlarında tarla kontrol ücreti tutarı 10 YTL (On Yeni Türk Lirası) dan düşük ise, ücret 10 YTL (On Yeni Türk Lirası) olarak tahakkuk ettirilir.

g) Numunenin temsil ettiği tohumlukların laboratuvar analiz, test ve sertifikasyon ücretlerinin tutarı 50 YTL ( Elli Yeni Türk Lirası) dan düşük ise, ücret 50 YTL (Elli Yeni Türk Lirası) olarak tahakkuk ettirilir.

ğ) Tablolarda yer almayan tohumlukların tarla kontrol, laboratuvar analiz ve test ücretleri benzer tohumluklar dikkate alınarak ilgili müdürlük tarafından belirlenir.

h) OECD ve ISTA sertifikası gibi Uluslararasında geçerli tohumluk sertifikalarının verilmesi halinde tarla kontrol, laboratuvar analiz ve test ücretlerine ilave olarak her bir belge için 12 YTL (On iki Yeni Türk Lirası) alınır.

ı) Karışım numunelerde analiz ücreti 60 YTL (Altmış Yeni Türk Lirası) olarak tahakkuk ettirilir.

i) Tarla ve depo kontrol, laboratuvar analiz ve testleri için yatırılan ücret iade edilmez.

Fidan ve çilek fideleri için uygulanacak ücret

MADDE 2- (1) Fidan ve çilek fideleri için uygulanacak etiket ve sertifikasyon ücretleri tablo-3’ te  belirtilmiştir. Tahakkuk eden ücret tutarı, Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.

(2) Ayrıca Fidan kontrol ücretleri, fidanlık kontrolü öncesi kontrolü yapan müdürlük hesabına peşin olarak yatırılır. Kontrol ücretlerine hastalık kontrolleri dahildir. Sertifikasyona esas kontrolleri ve hastalık kontrolleri farklı kuruluşlar tarafından yapıldığında tahakkuk eden ücret eşit olarak ilgili kuruluşların hesabına yatırılır. Bu ücret 1000 (bin) fidana kadar 20 YTL ( Yirmi Yeni Türk Lirası), bu miktarın üzerindeki beyannamelerde her bir fidan için 0,2 YKr (Sıfır, İki Yeni Kuruş) ücret alınır.

Başvuru öncesi deneme kontrol ücreti

MADDE 3-(1) Başvuru öncesi deneme kontrolü, kontrolü yapan müdürlük hesabına peşin olarak yatırılır. Bu ücret tescile sunulacak her çeşit için 50 YTL ( Elli Yeni Türk Lirası) olarak tahakkuk eder.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 4- 10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/6 nolu "Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından 2006 Yılı İçin Ödenecek Tarla ve Depo Kontrol, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

TOHUMLUKLARIN TARLA KONTROLLERİNDEN BEHER DEKARDAN ALINACAK ÜCRETLER TABLOSU

                                   (TABLO-1)

TOHUMLUĞUN CİNSİ

Tarla Kontrolü

Depo Kontolü

Da/YKr

Kg/YKr

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

12

-

Mercimek, Nohut, Fasulye, Bakla, Börülce

12

-

Sudan Otu, Çeltik, İtalyan Darısı , Kumdarı, Sorgum

25

-

Tütün, Haşhaş, Soya, Aspir, Yerfıstığı, Keten, Kenevir, Kolza, Susam

25

-

Çayır düğmesi, Gazal boynuzu, Hindiba, Üçgüller, Yonca, Çayırotları, Çemen,Çim, Fiğ, Korunga, Burçak, Lupen

25

-

Bamya, Dereotu, Havuç, Kabak, Kavun, Karpuz, Kereviz, Maydanoz, Sarımsak, Sebze Pancarı, Semizotu, Soğan, Turp, Pazı, Baş salata, Hıyar, Kıvırcık Salata, Marul, Domates, Biber, Tere, Karnabahar, Roka , Lahana, Patlıcan, Pırasa, Bezelye, Ispanak

100

-

Mısır, Ayçiçeği, Pancar

50

-

Pamuk

50

-

Süs bitkileri

275

-

Patates

40

0,01

 

TOHUMLUKLARIN BEHER KİLOGRAMINDAN ALINACAK

ANALİZ ÜCRETLERİ TABLOSU (YKr)

(TABLO – 2)

 

TOHUMLUĞUN CİNSİ

1

2

3

1+2+3 Toplamı
(YKr)

Rutubet Analizi

1000 Dane Ağırlığı

Diğer Analiz

Sertifi-kasyon

Fiziksel Analiz

Biyolojik Analiz

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

0,01

0,03

0,03

0,07

0,11

0,11

0,11

Mercimek

0,01

0,02

0,02

0,05

0,08

0,08

0,08

Sudan Otu, Çeltik, İtalyan Darısı, Kumdarı, Sorgum

0,01

0,08

0,08

0,17

0,11

0,11

0,11

Tütün

0,01

0,03

0,03

0,07

0,08

0,08

0,08

Haşhaş

0,01

0,09

0,09

0,19

0,05

0,05

0,05

Soya, Bezelye (Yemlik-Yemeklik), Nohut, Fiğ, Korunga, Lupen, Burçak, Bakla, Aspir, Fasulye, Börülce, Yerfıstığı

0,01

0,22

0,22

0,45

0,28

0,28

0,28

Susam, Çayır düğmesi, Gazal boynuzu, Hindiba, Keten, Kenevir, Kolza, Üçgüller, Yonca, Çayırotları, Çemen,Çim

0,01

0,22

0,22

0,45

0,41

0,41

0,41

Bamya, Dereotu, Havuç, Kabak, Kavun, Karpuz, Kereviz, Maydanoz, Sarımsak, Sebze Pancarı, Semizotu, Soğan, Turp, Pazı, Baş salata, Hıyar, Kıvırcık Salata, Marul, Domates, Biber, Tere, Karnabahar, Roka , Lahana, Patlıcan, Pırasa,

0,01

1,82

1,82

3,65

0,85

0,85

0,85

Domates*, Biber*, Patlıcan*, Havuç*

0,01

48,40

242

290,41

62,70

62,70

62,70

Ispanak

0,01

0,35

0,48

0,84

72,60

72,60

72,60

Karpuz*, Kavun*, Kabak*, Hıyar*

0,01

10,8

18,15

28,96

1,82

1,82

1,82

Mısır, Ayçiçeği, Pamuk, Pancar

0,01

0,22

0,42

0,65

0,28

0,28

0,28

Süs bitkileri

0,01

12,10

18,14

30,25

1,82

1,82

1,82

Orman bitkileri

0,01

6,05

18,14

24,20

1,82

1,82

1,82

Patates

0,02

 

 

0,02

 

 

0,08

* Hibrit Tohumluklar

 

FİDAN VE ÇİLEK FİDELERİ İÇİN UYGULANACAK ETİKET

VE SERTİFİKASYON ÜCRETLERİ

(TABLO – 3)

 

TOHUMLUĞUN CİNSİ

Ücret

(Ykr)

Fidan Etiket Ücreti ( etiket başına )

9

Çilek Fidesi Etiket Ücreti ( etiket başına )

9

Fidan sertifikasyon ücreti (fidan başına)

0,4

Çilek sertifikasyon ücreti (fide başına)

0,09

 

 

Sayfa