Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 03.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23895

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 – Bu Yönetmelik Trakya Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 – Trakya Üniversitesi tüm birimlerinde Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a  - Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

b  - Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruşlar ile gerçek tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, ve benzeri hizmetler yapmak,

c  - Tahlil, plân, bilgi işlem organizasyonu, model ayarı, tamir, danışmanlık, ölçü ayarı, rehberlik ve uygulama hizmetleri yapmak bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

- Her türlü basım ve yayım işini yapmak,

e  - Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.

Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim Organları

Madde 3 – Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

(Ek ikinci fıkra:RG-05/09/2001-24514) Üniversite Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir Rektör Yardımcısı, üç öğretim elemanı (Dekan ve Yüksekokul Müdürleri de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu eksiksiz olarak toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

Sermaye Limiti

Madde 4 – Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 98.500.000.-TL.’dır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 6 – Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler aşağıda gösterilmiştir.

a)       16 Kasım 1984 tarih ve 18577 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

b)   16 Kasım 1984 tarih ve 18577 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Matbaa ve Atölyeleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

c)  25 Şubat 1985 tarih ve 18677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık  Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

d)  8 Mayıs 1987 tarih ve 19454 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

e) 24 Şubat 1989 tarih ve 20090 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

f)  1 Mayıs 1989 tarih ve 20155 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

g) 19 Aralık 1989 tarih ve 20377 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

h) 18 Kasım 1994 tarih ve 22115 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

i)  21 Kasım 1994 tarih ve 22118 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

j)  27 Aralık 1994 tarih ve 22154 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Trakya Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan sözleşmeler ve diğer işler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürülüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa