Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28936

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SÜENAR): Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Enerji ile ilgili projeler geliştirmek.

b) Enerji ve enerji teknolojileri üzerine akademik çalışmalar yapmak.

c) Kurs, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve bölgesel düzeyde, enerji çalışmalarını ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde yönlendirmek ve etkin bir kurumsal ortam yaratmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları doğrultusundaki faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir enerji temininin sağlanması konusunda projeler yürütmek.

b) Uluslararası düzeyde enerji üzerine yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji AR-GE (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine katkı sağlamak.

c) Enerji araştırmaları için gerekli laboratuvarı kurmak ve geliştirmek.

ç) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek.

d) Türkiye’nin enerji politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

e) Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkı sağlamak.

f) Petrol, kömür, doğal gaz ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek.

g) Nükleer enerji ve nükleer enerji teknolojileri hakkında araştırmalarda bulunmak.

ğ) Üniversitede enerji üzerine çalışma yürüten bölümlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini birleştirici ve yönlendirici düzenlemeler yapmak.

h) Sinop ve çevresindeki illerde doğal enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

ı) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği üzerine çalışmalar yürütmek ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

i) Enerji araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, kaynaklara erişimde kolaylık sağlamak.

j) Ulusal veya uluslararası kurs, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.

k) Üniversitede enerji üzerine yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.

l) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği içerisinde olunarak enerji konusunda öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak.

m) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek.

n) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji ile ilgili taleplerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

o) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ö) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörlerin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

p) Enerji ve enerji teknolojileri üzerine iş dünyası temsilcilerinin Üniversitemiz öğrencileri ile paylaşımlarını sağlamak.

r) Yeni ve ileri enerji teknolojileri, enerji verimliliği gibi konularda iş dünyası ile işbirliği kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Süresi biten Müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu başkanı olarak Yönetim Kurulunu toplamak, kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim, uygulama, araştırma, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine, Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çalışma grupları oluşturabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birimlerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen dört üye ve istekleri halinde enerji konusunda çalışmaları bulunan kamu kurum temsilcileri, özel sektör temsilcileri, uzmanlar arasından dört üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek toplam onbir üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (Değişik:RG-26/8/2014-29100)

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/3/2014

28936

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/8/2014

29100

2.       

 

 

 

Sayfa