Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27922

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,

b) Birimler: Merkezde oluşturulan birimleri,

c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez (OMÜ-ÜSİGEM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Rektörünü,

g) Üniversite (OMÜ): Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim  Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik etmek, arttırmak ve düzenlemek, uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak,

b) Üniversite ile iş dünyası arasında var olan işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak ve yeni işbirliği modelleri geliştirmek, strateji raporları hazırlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek işbirliğinde koordinasyonu sağlamak,

c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere,  diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak,

ç) Bilim ve teknoloji ile Karadeniz Bölgesinin ve Türkiyenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların çözümü, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimliliğin arttırılması konularında araştırma ve inceleme yapmak,

b) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ile amaca uygun kurslar düzenlemek,

c) Laboratuar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek,

ç) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez konularında iş dünyası ve sanayicinin bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak,

d) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunumu ve bu yolla işbirliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Üniversite birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

e) Çalışma alanına giren; yenilik (inovasyon) içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

f) İlgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve benzerleri ile ortak projeler üretmek, ortak çalışmalar planlamak,

g) Ar-Ge amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversitede mevcut laboratuar ve makina-teçhizat envanter çalışması yürütebilecek birim oluşturmak,

ğ) Küçük ve orta büyüklükte işletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi, yönetimde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje danışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği arttırma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amacıyla iş dünyası ile ortak çalışmalar yapmak,

h) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak, Üniversitenin önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yürüten birimlerinde uygulanan müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

ı) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının geliştirilmesine yönelik etkin staj programları oluşturma amaçlı girişimlerde bulunmak,

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak,

j) Yerel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük yapmak,

k) Üniversitede yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştürerek bölge ve ülke ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak, üretim ve hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını destekleyerek rekabet gücünü geliştirmeye yardımcı olmak,

l) Başta proje pazarı ve proje yarışması olmak üzere Merkezin amacı çerçevesinde paneller, bilgi masaları, stantlar, söyleşilerin planlandığı etkinliklerle Üniversite ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak, Üniversite-sanayi-iş dünyası-hizmet sektöründen gelebilecek sanayiye uygulanabilir ve ticarileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluşturmak,

m) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini Üniversite, iş dünyası ve kamuoyuna sunmak üzere çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimleri, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dahil yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürce önerilen Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan seçilecek üye sayısının iki katı öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar oluşturabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların sorumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, yüksekokul müdürlükleri, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez müdürlükleri ve Danışma Kuruluna bilgi sunmak,

e) Merkezin birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

f) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,

g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek,

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

h) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak,

ı) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek,

i) Müdürün getireceği konular hakkında kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüş ve öneriler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları, istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerinden Rektör tarafından görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu başkanı, Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir ve görev süresi üç yıldır.

(4) Danışma Kurulu olağan olarak yılda en az bir defa, gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevi; Üniversite ile sanayi ve iş dünyası arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, sanayiciler ve diğer kamu ve özel sektör temsilcileriyle Merkez arasında yılda en az bir defa işbirliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmeye yönelik toplantılar yapmak, problemleri belirlemek ve muhtemel çözüm yollarını araştırmaktır.

Merkezin birimleri

MADDE 14 (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde görev yapacak olan akademik ve idari  personel, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları

MADDE 15 (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa