Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 15.08.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29446

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İŞBİRLİKLERİ BÖLGESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyopark)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyopark)’ni,

b) Merkez birimi: Merkez içinde yer alan birimleri,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, toplumsal gelişme süreçlerinin ihtiyaç olarak gündeme getirdiği sosyal konulara üniversite, merkezi-yerel idare birimleri, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işletmeleri birlikteliğinde katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir yaklaşım ile bütüncül çözümlemeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmak ve desteklemek,

b) Faaliyetlerin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapmak, bunları yazılı ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuna mal etmek,

c) Üye ve üye olmayan kurum-kuruluşlar ve gerçek kişiler eli ile projeler geliştirmek, uygulamak,

ç) Sivil toplum örgütleri, özel sektör işletmeleri, merkezi-yerel idare organları ile gerçek kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak,

d) Diğer kurum ve kuruluşların Merkezin amaçlarına uygun düşen faaliyetleri ve uygulama süreçlerinde yer almak, destek vermek,

e) Yaptığı faaliyetler ile elde edilen sonuçları ilgililerle paylaşmak üzere rapor ve sair materyal hazırlamak, ilgili ortamlar ile paylaşmak,

f) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek,

g) Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak,

ğ) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak,

h) Sahip olduğu bilgi, belge ve sair materyali ilgili kurum-kuruluş ve gerçek kişiler ile paylaşmak,

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede alanında uzman kadrolu öğretim elemanlarından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Merkez Birimlerinin başkanlarınca oluşturulur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelikler için veya görevden ayrılan ya da altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu kararlarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen birimlere ek olarak, kurulacak olan birimleri belirleyerek kurulmak üzere ve kurulan bu birimlerden faaliyetsiz olan birimleri kapatılmak üzere Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak, bunları Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan şekilde toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi vermek, deneyim paylaşımında ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Birimleri ve Komiteleri

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez (Sosyopark) aşağıdaki  birimlerden oluşur;

a) Kaynak – materyal oluşturma, geliştirme ve koruma birimi,

b) Sosyal faaliyet süreçleri geliştirme ve uygulama birimi,

c) Yayın ve bilimsel etkinlikler birimi,

ç) Kurumsal iletişim, destek ve koordinasyon birimi.

(2) Bunlar haricinde; Merkez (Sosyopark) birimlerinin altında birimlerin temel görevlerini yerine getirmek üzere, katkı oluşturacak nitelikte alt birimler ile Merkezin doğrudan yürüttüğü veya ortağı olduğu projeler kapsamında proje komiteleri teşkil edilebilir.

Merkez birimlerinin görevleri

MADDE 15 – (1) Kaynak-materyal oluşturma, geliştirme ve koruma biriminin görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyet konularının gerektirdiği mevcut bilgi, belge ve sair materyali temin etmek ve Merkez bünyesine kazandırmak,

b) Merkezin genel faaliyet alanları kapsamının gerektirdiği, geliştirilen projelerin ihtiyaç duyduğu, proje uygulama süreçlerinde diğer birimlerin talep ettiği kaynak niteliği taşıyan yeni bilgi, belge ve sair materyali geliştirmek,

c) Merkez bünyesine kazandırılan kaynakları araştırma, değerlendirme ve yararlanma imkanlarına uygun olacak şekilde tasniflemek, arşivlemek, verimli ve sistematik bir şekilde kullanıma sunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararı ile imhasına karar verilen belge ve materyalin imhasını yapmak,

d) Müdürün oluru ile kaynaklara erişim izni olan kurum-kuruluş ve gerçek kişilerin bu kaynaklara sağlıklı bir şekilde erişim, kullanma ve Merkeze geri iadesi süreçlerinin yürütülmesini sağlamak.

(2) Sosyal faaliyet süreçleri geliştirme ve uygulama biriminin görevi; Merkez (Sosyopark) faaliyet alanlarının gerektirdiği uygulama süreçlerinin geliştirilip uygulanmasını sağlamak.

(3) Yayın ve bilimsel etkinlikler biriminin görevi; Merkez (Sosyopark) bünyesinde toplanan bilgi, kaynak ve sair materyalin kuruluş amaçları doğrultusunda yayına dönüştürülüp, bilimsel etkinlikler yolu ile dış dünya ile paylaşıma açılmasıdır.

(4) Kurumsal iletişim, destek ve koordinasyon biriminin görevi; diğer kurum-kuruluş ve gerçek kişiler ile Merkez faaliyetleri doğrultusunda katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir ilişki sürecinin kurulması ve Merkez amaçları doğrultusunda geliştirilmesidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel

MADDE 17 – (1) Merkez (Sosyopark)’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa