Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25019

MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı merkez, taşra, döner sermaye ve yurt dışı teşkilatında çalışan memurlar (Diğer kurum veya kuruluş personeli olup, Bakanlık teşkilatında çalışanlar dahil) ile kadrosu başka kurumlara ait olup, ataması Bakanlıkça yapılan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 ve 134 üncü maddeleri, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

d) Diğer personel: Ekli cetvelde her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Bakanlık teşkilatında çalışan Yönetmelik kapsamına dahil tüm personeli

ifade eder.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 6- Bu Yönetmelikle ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7- 11/3/1983 tarihli ve 17984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye ve Gümrük Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği ile buna bağlı olarak yapılan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

--------------

(1) Danıştay Onikinci Dairesinin 2013/5799 sayılı dosyası üzerinden verdiği 10/9/2013 tarihli kararı ile bu yönetmeliğin ekindeki cetvelin III-1 ile III-1-B-a kısımlarında yer alan "Defterdarlık Uzmanı" ve "Defterdarlık Uzman Yardımcısı" ibareleri ile cetvelin (*) işaretli dipnotunda yer alan "Denetim ve inceleme ile görevlendirilenler." ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

 

Yönetmeliğin ekini görmek için tıklayınız

Sayfa