Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27643

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılmaya, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  (4) – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye girişinden Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Akademik koordinatör: Dekan tarafından her dönem için seçilen ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) Bütünleme dönemi: Senato tarafından akademik takvim kapsamında belirlenen, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan bütünleme sınavlarının başlangıç ile bitiş tarihleri arasındaki dönemi,

ç) Bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’de her  iki yarı yıl final sınavlarının, dönem IV ve V’de staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçebilecek, bütünleme döneminde yapılan sınavı,

d) Dekan/Dekanlık: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,

e) Ders: Öğrenci grubu karşısında yapılan sürekli bilgi aktarımını,

f) Ders kurulu veya komite: Genellikle bir sistemin veya konunun temel tıp ve klinik anabilim dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde kuramsal ve uygulamalı öğretimini,

g) Ders kurulu veya komite notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,

ğ) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan dönemi,

h) Eğitim-öğretim çalışmaları: Ders, ders kurulu veya komite, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmaları,

ı) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Eğitim-öğretim planı: Eğitim-öğretim süresince 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, Yükseköğretim Kurulunun tıp doktorluğu eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütününü,

i) Eğitim-öğretim yılı: Her biri en az otuziki haftadan oluşan dönemi,

j) Eğitim komisyonu: Dekan tarafından görevlendirilen bir başkan ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşan komisyonu,

k) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Kurulunu,

l) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

m)  Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

n) Tıp Fakültesi: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesini,

o) (2) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

ö) (2) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü,  2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, (Değişik ibare:RG-2/8/2012-28372) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

(2) Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri ile ilgili bütün işlemler Rektörlükçe belirlenen esaslara uygun olarak Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtla ilgili işlemler belirlenen günlerde yapılır. Tüm kayıt işlerini öğrenci kendisi yapmakla yükümlüdür. (Ek cümle:RG-29/3/2011-27889) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Ek cümle:RG-29/3/2011-27889) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazereti olmadan zamanında başvurmayan, öğrenim harcını yatırmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Dekanlığa iade edilir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (Değişik:RG-2/8/2012-28372)

(1) Tıp Fakültesinde normal eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Bu süre azami dokuz yıldır. Bu azami süreye, Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle raporlu ve izinli geçen süreler dahil değildir. Üniversiteden geçici süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır; bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (Değişik:RG-2/8/2012-28372)

(1) Her öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde öğrencinin bir önceki dönem başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenci katkı payını yatırmasından sonra yeniden kaydı yapılır. Kayıt yenileme zorunluluğu öğrenciye aittir. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (Değişik:RG-2/8/2012-28372)

(1) Tıp Fakültesinde tam zamanlı öğrenim yapılır. Dekanlığın uygun görüşü ve Rektörlüğün izni ile dinleyici olarak öğrenci kabul edilir. Ancak, diğer tıp fakültelerinden staj yapmak için gelen öğrencilere, anabilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak Dekanlık tarafından uygun görülürse staj yapma imkânı tanınır.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları, akademik ders yılının başlamasından en geç üç ay önce, Senatonun onayından geçirilmek üzere Rektörlüğe sunulur. Eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin Tıp Fakültesine kayıtlarının yapılabilmesi için; boş kontenjan bulunması, durumlarının ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Yatay geçiş yapan öğrenciler bu yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğretim sürelerinin hesabında, öğrencinin gelmiş olduğu yüksek öğretim kurumunda geçirmiş olduğu süreler hesaba katılır. Toplam süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreyi aşamaz.

Eğitim şekli ve eğitim dili

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Tıp doktorluğu öğretiminde; sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönemi başaramayan öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. Tıp Fakültesinde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır.

(2) Tıp eğitiminde öğretim dönem I, II ve III'de ders kurulları; dönem IV, V ve VI'da staj esasına göre yapılır. Dönem VI aile hekimliği dönemi; klinik, poliklinik, kırsal hekimlik ve seçmeli stajlardan oluşan kesintisiz oniki ay süreli bir eğitim-öğretim dönemidir. Bunlardan stajlar; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bir süre için anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalar olup, aşağıda gösterilen staj çalışmaları yapılabilir:

a) Kırsal hekimlik stajı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, halk sağlığı anabilim dallarının işbirliğiyle; halk sağlığı anabilim dalı başkanının koordinatörlüğünde ve Dekanlığın uygun göreceği sağlık kuruluşlarında yaptırılan çalışmalardır. Kırsal hekimlik uygulaması imkanı bulunmayan durumlarda, söz konusu kırsal hekimlik stajı süresi; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uygulaması süresine eklenir.

b) Seçmeli stajlar: Dönem VI aile hekimliği öğrencilerinin dönem yöneticisinin onayını alarak bir aylık süre için bir laboratuvar çalışmasında veya dönem IV, V ve aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulama dallarının birinde yaptıkları çalışmadır.

(3) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Öğrenci dönem I, II ve III’de kaldığı dönemi; IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tekrarlar. Stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder. Dönem I ve II’de ders geçme sisteminin uygulandığı derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan dönem VI aile hekimliği dönemine başlayamaz.

(4) Tıp eğitiminde teorik ve pratik eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilir. Mesleki eğitimde; iyi hekimlik uygulamaları ve meslek etiğini geliştirici çalışmalara ek olarak doğru davranış, iletişim, okuma, öğrenme ve empati yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara da yer verilebilir. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındaki disiplinlerle ve sanat kolları ile işbirliği yapılabilir. Tıp eğitimi çalışma saatleri dışında, gece ve tatil dönemlerinde de dönem koordinatörünün bilgisi dahilinde devam edebilir. Komiteler ve ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönemin sorumlusu olarak görevlendirilen akademik koordinatör tarafından düzenlenir.

(5) Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe’dir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Staja Devam, Sınavlar

Devam zorunluluğu

MADDE  (11) – (1)  Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) (Değişik:RG-12/8/2013-28733)  I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) I, II ve III üncü dönemlerde, bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmaz ve F1 notu alırlar.

ç) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Tüm dönemlerde uygulamalı çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının imkanları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşanlar o ders kurulunun sınavına veya staj sonu sınavına alınmaz. 

d) (Ek:RG-2/8/2012-28372) (Değişik:RG-8/10/2014-29139) Bir ders kurulu hem teorik hem uygulamalı çalışmaları kapsıyorsa; uygulamalı çalışmalarda %20’sinden fazlasına veya teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders kurulunun pratik ve teorik sınavlarına alınmaz. Bu kural F1 ve F4 notu alan öğrenciler için de geçerlidir.

e) (Ek:RG-2/8/2012-28372) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde öğrencilerin yılsonu genel ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için, yıl içerisinde bu derslerden devamsızlıklarının %30’un üzerinde olmaması gerekir.

f) (3) Bir dönem içinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o dönem için E notu alır.

Mazeret

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-8/10/2014-29139) Öğrencinin sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ya da diğer resmi yataklı tedavi kurumlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışında alınan raporların Eğitim Araştırma Hastanesinde raporun alındığı ilgili klinikçe onaylanması ve bu raporların Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. İlgilinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

(3) Önemli bedensel hastalıklar veya basit şizofreni, paranoid, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenir. Öğrenimlerine devam edemeyeceğine ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Tıp Fakültesi ile ilişiği kesilir.

(3) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Öğrenci, mazeret veya sağlık raporları ile ilgili her türlü müracaatlarını, mazeretin bitimini izleyen bir hafta içinde Tıp Fakültesinin öğrenci işleri bürosuna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu; öğrencinin her türlü mazeretini, kabul veya gerekçe göstererek ret edebilir.

İzin

MADDE 13 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile her defasında bir yıl olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az onbeş gün önce yapılır. Bu şekilde izin alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemdeki sınavlara giremez. İzinle ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu birime yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle belgelere dayanılarak verilen izin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki süreye eklenir.

(3) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Milli takım karşılaşmalarında, üniversitelerarası yıllık spor karşılaşmalarında ve Üniversite takımlarında görev alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Rektörlükçe izin verilir. Öğrencilerin izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

Yabancı dil sınavı

MADDE 14 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri alarak gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadır. Belirlenen yabancı dil ders programından başarılı olamayan öğrenciler programı tekrar alırlar; başarılı olana kadar dönem IV stajına başlayamazlar.

Dönem I, II ve III’teki sınavlar

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’de okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.  

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda  ders kurulu notu verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının bitiminden en erken onbeş, en geç yirmibir gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

ç) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca saptanan günde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

(4) Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sınavı sayısına bölünmesi ile ders kurulları ortalama notu hesaplanır.

(5) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Anabilim dalları, bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz.

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile dönem sonu başarı notu bulunur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(7) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılır. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar. Bu takdirde dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki hükümler uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde, o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(9) (Değişik:RG-2/8/2012-28372) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde başarı notu dönem ortalamasına alınmaz. Not geçer ise G olarak verilir. Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde bir dersin başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yılsonu sınavı ya da bütünleme sınavının %60’ının toplamıdır. Bu derslerden başarılı sayılabilmek için, öğrencinin yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(10) (Ek:RG-2/8/2012-28372) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav ve yılsonunda bir final ve bütünleme yapılır.

Dönem IV ve V’teki sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, genellikle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü  olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma, disiplin ve başarısı da göz önüne alınır.

(2) Tıp Fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sayılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir.

(3) Dönem sonu notunu staj notlarının ortalaması belirler. Dönem sonu sınavı notu F2 veya dönem notu F4 olan öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına alınır.

Dönem VI’daki staj ve diğer çalışmalar

MADDE 17 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Dönem VI, aralıksız oniki ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi verilir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

(3)  (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) (Değişik:RG-12/8/2013-28733) Dönem VI öğrencilerinin; yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın bitiminden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Öğretim üyesi olmaması sebebiyle stajların başka bir kuruluşta yaptırılması

MADDE 18 – (1) Stajların Tıp Fakültesine bağlı anabilim dallarında yaptırılması esastır. Ancak, Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi için uygun şartların bulunmaması durumunda, ilgili koordinatörün ve Dekanlığın uygun görmesi halinde stajlar, bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümlerine uyulmak şartıyla başka sağlık kuruluşlarında da yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan sonraki bir hafta içinde, maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa itirazda bulunabilir. Dekanlık itiraz dilekçesini ilgili birime iletir. İtiraz ilgili bölüm kanalıyla ilgili dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç onbeş gün içerisinde bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Puan, Not, Derece, Katsayı ve Diploma

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 20 – (1)  Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, geçer ve geçmez notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

a) (Değişik:RG-8/10/2014-29139) Geçer notlar şunlardır:

Puanlar

Notlar

Dereceler

Katsayılar

92-100

A1

Mükemmel

4.00

84-91

A2

Pekiyi

3.50

76-83

B1

İyi

3.00

68-75

B2

Orta

2.50

60-67

C

Orta

2.00

 

G

Geçer

 

 b) (Değişik:RG-8/10/2014-29139) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1 Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

2) F2 Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) F4 Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu stajlar için.

4) E Mazeretli geçmez.

Puan        Not        Katsayı                 Derece

0-59          F4           0.00                       Başarısız

                   F2           0.00                       Başarısız-Sınava Girmedi

                   F1           0.00                       Başarısız-Devamsız

Diploma

MADDE 21 – (1)  Öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle tıp doktorluğu diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.

(2) Genel not ortalaması katsayısı 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

İlişik kesme

MADDE 21/A – (Ek:RG-12/8/2013-28733)

(1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olması.

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış olması.

c) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.

(2) Kendi isteğiyle yazılı olarak başvuranların kaydı silinir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son  Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,  ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

___________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” iken, 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

(2) 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddenin (o) bendi yürürlükten kaldırılmış, mevcut (ö) ve (p) bendi ise (o) ve (ö) olarak değiştirilmiştir.

(3) 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddenin (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi (f) olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2010

27643

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

29/3/2011

27889

2.       

2/8/2012

28372

3.

12/8/2013

28733

4.       

8/10/2014

29139

 

 

 

Sayfa