Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 18.12.1986 Resmi Gazete Sayısı: 19315

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEM MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİK RASAT MESAJLARININ ALINMASI VE GÖNDERİLMESİ  HAKKINDA  YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ KISIM

      Amaç, Kapsam ve Tanımlar

            Amaç

            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet  Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ nün taşra teşkilatından ve gemilerden Posta,Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü aracılığı ile rasat mesajlarının alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kod şeklindeki yayınlar için telli-telsiz devrelerin tahsisinde tanıyacağı önceliğin belirlenmesidir.

 

                Kapsam

                Madde 2- Bu Yönetmelik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ nün teşkilat ve görevleri hakkındaki 3254 sayılı Kanuna göre ; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü aracılığı ile rasat mesajlarının alınması ve gönderilmesi hususunda uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

 

                Kısaltmalar ve Tanımlar

                Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

                1) PTT  terimi; Posta,Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü,

                2) DMİ terimi; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nü,

                3) ITU terimi ; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ni,

            4) WMO  terimi ; Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nı,

                5) CCITT terimi; Uluslararası Telgraf ve Telefon İstişare Komitesini,

6) PTT Sahil Telsiz İstasyonu  terimi; PTT İşletmesi Genel  Müdürlüğü’ nün kurup işlettiği, kamu haberleşmesine  açık sahil telsiz istasyonlarını,

7) “Rasat Mesajı “ terimi; Dünya Meteoroloji Teşkilatı standartlarında  ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ nün belirliyeceği meteorolojik ve oşinografik (dalga, akıntı ve deniz buzu) parametrelerin ölçümleri, gözlenmesi ve kodlanmasından oluşan meteor telgraflarını,

                ifade eder.

 

 

                İKİNCİ KISIM

                Mesajların Alınması ve Gönderilmesi ,Öncelikler ve Ücretlendirme

                Mesajların PTT İstasyonlarınca Alınması ve Gönderilmesi

 

                Madde 4- Gemilerden verilen rasat ve meteorolojik tehlike mesajları (telgrafları) ile gemilere DMİ tarafından  yayınlanmak üzere gönderilecek rasat ve meteorolojik tehlike mesajlarını ( telgraflarını) PTT sahil telsiz istasyonları  almak ve göndermekle görevlidir.

                PTT sahil telsiz istasyonları gemilerden almış oldukları rasat mesajlarını ve meteorolojik tehlike ihbarlarını, istasyonlarına ve / veya DMİ’ ye en kısa zamanda uygun haberleşme imkanlarıyla iletirler.

 

                Öncelikler

                Madde 5- Rasat mesajları ve meteorolojik tehlike ihbarlarının alınması ve gönderilmesi ;ITU-CCITT Milletlerarası Kamu Telgraf Servisi İşletme Talimatı çerçevesinde öncelik uygulanır.

 

                Madde 6- Rasat mesajlarının gemilerden PTT sahil telsiz istasyonlarına geçirilmesi hususu “Gemilerden Rasat Yapılması Hakkındaki Yönetmelik” te belirlenmiştir.

                DMİ’nin taşra teşkilatından ve gemilerden alacağı rasat mesajlarının alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kod şeklindeki yayınlar için telefon, teleks, devre vb. gibi talepleri PTT tercih Yönetmeliklerine göre öncelikli olarak karşılanır.

 

                Meteorolojik Rasatların Yayınlanması

                Madde 7- PTT sahil telsiz istasyonları vasıtasıyla ( Meteorolojik tehlike ihbarları  dışında ) yapılması istenilen meteorolojik (rasat) yayınlar DMİnin talep ettiği saatlerde yapılır. Meteorolojik tehlike ihbarları ise alındığı anda hemen yayınlanır. Yapılacak meteorolojik yayınları ve meteorolojik tehlike ihbarlarının muhatabı, metni, yayın süresi ve miktarı ile yayının yapılacağı haberleşme bandı yazılı olarak PTT sahil telsiz istasyonlarına DMİ tarafından iletilir. Bu yayınların sözlü olarak yapılması talep  edildiğinde mesajların açık ve Türkçe olması esastır.

 

                Tenzilat

                Madde 8- DMİ’ den DMİ taşra teşkilatına;DMİ taşra teşkilatından DMİ’ ye, rasat yapan gemilerden PTT Sahil telsiz istasyonları aracılığı ile DMİ ‘ye veya DMİ taşra teşkilatına yönelik meteorolojik ve oşinografik ( dalga,akıntı deniz buzu) parametrelerinin ölçümleri gözlenmesi ve kodlanmasından oluşan  bilgileri kapsayan “meteor telgrafı” olarak kabul edilip tenzilata tabi tutulur.

                DMİ ve teşkilatından gemilere PTT sahil telsiz istasyonları aracılığı ile yayınlanacak meteorolojik bilgiler ise bir “ meteor telgrafı” kapsamında mütalaa edilmeyeceğinden bu yayınlarla ilgili ücretler PTT Ücret tarifesine göre tahakkuk ettirilir.

 

                Ücretlerin Ödenmesi

                Madde 9- DMİce gemilere iletilmek üzere gönderilen meteorolojik sözlü veya yazılı mesajların PTT sahil telsiz istasyonları vasıtasıyla yapılacak her yayın için tarifesi üzerinden tahakkuk edecek olan ücretler “ Gemilerde Rasat Yapılması Hakkındaki Yönetmelik” in 9 uncu maddesine göre ödenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

 

                Yürürlük

                Madde 10-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri DMİ Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.

 

Sayfa