Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26022

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) ile bağlı  Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

(Ek fıkra:RG-21/3/2014-28948) (Değişik ikinci fıkra:RG-12/11/2014-29173) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına ve istisnai memurluklara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 — (Değişik:RG-12/11/2014-29173)

Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini,

Kadro: Kurumun bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan insan gücünün meydana getirdiği tabloyu,

Fiili kadro: Her yıl Maliye Bakanlığınca vize edilen ve kurumun çalıştırabileceği azami memur kadro sayısını belirten miktarı,

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

(Mülga:RG-21/3/2014-28948)

(Değişik:RG-21/3/2014-28948) Görevde yükselme sınavı: Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

(Değişik:RG-21/3/2014-28948)  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

(Mülga:RG-21/3/2012-28240)

(Mülga:RG-21/3/2012-28240)

(Ek:RG-21/3/2012-28240)  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

(Ek:RG-21/3/2012-28240)  (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeyde olan kadroları,

(Ek:RG-21/3/2012-28240)  (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha alt düzeyde olan kadroları,

(Ek:RG-21/3/2012-28240)  İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

(Ek:RG-21/3/2012-28240)  Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

(Ek:RG-21/3/2014-28948) Engelli personel: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen personeli,

(Ek:RG-21/3/2014-28948) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-21/3/2012-28240)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

Madde 5 — (Değişik:RG-21/3/2014-28948)

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Müdür, yazı işleri müdürü.

2) Müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı.

b) Teknik Hizmetler Grubu:

1) Başmühendis.

c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu:

1) Uzman.

ç) (Değişik:RG-12/11/2014-29173) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilo, memur, muhasebeci, zabıt katibi, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, arşiv memuru, ayniyat memuru, çözümleyici, hesap sorumlusu, mutemet, müze araştırma görevlisi, redaktör, sekreter, sistem ve veri kayıt operatörü, depo memuru, ambar memuru.

d) (Değişik:RG-12/11/2014-29173) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Adisyon görevlisi, çarkçı, çocuk bakım görevlisi, danışma memuru, gardiyan, gemi adamı, güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, iş makineleri operatörü, kasiyer, mehteran, mors operatörü, mübaşir, mücellit, santral operatörü/memuru, saraç, şoför, tasnifçi, terzi, veznedar, aşçı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı/badanacı, bulaşıkçı, camcı, çamaşırcı, çatı onarım ustası, çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, garson, hademe, hamamcı, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör, nalbant, pastacı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, sıvacı/fayansçı, tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı.

Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Arkeolog, arşivci, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, coğrafyacı, çocuk eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, desinatör, dil bilimci, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, fotoğrafçı, genetikçi, grafiker, hemşire, imam- gassal, istatistikçi, jeolog, kamera operatörü, kameraman, kaptan, kartoğraf, kaynakçı, kimyager, kütüphaneci, laborant, matbaacı, marangoz, matematikçi, mikrobiyoloji uzmanı, mimar, mobilya döşemeci, mühendis, mürettip, mütercim, müze rehberi, müzisyen, odiyolog-odiyometrist, öğretmen, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sanat tarihi uzmanı, sistem analiz uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tarihçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 6 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2012-28240) 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) (Değişik:RG-12/11/2014-29173)  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresine sahip olmak, bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması,

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için sınav müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 7 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2012-28240) (Değişik:RG-12/11/2014-29173)

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Müdür, müdür yardımcısı, uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

c) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak,

ç) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak.

Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı unvanında geçmiş olmak,

b) Adli teşkillerde yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı işleri müdür yardımcılığı unvanında geçmiş olmak,

c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman unvanında geçmiş olmak,

ç) Adli teşkillerde yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman unvanında geçmiş olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 3 yılının İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır.

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak,

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 2 yılının Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlarda geçmiş olmak.

Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, genetikçi, hukuk müşaviri, istatistikçi, jeolog, kaptan, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müze rehberi, odiyolog, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sosyolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, tarihçi, tercüman ve veteriner olarak görev yapan personelin müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-21/3/2014-28948)

Duyuru ve Başvuru

 

Görevde yükselme eğitimi

Madde 8 (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

Duyuru ve başvuru

Madde 9 — (Değişik:RG-21/3/2014-28948)

Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı (Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) unvanlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların (Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) ilan edilen farklı unvanlardan sadece bir tanesini belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde (Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) Kurumların Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

ç) (Değişik ibare RG-12/11/2014-29173) Kurumların Personel Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilir.

(Ek fıkra:RG-12/11/2014-29173) İlan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına her kurumun sadece kendi personeli başvurabilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 10 — (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

Görevde yükselme eğitiminin verileceği birim

Madde 11 — (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

Görevde yükselme ile ilgili eğitim konuları

Madde 12 — (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-21/3/2012-28240)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

Madde 13 — (Değişik:RG-21/3/2014-28948)

Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.

Yazılı sınav kurumların Personel Başkanlıklarınca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-12/11/2014-29173) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmıştır.

Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Müdür ve yazı işleri müdürü kadroları için yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13/A – (Ek:RG-21/3/2012-28240)

(Değişik birinci fıkra:RG-21/3/2014-28948) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şart aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurumun kendi personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 14 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2014-28948)

Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

Sınav Kurulu;

a) Millî Savunma Bakanlığında Müstaşar onayıyla; Müsteşar (İdari) Yardımcısı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu başkan veya görevlendireceği personel, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Bakanlıktan görevlendirilen bir üyeden,

b) Genelkurmay Başkanlığında Personel Başkanı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel, Adlî Müşavirlik Hukuk İşleri Şube Müdürü veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Personel Başkanınca belirlenecek bir üyeden,

c) Kuvvet Komutanlıklarında Personel Başkanı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel, Adlî Müşavir veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Personel Başkanınca belirlenecek bir üyeden,

olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Gerekli görülmesi durumunda aynı şekil ve usulle yedek üyeler belirlenir.

İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Kurulun sekretarya hizmetleri, kurumda yazılı sınavı yapmaktan veya yaptırmaktan sorumlu hizmet birimi tarafından yürütülür.

Kurum, atamaya yetkili amir tarafından gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.

Sınav kurulunun görevleri

Madde 15 — (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

Başarı sıralaması

Madde 16 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2014-28948)

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacaklar için (Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 17 — (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

Madde 18 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2014-28948)(Değişik:RG-12/11/2014-29173)

Atanmaya hak kazanan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrı ayrı hazırlanan başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenerek başarı puanlarına göre atanır.

Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Başarı puanlarında eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, başarı sıralaması belirlenir.

Duyurulan kadrolardan;

a) (Değişik:RG:11/2/2016-29621) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, tercih alınması durumunda tercih yapılmaması,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavı

Madde 19 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/11/2014-29173)

Kurum gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Kazanılmış haklar

Madde 20 — Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler

Madde 21 — (Değişik:RG-21/3/2014-28948)

5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(Ek fıkra:RG-12/11/2014-29173) Unvan değişikliğine tabi kadrolarda görev yapan ilgili personelin istemesi ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması halinde, görevde yükselmeye tabi hizmet gruplarından sadece İdari Hizmetler ve Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolara sınav yapılmaksızın atama yapılabilir. Aynı nitelikleri taşıyan birden fazla personel olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, atama yapılır.

Düzenleme yetkisi

Madde 22 —  (Mülga:RG-21/3/2012-28240)

Ek Madde 1 – (Ek:RG-12/11/2014-29173)

Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-21/3/2012-28240)

18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşıyan personelden iki ve üç yıllık yüksekokul mezunu olanlar,(Değişik ibare:RG-21/3/2014-28948)  unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalar hariç olmak üzere 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-31/12/2009-27449 4. Mükerrer) (Değişik:RG-21/3/2012-28240)

Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları hariç olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer sınıflardaki kadrolarında 17/4/2009 tarihi itibariyle görevde olup, fakültelerin veya dört yıllık yüksek okulların personel kadrolarının açıklamalarında belirtilen bölümleri dışında başka bir bölümden mezun olan Devlet memurları ya da bu tarih itibariyle öğrenim görmekte olan Devlet memurları mezun olmalarını müteakip, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kadrolar için açılacak görevde yükselme eğitim ve sınavına girebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-21/3/2012-28240)

13/12/2005 tarihinden önce Millî Savunma Bakanlığının uzman kadrolarında uzman yardımcısı olarak görev yapmakta (Değişik ibare:RG-12/11/2014-29173) sınav duyurusunda belirtilen yazılı sınav konularında yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda uzmanlığa atanırlar.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

__________

(1)     21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 maddesinin ikinci fıkrasından  sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Ek-1

(Mülga:RG-21/3/2012-28240)

Sayfa