Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28972

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRK DEVLETLERİ, DOST VE AKRABA TOPLULUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sinop Üniversitesi bünyesinde kurulan Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, nitelikleri ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Merkez Bilim Kurulunu,

b) Merkez (TÜDAM): Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve Çalışma Alanı

 

Organlar

MADDE 5 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Bilim Kurulu.

Müdür

MADDE 6 – (1) Müdür, Sinop Üniversitesinin kadrolu öğretim elemanları arasından 3 yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Sinop Üniversitesi öğretim elemanları arasından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Gerekli durumlarda Müdür, yardımcılarından birine vekâlet verebilir. Vekâlet süresi aralıksız iki ayı aşamaz. Müdürün görevinin sona ermesiyle yardımcılarının da görevleri kendiliğinden son bulur.

Müdürün görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek, denetlemek ve temsil etmek.

b) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkeze bağlı birimler ve araştırma grupları arasındaki koordineyi, Merkezin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunda görüşülen Merkezin yıllık faaliyetlerini, ödenek, kadro gibi gerekli ihtiyaçları içeren raporu Rektöre sunmak.

d) Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili Rektöre danışmanlık yapmak ve bu konuda Rektörün verdiği görevleri yerine getirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1)Yönetim Kurulu idari bir organdır. Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte Sinop Üniversitesi kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar nisabı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre için aynı yöntemle atama yapılır. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantısına katılabilirler.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar almak.

b) Yönetim Kurulunda alınan kararların, belli bir program ve plan içerisinde uygulanması için Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet ve harcamalarının görüşülüp gelecek yılın tahmini bütçe ve çalışma planlarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin daha verimli çalışması için faaliyetlerde bulunmak.

Bilim kurulu

MADDE 10 – (1) TÜDAM'ın Bilim Kurulu, Üniversitenin kadrolu veya emekli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi, Rektörün onayıyla belirlenir ve Müdüre karşı sorumludur. Bilim Kurulu Merkez Müdürü dâhil 11 kişiden oluşur.

Bilim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin akademik faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Bilimsel Çalışma gruplarına danışmanlık yapmak.

c) Çalışma gruplarınca yürütülecek olan ortak bilimsel projelerin oluşturulmasını sağlamak ve yönetim kuruluna teklif etmek.

ç) Çalışma grupları için Müdüre aday önermek.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Tüm alanlarda, araştırmalar yapan gruplardan oluşur. Her grup gerekli görülen sayıda sabit veya geçici, yerli veya yabancı, seçkin ve genç, emekli veya kadrolu öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencilerinden oluşur. Yurt içi ve yurt dışında başka üniversiteler, kamu veya sivil kuruluşlarda çalışanlar ile sivil ve uzman olmak şartıyla serbest çalışanlar bu gruplarda görev alabilirler. Çalışma gruplarının görev alanları ve süreleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışmalarında Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Çalışma grupları şunlardır:

a) Orta Asya Çalışma Grubu.

b) Balkanlar Çalışma Grubu.

c) Ortadoğu Çalışma Grubu.

ç) Afrika Çalışma Grubu.

d) Avrupa Çalışma Grubu.

e) Amerika Çalışma Grubu.

f) Uzakdoğu Ülkeleri Çalışma Grubu.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 13 – (1)  Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Türk, dost ve akraba topluluklarının yaşadığı coğrafyalardaki ülkelerle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları arasında özellikle akademik, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda sağlam ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve dostluk duygularının güçlenmesini temin etmek.

c) Kapsam alanına giren devletlerin farklı sektörlerde duyduğu uzman eleman ihtiyacının karşılanması ve yetiştirilmesinde yardımcı olmak.

ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili ülke içinde ve dışında temsilciliklerin açılmasını sağlamak ve çalışma birimleri kurmak.

d) 14 maddede belirtilen ülkelerle öğretim elemanı, öğrenci ve uzman değişimi için girişimler yapmak.

e) TÜDAM’da çalışacak uzman ve araştırmacı yetişmesini sağlamak.

f) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarından gelip Üniversitemizde okuyan ve mezun olup ülkesine dönen öğrencilere her alanda yardımcı olmak.

g) Üretilen bilgiyi yazılı, görsel ve benzeri araçlarla yayımlamak, ayrıca her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

ğ) Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları ile ilgili bilgi bankası oluşturmak ve bu ülkelerde çıkan yayınları Üniversiteye kazandırmak.

h) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarındaki eşdeğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışma alanı doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, kongre vb. ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Üniversitenin farklı birimleriyle birlikte sertifikalı ortak eğitim programları, yurt içi ve yurt dışı gezileri tertip etmek.

i) Ülkenin gündemindeki çalışma alanıyla ilgili konularda raporlar hazırlayarak ilgililerin istifadesine ve kamuoyuna sunmak.

j) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarından gelen, öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenimini rahat izleyebilmeye yönelik kurslar açmak.

k) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları

MADDE 14 – (1) Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları şunlardır:

a) Azerbaycan Türkleri.

b) Batı Türkistan Türkleri (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan).

c) Doğu Türkistan Türkleri (Uygurlar).

ç) Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Meşhet, Avar).

d) K.K.T.C. Türkleri.

e) Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran).

f) Balkan Türkleri (Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karabağ, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya).

g) İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler).

ğ) Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno, Şorlar, Dolganlar).

h) Dünyadaki diğer Türk ve akraba toplulukları.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa