Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27838

HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİTİT UYGARLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİTİT UYGARLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Hititlerin uygarlık tarihindeki yerini, tarihini, dilini, sanatını ve arkeolojisini araştırmak ve bu alanda danışmanlık hizmeti vermek,

b) Arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazılara bilimsel katkı sağlamak, gerekli durumlarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yürütmek ve desteklemek,

c) Hitit uygarlığı ve Hitit uygarlığını etkileyen Hatti, Sümer, Asur, Mısır, Luvi, Pala, Hurri ve benzeri komşu kültürler ile ilgili disiplinler arası araştırmalar ve projeler yapmak,

ç) Hititlerin ve Hititlerle etkileşim içerisinde olan diğer kültürlerin ulusal ve uluslararası çevrede bilinmesini ve tanınmasını, Hitit uygarlığına ait zengin tarihsel ve arkeolojik buluntuların korunması ve kollanmasını sağlamak ve bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,

d) Hitit uygarlığı, Hitit dili ve arkeolojisi alanında nitelikli eleman ve uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yapmak; bu çalışmalar sonucunda Anadolu uygarlıkları konusunda, Türkiyenin ulusal kültür politikalarının oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hitit uygarlığı, tarihi, dili, sanatı ve arkeolojisi alanıyla ilgili bilgi ve belge toplayarak bir arşiv, dokümantasyon birimi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak,

b) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yapılan faaliyetleri desteklemek,

c) Hitit çivi yazılı metinleri üzerinde transkripsiyon ve tercüme çalışmaları yapmak,

ç) Ulusal ve uluslararası araştırmacılar tarafından yapılacak kazı, kurtarma kazısı ve yüzey araştırmalarında ilgili kişi ve kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımlarını sağlamak,

d) Hitit uygarlığı, tarihi, dili, sanatı, arkeolojisi ve mimarisi konularında bilimsel etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak, ulusal ve uluslararası arkeoloji eğitim kampları organizasyonu yapmak ve bu çerçevede projeler yürütmek,

e) Hitit uygarlığı, tarihi, dili, sanatı ve arkeolojisi alanında araştırmalar yapan ulusal ve uluslararası merkezler, üniversiteler, enstitüler, müzeler ve vakıflar ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmak, işgücü değişiminde bulunmak,

f) Merkez tarafından yapılan faaliyet ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,

g) Hitit uygarlığına ait arkeolojik eserlerin restorasyonuna ve konservasyonuna yönelik, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturmak,

ğ) Arkeolojik ve tarihi değerlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelebilecek talepler doğrultusunda inceleme ve olabilirlik (fizibilite) raporu hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

h) Petrol, doğalgaz, yüksek gerilim hattı, kara yolu ve benzeri güzergahlarda bulunabilecek tarihi ve arkeolojik dokuların belirlenerek zarar görmelerinin engellenmesini sağlamak konusunda çalışmalar yürütmek,

ı) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. İhtiyaç halinde Müdür aynı yöntemle ikinci bir müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla bir süre ile görevinden ayrı kalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluşturmak, uygun kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu danışman ya da danışmanlar da görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan olarak üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına yön vermek ve özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden konusunda uzman olan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin amaçları ile ilgili uzman kişilerden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu; üniversitelerde görev yapan Hititoloji, tarih, arkeoloji, sanat tarihi bölümleri ve Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek öğretim elemanlarından oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür ve gerekli önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa