Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 19.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28740

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, veteriner hekimliği, diş hekimliği ve tıp doktorluğu düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

b) Bağıl değerlendirme sistemi; öğrencilerin laboratuvar, ödev ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınav, yarıyıl sonu sınav ve bütünleme sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen bir sistemi,

c) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

ç)Bölüm/anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/ meslek yüksekokulunun ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalında görevli tüm öğretim elemanlarını,

d) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

g) (Değişik:RG-24/10/2015-29512) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

ğ) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) (Ek:RG-2/7/2014-29048) Yaz dönemi; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları ve Süre

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitimin yarıyıl esasına göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(2) Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mesleki Yabancı Dil, Seçmeli Yabancı Dil, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler örgün veya uzaktan eğitim ile de verilebilir.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır. Birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.

Danışmanlık

MADDE 7 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmeliğe uygun olarak öğrencinin akademik programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık görevleri, öğretim üyelerine/görevlilerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Yeterli sayıda öğretim üyesinin/görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri de danışman olarak atanabilir.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından önerilir ve birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir.

(4) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve ders kayıtları danışman tarafından onaylanmadığı sürece kesinleşmez.

Eğitim-öğretim süresi ve tek ders

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)  Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık önlisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, normal eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Normal Eğitim Öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciler ilgili döneme ait Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve Üniversite tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilirler. Azami süreyi aşan öğrenciler ise öğrenimlerine devam ederler fakat öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dersin yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile başvurmaları halinde on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar.

(3) Lisans öğrenimini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler,

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Uzaktan eğitim öğrencileri hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydını yaptıran öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliği sona eren öğrenciler kimlik kartlarını bağlı olduğu birime teslim eder. Kimlik kartı kaybolan veya kullanılamayacak derecede yıpranmış olan öğrenciye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması halinde, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

(3) Yazılı isteği üzerine kaydını alan öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)  Öğrenciler, her yarıyıl/yıl ve yaz dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yıl/yarıyıl ve yaz döneminde alacakları derslere internet üzerinden öğrenci işleri otomasyonuna danışman onayı ile kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

(2) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)   Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler, o dönemde öğrenimine devam etme hakkını kaybederler. Kaybedilen dönem öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süre içinde mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yapılabilir.

(3) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)  Öğrencilerin bir yıl/yarıyılda kayıt yaptıracakları derslerin AKTS kredileri toplamı, kayıt yaptıracakları yıl/yarıyıl içi belirlenmiş olan AKTS kredileri ile bunların ½ sinin toplamından fazla olamaz. Öğrencilerin ders kaydı yaptırmak istedikleri dönemde belirlenmiş olan dönemdeki toplam AKTS krediden daha az AKTS kredilik derse sahip ise, dönemdeki AKTS kredi sınırını aşmamak şartı ile üst dönemden ders alabilirler. Yandal ve çift anadal öğrencilerinin AKTS kredi üst sınırı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 (4) Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumları arasında yapılacak karşılıklı protokol gereğince yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir, en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim hakkı verilir.

(5) Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki öğrenim planında tanımlanan tüm derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) (Değişik:RG-14/9/2013-28765) GANO’su 1,80’in altında olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci topluluklarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi, öğrenci temsilcisi olamaz ve öğrencilerin yaralanabileceği burslara aday gösterilemez.

(7) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)  GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 5 (beş) AKTS kredi kadar artırabilirler.

(8) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)  GANO’su 2-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 8 (sekiz) AKTS, GANO’su 3,00-3,49 arası olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 12 (oniki) AKTS kredi artırabilirler, üst dönemden alınabilecek AKTS kredi 9 (dokuz) dan fazla olamaz.

(9) (Değişik:RG-2/7/2014-29048)  GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yıl/yarıyıldan dönemdeki AKTS kredisini, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla en fazla 15 AKTS kredi artırarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilir.

 (10) (Yeniden düzenleme:RG-24/10/2015-29512)  Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan AKTS kredi değerleri, yıllık program uygulayan birimlerde iki katı olarak uygulanır.

Yatay geçişler, çift anadal, yan dal

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Öğrenci katkı payı-öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yılı/yarıyılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri katkı payının/öğrenim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Müfredatlar, Dersler ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programları

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programları ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat dalı Akademik kurulunun önerisi üzerine, ilgili birim kurullarınca karara bağlanarak, Senatoya sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalı Akademik kurulunun önerisi ve birim ilgili kurullarının onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğretim programında derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile kredileri/AKTS kredileri gösterilir.

(2) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen dersler dışında lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarının en az yüz yirmi, en fazla yüzelli, beş yıllık fakültelerde en fazla ikiyüz, Hukuk Fakültesi en fazla yüz doksan, önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarının en az altmış, en fazla seksen kredilik ders içermesi zorunludur. AKTS’ye göre dört yıllık öğretim programları 240 AKTS, beş yıllık öğretim programları 300 AKTS, altı yıllık öğretim programları 360 ve meslek yüksekokulu programları ise 120 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her bir şubedeki öğrenci sayısı teorik derslerde en az 40 ve seçimlik derslerde ise en az 15 olması gerekir. Derslerin özelliğine göre daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Senato kararı gerekir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

(4) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, birim kurullarınca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda da yapılabilir.

(5) (Değişik: RG- 2/7/2014-29048)  Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 20’si olacak şekilde hedeflenir. Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, alan dışı ders veya dersler alabilir. Bu derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü ve GANO hesabına katılmaz.

Müfredat ve öğretim planı

MADDE 15 – (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait dersler listesi, her bir dersin gerekleri eğitim öğretim şart ve imkânları ile öğretim elemanı listesinden oluşur. Müfredat, İlgili Bölüm/Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulunun kararı, birim kurullarının önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Öğretim planı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredatlarda yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin önkoşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.

(3) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde, öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini bölüm/anabilim dalı kurulu ve birim yönetim kurullarında kararlaştırarak onay için Rektöre gönderir.

(4) (Değişik: RG- 2/7/2014-29048) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; akademik takvimde belirtilen ders ekleme çıkarma döneminde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci ve danışmanları ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yaparlar.

(5) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders programları akademik takvime göre eğitim ve öğretim yarıyılı/yılının başlamasından en geç on beş gün öncesinden hazırlanarak öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenir.

Dersler

MADDE 16 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçimlik dersler, ön koşullu dersler, alan dışı dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir.

c) Seçimlik dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.

ç) Önkoşullu ders, öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoşul dersinin başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoşullu bir derstir.

d) Önkoşul dersi, öğrencinin önkoşullu derse kaydını, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlardan biri ile bağlayan derstir.

e) Alan dışı dersler, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamak kaydıyla, kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir.

(2) Bir önkoşullu ders ile onu bağlayan önkoşul dersi arasında aşağıdaki bağlantı şekillerinden sadece biri belirlenir:

a) Önkoşul dersinin başarılmış olması.

b) Önkoşul dersinden 28 inci maddede belirtilen CC notunun sağlanmış olması.

(3) Bir önkoşullu ders birden çok önkoşul dersine bağlanabilir. Bu durumda; önkoşullu dersin bağlandığı her bir önkoşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler.

(4) (Değişik:RG-2/9/2014-29107) Sınıf geçme sisteminin uygulandığı fakültelerden, Diş Hekimliği Fakültesinde bir üst sınıfa devam edebilmek için önceki yıldaki ön koşullu derslerin tamamından, Tıp Fakültesinde ise derslerin tamamından başarılı olmak gerekir. Ancak Diş Hekimliği Fakültesinde, kendi başına uygulama niteliğinde olan ön koşul klinik uygulama derslerinden, yalnızca bir dersten başarısız olan öğrenciler, kaldığı o dersi bir sonraki yılda dersin devamı niteliğinde olan, aynı adlı klinik uygulama dersinden önce almak ve derse devam etmek şartıyla bir üst sınıfa geçebilir. Diş Hekimliği Fakültesinde ön koşullu dersler; aynı adla birbirinin devamı niteliğinde olan teorik dersler ile kendi başına uygulama niteliğinde olan veya derse bağlı uygulaması olan dersler ön koşullu derslerdir.

(5) Diş Hekimliği Fakültesinde, önkoşullu dersler dışındaki teorik derslerden sınava girme koşulunu yerine getirdiği halde sınavlarda başarısız olanlar, bu Fakültenin Yönetim Kurulu kararıyla dersin devamından muaf tutulabilirler ve bir üst sınıfa devam ettirilebilirler.

Derslere devam esasları

MADDE 17 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin % 50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır.

(2) Devam koşulu yerine getirilmemiş tekrar derslerine devam etmek esastır. Devam koşulu olmayan derslerde de dönem içi sınavlarına girmek zorunludur. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, sorumlu öğretim elemanı tarafından, derslerin bitiminden sonraki iki işgünü içinde, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili bölüme/birime teslim edilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır. Üniversitemizde kredi sistemi olarak ulusal ve AKTS birlikte kullanılır.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, gerekli görülmesi halinde, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı; ilgili birim/bölüm kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği halinde ve danışmanın önerisi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı ile başka bir seçmeli ders alınabilir.

(3) Tıp Fakültesinde, I, II ve III üncü sınıf öğrencileri kanuni süreler içinde kalmak şartıyla başarısız oldukları yılı tekrar eder. IV ve V inci sınıflardaki bloklarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenci, bu blokların bütünleme sınavlarına, o sınıfın son bloğunun bitiminden itibaren en erken yedi, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Ancak blok tekrarı yaparak bütünlemeye kalan; IV üncü sınıf öğrencileri için devam ettikleri son bloktan onbeş gün sonra açılacak olan sınava, V inci sınıf öğrencileri ise devam eden ilk blok sınavına bütünleme sınavı hakkını kullanmak üzere katılır. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayanlar, başarısız olduğu blok eğitimini tekrar eder. Ders tekrarlarıyla ilgili öğrenci katkı payı-öğrenim ücretleri için, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) VI ncı sınıftaki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

(5) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretiminde klinik öncesi ve klinik staj ve diğer eğitim müfredatının uygulamaları ve sınavları Senato tarafından düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

Dönem içi değerlendirme

MADDE 20 – (1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.

(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.

(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanları tarafından dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.

Yarıyıl/yılsonu-bütünleme sınavları

MADDE 21 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır.

(2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

(3) Ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bütünleme sınavı her yarıyıl sonu sınavları arkasından yapılır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı puanı hesaplamasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

(4) Sınavlar, akademik takvimde belirlenen sürelere düzenli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(5) Gerekli hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav puanı geçersiz sayılır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan dönem içi sınavına katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır (FF) almış sayılır.

(2) Haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, giremedikleri yarıyıl sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı puanının hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin dönem içi değerlendirme puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Sınıf geçme sistemi uygulayan fakültelerde haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, giremedikleri yılsonu sınavları, aynı öğretim yılı içinde kullandırılmak üzere mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Diş Hekimliği Fakültesinde, haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere sadece yılsonu değil dönemlik dersler için yarıyıl sonunda da mazeret sınavı açılabilir.

Muafiyet sınavı

MADDE 23 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler, yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan seviye tespit sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesi 28 inci maddeye göre yapılır. Yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan seviye tespit sınavından gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, başvurmaları halinde dersler için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu derslerden muaf tutulur ve puanları başarı puanı olarak kaydedilir. Yatay ve Dikey geçişle gelen öğrencilerin muafiyetleri ilgili yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-6/2/2017-29971) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile bölüm ve/veya anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz.

(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Öğrenciler; sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süre ile saklanır. Tıp Fakültesinin sınav kâğıtları ise fakülte öğrenci işleri bürosu tarafından en az beş yıl süre ile saklanır.

(4) Uzaktan eğitim önlisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üzerinden yapılır.

Sınav sonuçları

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve üç gün içerisinde bölüm ya da program başkanlığı aracılığı ile ilgili birime teslim edilir. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ise sınav sonuçları, ilgili bölüm, program ya da koordinatörlük tarafından ilan edilir. Sonuçlar, ilgili birimlerce arşivlenir.

(2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi değerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden, akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. İlgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan edilir. Tıp Fakültesinde ise itiraz ilgili koordinatörlük kanalıyla dersin öğretim elemanlarının ve varsa uzman kurulunun görüşü alınarak dekanlıkça karara bağlanır ve sonuç öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde bildirilir.

(3) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır.

(4) Yukarıda sayılan itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişikliklerinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe sunar. İlgili birim yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirme

Başarı puanı

MADDE 27 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

(2) Tıp Fakültesinde başarı puanının en az 70 olması gerekir. Bu puanın hesaplanmasında temel alınacak kriterler Senato tarafından belirlenir. Ancak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile Tıp Fakültesinde ön koşulsuz ders geçme uygulanan derslerde başarı puanı 60’tır. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespitini bütün sınıfların puan ortalaması belirler. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile Tıp Fakültesinde ders geçme uygulanan dersler ortalamaya yansıtılmaz.

(3) Tıp Fakültesi VI ncı sınıftaki başarı puanı, öğrencinin staj sınıfında yapmış olduğu klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları ve genel durumu göz önüne alınarak verilir. VI ncı sınıfta başarı puanının hesaplanma şekli Senato tarafından belirlenir ve sonuçlar bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki esaslara göre değerlendirilir.

Değerlendirme

MADDE 28 – (1) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Mutlak ve bağıl değerlendirme yapılacak birimler Senato tarafından belirlenir.

a) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.

b) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

c) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları ikinci fıkrada verilmiştir.

(2) (Değişik:RG-2/7/2014-29048) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) (Değişik:RG-3/8/2015-29434) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için;

                                                                                                                 Mutlak Değerlendirme

Başarı Notu   Harf Karşılığı    Anlamı                                            Sistemindeki Not Aralıkları

3.58 – 4.00     AA                       Pekiyi                                              90 – 100

3.36 – 3.57     BA                       Çok İyi                                             85 – 89

3.15 – 3.35     BB                       İyi                                                     80 – 84

2.93 – 3.14     CB                       Orta                                                 75 – 79

2.68 – 2.92     CC                       Yeterli                                             69 – 74

1.43 – 2.67     DC                       Başarısız                                         40 – 68

1.00 – 1.42     DD                       Başarısız                                         30 – 39

0.00                  FD                       Başarısız                                         0 – 30               

0.00                  FF                        Devamsız

0.00                  FG                       Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi

                                                       (başarısız)

                           KM                      Kaldırılan ders muafiyeti

 

b) Üniversitenin Tıp Fakültesi haricindeki birimleri için başarı notları şunlardır:

Başarı Notu

Harf Karşılığı

Anlamı

Mutlak Değerlendirme

Sistemindeki Not Aralıkları

4.00

AA

Mükemmel

90-100

3.50

BA

Çok İyi

85-89

3.00

BB

İyi

75-84

2.50

CB

Orta

70-74

2.00

CC

Yeterli

60-69

1.50

DC

Başarısız

40-59

1.00

DD

Başarısız

20-39

0.00

FF

Başarısız

0-19

0.00

FD

Devamsız

 

0.00

FG

Sınavına girmedi (başarısız)

 

 

KM

Kaldırılan ders muafiyeti

 

(3) Harf notu karşılıklarına göre;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(4) Diğer harf notları ve anlamları;

a) G notu, kredisiz dersleri belirtir.

b) M notu, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş/dikey geçişle kabul edilen veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri önlisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder.

c) MZ: Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve birim yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.

Ç) DC, DD, FF notları başarısız öğrenciler için uygulanır.

d) FD notu; ilgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.

e) FG notu; yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.

f) E notu; uygulamalara dayalı derslerde, çalışmaları eksik ve yetersiz olması halinde öğrenciye genel sınav notu € olarak verilebilir. Öğrenci eksiğini bütünleme sınav dönemine kadar tamamlamak zorundadır.

g) (Değişik:RG-2/7/2014-29048) KM notu; müfredattan kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

(5) Başarı ortalaması hesabında öğrencinin G, E ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Onur Belgesi ve Sertifika

MADDE 29 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri, dekanlıklar/müdürlükler tarafından öğrencilere verilir ve bu durum öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.

(4) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı veya ortak diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadal program adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

(6) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

(7) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden kurum tarafından belirlenir.

(8) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(9) Öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer bilgiler belirtilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazeret ve Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydı dondurulabilir. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ve belgelendirilmek kaydıyla verilen izin, 8 inci maddedeki süreye eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı yarıyıl/yılın başından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelendirilmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi.

Ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belgeyle belgelendirmesi.

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

e) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

(4) Yukarıda sayılan geçerli mazeretler dışında da, 8 inci maddedeki azami eğitim-öğretim süreleri içinde sayılmak kaydıyla öğrencinin isteği ile ilgili birim yönetim kurulu kayıt dondurma kararı verebilir.

(5) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler, işleme konulmaz. Sağlık raporu ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(6) İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan derslere kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde, geçen süreler dikkate alınarak Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

Kayıt silme

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanlar ile kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında birimlerine iletmekle yükümlüdür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 33 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Rektörlükçe düzenlenen ve tarihi ilan edilen yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlara kayıtlı öğrenciler istekleri halinde bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfına kaydedilir. Sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak eğitim veren programlara kayıtlı olup da yabancı dil yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl/iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına kaydedilir. Yarıyıl sonu ve yılsonu sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler bir kez daha ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler.

(2) Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma eğitim veren yükseköğretim programına kayıtlı öğrencilerden, ikinci yarıyıl sonunda başarısız olanlar isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına veya kayıtlı oldukları programa devam ederler. Yabancı dil hazırlık sınıfına ikinci kez devam eden öğrenciler dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmasalar bile kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam edebilir. Sadece belirli bir yabancı dille eğitim veren yükseköğretim programına kayıtlı öğrencilerden başarısız olanlar ise ikinci yıl hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl/yılsonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde öğretim yılı başında kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam edebilirler.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavından alınan puana göre öğrencilerin Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilmesi zorunlu yabancı dil derslerinden ve yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmayacakları, yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri Senato tarafından belirlenir.

Disiplin işleri

MADDE 34 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve birimlerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren 100’lük sisteme göre yapılan başarı notları Üniversite not dönüşüm tablosu doğrultusunda 4’lük sisteme dönüştürülür ve harflendirilir.

(2) (Değişik:RG-2/7/2014-29048) Üniversitemiz bölüm/programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarındaki sınırlamalar uygulanmaz. Bu öğrenciler devam şartını yerine getirip başarısız olduğu dersler için, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini almak şartı ile dönemsel AKTS kredi yükünü % 100 oranında artırabilirler.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2013

28740

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/9/2013

28765

2.       

21/9/2013

28772

3.

2/7/2014

29048

4.       

2/9/2014

29107

5.

3/8/2015

29434

6.

6/2/2017

29971

 

Sayfa