Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26567

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim-öğretim programını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi yaz okulu eğitim-öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

                b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

                c) Senato: Üniversite Senatosunu,

                ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

                d) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı, Yönetimi ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Yaz okulunun amacı

                MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında;

                a) Öğrencilerin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,

                b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için imkan sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,

                c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak,

                ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak,

                d) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine ve ders geçme notlarını yükseltmelerine imkan sağlamak.

                Yaz okulunun yönetimi

                MADDE 6 – (1) Yaz okulu, Senato tarafından seçilen ve üç öğretim üyesinden oluşan Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilir.

                Akademik takvim

                MADDE 7 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri, sınavlar ve konuyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

                Derslerin açılması

                MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve önlisans dersleri; ilgili bölüm başkanlığının teklifi, Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

                (2) Yaz okulunda açılabilecek dersler; bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce ilan edilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenciler; bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sınırlar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerin yaz okulunda/döneminde/yarıyılında açılan dersleri de alabilirler. Ancak bu derslerin Üniversitenin ilgili birimlerince açılmamış olması ve alınacak dersin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi, Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. En düşük başarı notu (CC)’dir.

                (3) Yıllık dersler ile bitirme ödevi/tezi/projesi ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

                (4) Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için gerekli olan en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

                Süre

                MADDE 9 – (1) Yaz okulunda, normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, ara sınavlar dahil olmak üzere yedi haftadan az olmaz. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir.

                Kayıt-ders alma

                MADDE 10 – (1) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (2) (Değişik:RG-13/6/2013-28676) Yaz okulunda öğrenciler en çok on iki krediye kadar ders alabilirler.

                (3) Birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz.

                (4) Öğrenci, daha önce (CC) ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz.

                (5) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre kayıt yaptırdığı dersin açılamaması halinde öğrenci açık olan bir başka derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci açılamayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

                (6) Güz ve bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramaz. İlişik kesme işlemlerinden önce yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

                (7) Azami öğrenim sürelerini kullandıktan sonra kendilerine ek sınav ve sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler, yaz okuluna kayıt yaptıramaz ve sınav haklarını kullanamaz.

                (8) İntibak programı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.

                (9) Dönem içerisinde açılmayan ders, yeterli talebin olması halinde yaz okulunda açılabilir.

                (10) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

                Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden ders alma

                MADDE 11 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan alabilir. Bunun için diğer fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

                (2) Yaz okulunda farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, o dersin kendi fakültesinde/yüksekokulunda/meslek yüksekokulunda, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen açılmamış olması ön koşuldur. Ayrıca, farklı üniversitenin yaz okulu akademik takviminin, alınacak notların, Eylül ayının ilk haftasına kadar Üniversiteye ulaştırılması gerekir.

                (3) Öğrenci; farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini, ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakültesine/yüksekokuluna/meslek yüksekokuluna verir. Bu durumun ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, öğrenci farklı üniversiteden ders alabilir.

                Devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notu

                MADDE 12 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

                (2) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

                (3) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az (CC) harf notu almak gerekir. (DC) notu, öğrencinin ortalaması ne olursa olsun, dersten başarısız olduğu anlamına gelir. Yaz okulunda alınan notlardan, (CC) harf notundan düşük olanlar ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

                (4) Yaz okulunda alınan notlar, dönem not ortalamasının hesabında dikkate alınmaz. Genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

                (5) Yaz okulunda açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2007

26567

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

13/6/2013

28676

2.       

 

 

3.       

 

 

 

Sayfa