Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26212

.

Kurum

Maliye Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Tebliğ No

-

Resmî Gazete Tarihi

28/06/2006

Resmî Gazete Sayısı

26212

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA TAHSİSLİ ARAZİ VE İŞLETMELERİN TARIMSAL FAALİYETLERDE KULLANILMASI AMACIYLA YATIRIMCILARA TAHSİSİNDE VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

                MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

                GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce "Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ" ile "Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre kiraya verilen, kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen arazi ve işletmeler ile ilgili tüm tarafların hakları saklıdır.

                MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Sayfa