Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 19.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27324

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu önlisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesinin Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluna kayıtlı öğrencilerin önlisans, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi ’ne bağlı fakülteleri,

b) İşyeri: Öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmak üzere görevlendirildikleri kamu veya özel sektör kurum ve firmalarını,

c) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) Koordinatör: Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Koordinatörünü,

ç) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) Koordinatörlük: Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu İşyeri Eğitimi Koordinatörlüğünü,

d) Oda: İşyerinin üyesi bulunduğu Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasını,

e) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) İşyeri Eğitimi: Öğrencilerin ilk iki yarıyıldan itibaren her yıl bir dönem işyerlerinde yaptıkları uygulamalı eğitimi,

f) Organize Sanayi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesini,

g) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) İşyeri Eğitimi Protokolü: İşyeri eğitimi uygulamasıyla ilgili kontenjanları ve şartları açıklayan ve işyeri yetkilisi ile Rektör tarafından imzalanan belgeyi,

ğ) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

i) Sözleşme: Ortak eğitim uygulamaları konusunda öğrenci ve işyeri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve öğrenci, koordinatör ve işyeri temsilcisi tarafından imzalanan belgeyi,

j) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

k) Yüksekokul: Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (Değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere on ikişer haftalık 3 (üç) dönemden oluşur. Bu süreye dönem sonu sınav süreleri dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini değiştirebilir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (Değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) Yüksekokulda yabancı dil hazırlık eğitimi veya yabancı dilde eğitim-öğretim yaptırılması ya da ders açılmasına, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senatoda karar verilir. Öğretim dili Türkçedir.

Öğretim programları

MADDE 7 – (1) Önlisans öğretimi süresince izlenecek eğitim-öğretim programları ve programlardaki derslerin dönemlere dağılımı, ilgili bölüm kurulunun önerisi, yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim ve öğretim programı; teorik ders, laboratuvar, uygulama, Üniversite-sanayi ortak eğitim-öğretim ve benzeri çalışmalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili bölüm kurulunun önerisi, yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) Öğrencilere, kayıtlı olduğu bölümün bölüm başkanınca öğretim elemanları arasından en az bir danışman görevlendirilir. Danışmanlar; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencinin her dönemde izleyeceği derslerin belirlenmesinde, bunlarda yapılabilecek değişikliklerde, öğrencinin kaydının yapılmasında öğrenciye yardımcı olur ve akademik durumunu izler.

(2) Danışmanlar, koordinatörlük ile işbirliği içinde çalışırlar ve öğrencilerin Üniversite-sanayi ortak eğitim-öğretim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar.

Zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler

MADDE 9 – (1) Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu olmak üzere üç gruba ayrılır. Zorunlu ve seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm kurulunca kararlaştırılır. Seçmeli derslere kayıt yapılırken öğrencinin isteği de göz önünde tutulur. Ortak zorunlu dersler, Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü derslerdir. Öğrenciler, ortak zorunlu dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Senatoda belirtilen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutulan derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Zorunlu ve/veya seçmeli bir dersin alınabilmesi için, daha önceden alınmış ve başarılmış olması gereken derse ön şart dersi denir. Ön şartlı dersler ve ön şartları, dersi veren bölüm kurulunun önerisi üzerine yüksekokul kurulunca karar verilir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 10 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuvar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Önlisans programlarında krediler hesaplanırken yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(2) Önlisans eğitim-öğretim programlarındaki dersler, bu derslerin içerikleri ve kredi değerleri ile ilgili değişiklikler, yüksekokul kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Önlisans eğitim-öğretim programlarında her yarıyılda yer alan derslerin kredi değeri toplamı, 28 kredi saati geçmez. Kredi saat toplamına, ortak zorunlu dersler ile yabancı dil dersleri dahildir. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için, kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri belirlenir.

(3) Herhangi bir dersin dönemi dışında açılmasına yüksekokul kurulu karar verir.

Ders yükü

MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre tespit edilecek dönemine ait derslerin kredi değerleri toplamıdır. Öğrenciler ders yüklerini öncelikle alt dönem derslerinden tamamlamak zorundadırlar.

(2) Öğrencinin ders yükleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Genel not ortalamaları en az 2.50-2.99 arası olan öğrenciler, diledikleri takdirde normal ders yüklerini bir ders arttırabilir. Genel not ortalamaları 3.00 ve üzeri olan öğrenciler ise diledikleri takdirde normal ders yüklerini iki ders arttırabilir.

b) Genel not ortalamaları 2.50’den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılmaz.

c) Normal programlarından geri kalmış derslerini tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşuluyla, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile en fazla bir ders arttırılabilir. Bu ders üst dönem derslerinden olamaz.

ç) (Mülga:RG-3/7/2013-28696)

d) Bir öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde, ilgili bölüm başkanının kararı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci bırakılan dersleri açıldığı ilk dönemde almak zorundadır.

(e) (Ek:RG-24/6/2013-28687) İşyeri eğitimine giden öğrenci, daha önce alıp başarısız olduğu (FF, FD, U, NA) derslerden ve (c) bendindeki şartı sağlayamadığından dolayı bıraktığı derslerden 2 ders ve 8 krediyi geçmemek üzere ders alabilir. Uzaktan eğitimle alınan dersler bu kredi sınırlamasına tabi değildir.

Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam etmek zorundadırlar.

(2) Mazeretleri ne olursa olsun, öğrenciler teorik derslerin %30’una, uygulama, ortak eğitim ve laboratuvarların %20’sinden daha fazlasına katılmazlarsa devamsız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen NA notu verilir.

(3) Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esasları yüksekokul kurulunca belirlenir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(5) (Ek:RG-24/6/2013-28687) İşyeri eğitimi alan öğrenci için tekrar aldığı derse devam zorunluluğu aranmaz.

 

(Değişik bölüm başlığı:RG-24/6/2013-28687)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversite-Sanayi İşyeri Eğitimi Uygulaması

İşyeri eğitimi

MADDE 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) Bu programda ilk iki dönem derslerini almış ve 15 inci maddede belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler gruplara ayrılarak; birinci grup teorik eğitim alırken, ikinci grup mesleğiyle ilgili işyerlerinde ortak eğitim uygulaması yaparlar.

İşyeri eğitimi süresi ve mezuniyet şartı

MADDE 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) Yüksekokuldaki bölümlerine/programlarına kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek için iki dönem işyeri eğitimi uygulaması olarak mesleğiyle ilgili işyerinde ortak eğitim yapmak ve başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler ortak eğitimlerini sonbahar, ilkbahar veya yaz dönemlerinde yapabilirler. Üniversitenin ilgili birimlerinin önerisi üzerine Senato, o birimdeki mezuniyet için gerekli ortak eğitim dönemi sayısını azaltabilir veya tamamen kaldırabilir.

(2) İşyeri eğitimi, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami eğitim ve öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, işyeri eğitimi eksik yaptığı veya ortak eğitimlerinde başarısız olduğu görülen öğrenciler, işyeri eğitimini tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

İşyeri eğitim şartı (Değişik başlık:RG-24/6/2013-28687)

MADDE 15 – (1) Yüksekokuldaki bölümlerine/programlarına kayıtlı öğrenciler, ortak eğitim yapabilmek için ilk iki dönem derslerini almış, genel not ortalamalarının en az 1.75 olması koşuluyla ortak eğitime başvurabilirler.

İşyeri eğitimi kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 16 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) İşyeri eğitimi koordinatörlüğü; odalar, organize sanayi ve işyerleri ile ortak eğitim konusunda işbirliği protokolleri imzalar. Rektör veya yetki verdiği durumlarda meslek yüksekokulu müdürü ve işyeri yetkilisi tarafından imzalanan işyeri eğitimi protokolünde kontenjanlar ve diğer özel şartlar belirtilir. İşyerleri tarafından sağlanan kontenjanlar, değişik dönemlerde aynı öğrenci tarafından da kullanılabilir.

Öğrenciden istenilecek belgeler

MADDE 17 – (Değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) İşyeri eğitimi yapmak üzere kendisine tahsis edilen işyerine giden öğrenci beraberinde;

a) Koordinatörlüğün takdim yazısını,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya kurumca tasdikli örneği,

c) 3 adet fotoğrafı,

ç) İşyeri ile yapılan işyeri eğitimi sözleşmesinin kopyasını,

d) İşyeri eğitimi uygulama ve değerlendirme evraklarını

kapalı zarf içinde götürür ve işyeri yetkililerine teslim eder.

Öğrencilere sağlanacak imkânlar

MADDE 18 – (1) Öğrencilere aşağıdaki imkânlar sağlanır:

a) İşyerleri, öğrencileri ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden paralı veya parasız olarak yararlandırır. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler istifade edemezler.

b) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) Öğrenciler işyeri eğitimini kapsayan süre boyunca Üniversite tarafından iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. Sigorta ücreti, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda Üniversite ve öğrenci tarafından müşterek olarak ödenir.

Disiplin işleri

MADDE 19 – (Değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) İşyeri eğitimine katılan öğrencilerin disiplin işlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, öğrenciler, işyerine ait disiplin ve iş emniyeti konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

İşyeri eğitimi amiri ve görevleri (Değişik başlık:RG-24/6/2013-28687)

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, ortak eğitim süresinde işyeri tarafından görevlendirilen amirin nezaretinde çalışırlar. Amir;

a) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) Öğrencinin, işyeri eğitimi programı ve konusuyla ilgili işlerle meşgul olmasını,

b) (Değişik:RG-24/6/2013-28687) İşyeri eğitimi programının amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmasını,

c) Öğrencinin işyerinde disiplin ve iş güvenliğine uygun bir biçimde çalışmasını

sağlar.

 (2) İşyeri, dönem sonunda öğrencinin performansını değerlendirir ve yazılı bir rapor ile koordinatörlüğe bildirir.

Hastalık ve kaza halleri

MADDE 21 – (Değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) İşyeri eğitimi sırasında hastalanan veya kazaya uğrayan öğrenciler kendisine sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanır, durumları doktor raporu ile belirlenir. İş kazası ve meslek hastalığı durumunda yaptırılan sigortayla ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

İşyeri eğitimi sonu raporu

MADDE 22 – (Değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) Öğrenci işyeri eğitimi sırasında yaptığı işleri de kapsayacak şekilde günlük tutar. Dönem sonunda bu günlükten hareketle bir rapor hazırlayarak işyerindeki amirine onaylatır ve dönüşünde koordinatörlüğe verir. Bölümce belirlenen tarihte bir jüri önünde raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. İşyerinde işyeri eğitim amiri, öğrencinin davranışlarını, işyerinin işleyiş mekanizmasını gözleme yeteneğini, çalışmalara katılımını ve performansını, üretime ve diğer hizmetlere katkılarını izleyerek kanaatlerini değerlendirdiği bir raporu koordinatörlüğe gönderir.

(2) Öğrencinin başarı notu %40 mülakat, %30 staj defteri, %30 işyeri raporu olmak üzere hesaplanır ve ilgili öğretim elemanı tarafından harf notu takdir edilir.

İşyeri eğitimi koordinatörlüğü

MADDE 23 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/6/2013-28687)

(1) Yüksekokulda, işyeri eğitimi gerçekleştirmek için oluşturulan işyeri eğitimi koordinatörlüğüne ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 24 – (1) (Değişik fıkra:RG-22/4/2012-28272) Ortak eğitim haricindeki öğrenciler, ara sınav ve dönem içi çalışmalarından başka dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavın ders notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının ders notuna katkısı %60’dan fazla olmamak üzere ilgili Yüksekokul kurullarınca belirlenir. Her dönemde, her ders için bir ara sınavdan az olmamak kaydıyla yapılacak olan ara sınav sayısı, ilgili Yüksekokul kurulunca belirlenir. Dönem içindeki ara sınav tarihleri, bölüm başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bölüm başkanının onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında, dönem içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Dönem sonu sınavı, Senato tarafından belirlenen takvim uyarınca ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri veya 13/7/2004 tarihli ve 25521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümlerine uygun sağlık raporu olan öğrencilere, giremediği ara sınav ve dönem sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler kısa süreli sınavlardan muaf tutulurlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınav ve dönem sonu sınavları dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunca belirlenir. Bu derslerde dönem ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir, bu derslere bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen ek sınav hakkı verilmez.

Notlar

MADDE 25 – (1) Bir öğrenciye laboratuvar, uygulama, proje, ödev ve benzeri dönem içi çalışmaları ile ara sınav sonuçları, dönem sonu sınav sonuçları ve devam durumu dikkate alınarak, Yüksekokul Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri, dönem ders notu olarak takdir edilir.

(2) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

 

Dönem

Ders Notu

Harf Notlarının

Katsayısı

Katsayının 100 Puan

Üzerinden Karşılığı

AA

4.0

90-100

BA

3.5

85-89

BB

3.0

80-84

CB

2.5

75-79

CC 

2.0

70-74

DC

1.5

60-69

DD

1.0

50-59

FD

0.5

40-49

FF

0

39 ve aşağısı

(3) Ayrıca;

a) (I) eksik, (S) yeterli, (U) yetersiz, (NA) devamsızlık nedeni ile başarısız olarak ifade edilir.

b) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde; dönem ders notlarının öğrenci işleri dairesi başkanlığına teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notu haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve yüksekokul yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

c) (S) notu, kredisiz derslerden geçen veya ortak eğitim çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yoluyla gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen dersler için de verilir.

ç) (U) notu, kredisiz dersler ile ortak eğitim çalışmasında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

d) (I), (S) ve (U) notu, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

e) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

f) Dönem ders notları, öğrenci işleri dairesi başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ancak bu daire tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata

MADDE 26 – (1) Öğrenci işleri dairesi başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme istemi; öğrencinin veya öğretim elemanının, dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı başvurusu üzerine, ilgili yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Notlarla ilgili maddi hataların, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde başvurulmuş olması kaydıyla, ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar düzeltilir.

Not ortalaması ve dönem tespiti

MADDE 27 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her dönem sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencinin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde gösterilen dönem harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Herhangi bir dönemin dönem sonu not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır. Genel not ortalaması ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem sonu ve gerekse genel not ortalamasında, (AA)’ dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

(3) Bir öğrencinin hangi dönem öğrencisi olduğu tespit edilirken, dönem sonu not ortalamasına bakılır. Dönem sonu not ortalaması en az 1.75 olan bir öğrenci, bir sonraki dönemin öğrencisi sayılır ve normal ders yükü o dönemin ders yüküdür. Dönem sonu not ortalaması 1.75’in altında olan öğrenciler, dönem sonu not ortalamalarını en az 1.75’e yükseltinceye kadar, bulundukları dönem öğrencisi sayılırlar ve normal ders yükleri o dönemin ders yüküdür.

Başarı veya başarısızlık durumu

MADDE 28 – (1) Yüksekokulda başarı veya başarısızlık durumu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a) Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan önlisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden; bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin dönem sonu not ortalaması 3.00-3.49 olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin, o dönemdeki kredisiz derslerde de başarılı olmaları şarttır. Şeref ve yüksek şeref öğrenci listeleri, her dönem sonunda öğrenci işleri dairesi başkanlığınca belirlenir ve ilgili birimlerce ilan edilir.

b) Genel not ortalaması ve/veya dönem not ortalaması 2.00’ın altında olan önlisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden (Değişik ibare:RG-24/6/2013-28687) ikinci ve daha üst dönem öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için, kayıtlı bulundukları dönem sonu itibarı ile genel not ortalamalarının en az 1.75 olması gerekir. Kayıtlı bulunduğu dönem sonunda genel not ortalaması 1.75’den daha düşük olan (Değişik ibare:RG-24/6/2013-28687) ikinci ve daha üst dönemdeki bir öğrencinin daha önce almadığı bir dersi alabilmesi için, genel not ortalamasını 1.75 veya üstüne çıkarması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar, daha önce aldıkları dersleri tekrarlar ve hiç almadıkları dersleri alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki ders yükü azaltma sınırı uygulanmayabilir. Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 29 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (NA) veya (U) notu alan veya bir dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk dönemde kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, önlisans öğrenimi süresince aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir.

Son dönemde başarısız öğrenciler

MADDE 30 – (Mülga:RG-6/5/2013-28639) (Ek:RG-6/4/2014-28964)  

(1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır. Ancak, kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler ile birlikte bir önceki dönemden de en fazla iki dersten  (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrenciler de son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu programda almadığı, (NA) notu veya iki dersten fazla (FF), (FD) notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz.

(2) Son dönemde veya bir önceki dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(3) (FF), (FD) veya (NA) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, üçüncü ve dördüncü (önlisans da ikinci) sınıf derslerinden (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten, bu maddede öngörülen şartlarla ek süre ve ek sınav hakkı verilebilir.

(4) Ortalamaya katılan en çok bir dersten FF/FD notu alan öğrencilere; bu (FF) ve (FD)’li ders ile birlikte (DD), (DC) ve (CC) notu olan üçüncü ve dördüncü (önlisansta ikinci) sınıf derslerinden olmak üzere, en çok iki dersten ek süre ve ek sınav hakkı verilir.

(5) Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten sonra iki gün içinde bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına bir dilekçe ile müracaat ederler. İlgili bölüm başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir. Öğrencilere (NA) notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

(6) Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

(7) Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ders muafiyetleri

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir önlisans programına kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran veya yatay geçiş ile gelen öğrenciler kabul edildikleri programdaki derslerden, daha önce en az (CC) veya buna eş değer not almış olmaları, ortak zorunlu derslerden ise en az (DD) veya 100 tam not üzerinden 50 almaları ve bu derslerin denkliklerinin de Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması halinde muaf tutulurlar. Öğrencinin muaf tutulduğu dersler, öğrencinin not belgesinde (S) notu ile gösterilir.

(2) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin öğrenim görebilecekleri azami süre, kayıtlı oldukları programda muaf tutuldukları derslerin toplam kredi değerinin dönem karşılığının kanuni azami öğretim süresinden düşülmesi suretiyle Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Önlisans diploması verilme şartları

MADDE 32 – (1) Önlisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün önlisans programını, programda belirtilen tüm ders ve ortak eğitim çalışmalarının her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması gerekir.

(2) Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde mezuniyetteki genel not ortalaması dikkate alınır. Ancak iki akademik yıllık bir programa iki yıldan fazla devam etmiş öğrenciler genel not ortalaması ne olursa olsun dereceye giremez. Başka bir üniversiteden yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler derece sıralamasına alınmaz.

(3) Genel not ortalaması 3.00-3.49’a kadar olan öğrenciler şeref; 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(4) Başka bir üniversiteden nakil yolu ile gelen öğrencilerin önlisans diploması alabilmeleri için, en az son iki dönem Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmüş olmaları şarttır.

(5) (Ek:RG-24/6/2013-28687) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilerin diplomalarında Trimester ifadesi yer alır.

Öğrenim süresi

MADDE 33 – (Değişik:RG-27/8/2011-28038)

(1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2009

27324

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

27/8/2011

28038

2.

22/4/2012

28272

3.

6/5/2013

28639

4.

24/6/2013

28687

5.

3/7/2013

28696

6.

6/4/2014

28964

 

Sayfa