Mevzuat metni | İlişkili mevzuat | Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara:     Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 03.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23572

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Kurum tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yurtların idaresi, işletmesi, öğrenci disiplin işlemleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile özel ve gece hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

b) Yönetim Kurulu : Kurum Yönetim Kurulunu,

c) Yurt :  Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,

d) Öğrenci : Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında barındırılan geçici veya kesin kayıtlı öğrencileri, yüksek öğretim kurumlarının sınavlarına girmek üzere gelip, yurtlarda geçici olarak barındırılan aday öğrencileri, Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini,

e) Artık Yıl Öğrencisi : Kurum yurtlarında barınıp, devam ettiği yüksek öğretim kurumunu normal süresinde bitiremeyenleri,

f) Misafir : Bu maddenin (d) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda barınanları,

g) Yurt Ücreti : Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti,

h) Depozito : Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı,

ı) Küçük İşletme : Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleyici, berber, kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,

j) İşletici : Küçük işletmeleri sözleşme şartlarına göre çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,

k) Ay Başı : Her ayın ilk işgününü,

l) Zaruri Masraf : İşleticilerden demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile elektrik, su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık olarak alınan parayı,

m) İşletici Depozitosu : İşleticiye verilen demirbaş eşya ve zamanında ödenmeyen zaruri masraf bedelleri ile Kurumun diğer alacaklarına karşılık alınan parayı,

n) Öğretim Yılı : Yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

ifade eder.

Yurt İhtiyaç ve Önceliklerin Tespiti ile Koordinasyon

Madde 5- Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu amacıyla;

a) Yüksek öğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları dikkate alınarak ülke genelinde yurt ihtiyacı belirlenir. Öğrencinin barındırılmasına yönelik; fiziki mekan, malzeme ve benzeri hususlarda normlar tespit edilir. Yurt edinme ve işletilmesinde bu normlar dikkate alınır.

b) Yurt hizmetinde kullanılacak arsa, bina ve sosyal tesislerle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturularak yurt olabilme ve ihtiyacı karşılama durumu tespit edilir.

c) Yeni açılacak yurtlar ile mevcut yurtların hizmete girmesi, idare ve işletmesi ile ilgili her türlü konuda merkez, taşra teşkilatı ve ilgili diğer mercilerle koordine sağlanır.

Bu iş ve işlemler Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlınca yürütülür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Başvuru, kayıt ve Kabul İşlemleri

Başvuru Şartları

Madde 6- Yurtlara başvuru şartları şunlardır:

a) Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak,

b) Ailesinin, yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç), gerekli hallerde yurda kabulde ikametle ilgili hususlar Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

c) Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,

d) Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” almamış olmak,

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,

Kayıt, Kabul ve Değerlendirme Esasları

Madde 7- Yurtlara kayıt, kabul ve değerlendirme esasları Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen talimatlarla düzenlenir.

Kontenjanlar

Madde 8- (Değişik:RG-14/5/2013-28647)

(Değişik birinci cümle:RG-24/7/2013-28717) Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokollerdeki özel hükümlere göre ayrılan yatak sayısı, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler için ayrılan yatak sayısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacak öğrenciler için ayrılan yatak sayısı boş yatak sayısından düşüldükten sonra geriye kalan boş yataklara yurt bazında aşağıdaki oranlara göre yerleştirme yapılır:

a) % 93’üne dağılımı Yönetim Kurulunca tespit edilecek ara sınıf ve birinci sınıf öğrencileri,

b) % 2’sine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler,

c) % 2’sine artık yıl öğrencileri,

d) % 1’ine lisansüstü öğrencileri,

e) % 1’ine yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ek kontenjanla yerleştirilen öğrenciler,

f) % 1’ine burslu uluslararası öğrenciler dışında kalan uluslararası öğrenciler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Ücreti ve Depozito

Yurt Ücreti

Madde 9- a) (Değişik:RG-01/11/2003-25276) Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir. Deprem, sel, savaş ve benzeri olağanüstü hallerde yurt ücreti alınmamasına Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

b) Yurt ücretinin tahsil şekli ile ücret miktarları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bu hususta yapılan değişiklikler karar tarihinden itibaren iki ay içerisinde uygulanır.

c) (Değişik:RG-24/7/2013-28717) Yurt ücretleri aylık olarak her ayın son iş günü, saat 14.00’e kadar tahsil edilir.

d) Ayın ilk 15 günü içinde (15’i dahil) kayıt yaptıranlardan aylık ücretin tamamı, ikinci yarısında kayıt yaptıranlardan ise aylık ücretin yarısı alınır.

e) Ayın 15’ine kadar (15’i dahil) kaydını sildirenlere aylık ücretin yarısı iade edilir. Ayın 15’inden sonra kayıt sildirenlere iade işlemi yapılmaz.

f) Öğrenciler ileriki aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödeyebilirler. Bir yıllık erken ödemelerde % 20 indirim yapılır.

g) Öğrenci, yurttan kaydının silinmesini takip eden günden itibaren 10 gün içinde peşin yatırdığı yurt ücretini almazsa bu ücret, Kuruma irat kaydedilir.

h) (Mülga:RG-24/7/2013-28717)

ı) (Değişik: RG-21/12/2006-26383) Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır, öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilirler.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Madde 10- Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) (Değişik: RG-21/12/2006-26383) Belirtilen sürelerde yurt ücretini ödemeyenlerin barındıkları aya ait ücretleri depozitolarından mahsup edilir. Kalan depozitoları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır, öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilirler.

b) Bir öğretim yılında yurt ücretini süresinde ödememe nedeniyle iki defa yurtla ilişiği kesilen öğrencilerin depozitoları irat kaydedilir ve o öğretim yılında yurtlara alınmazlar.

Bu madde hükümlerine göre yurtla ilişiği kesilen öğrencilerden yangın, sel ve deprem gibi tabii afetlerle, kaza veya hastalık sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayanların, müteakip ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, irat kaydedilen depozitoları ve mahsup edilen yurt ücreti yeniden depozito hesabına aktarılır, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırmalarına devam edilir.

Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

Madde 11- Yurt ücreti ve depozito alınmayacak öğrenciler şunlardır:

a) Devletin koruması altındaki öğrencilerden, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.

b) Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenlerden yurt ücreti alınmamasına Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

Depozito

Madde 12- Öğrencilerden alınacak depozito miktarının tespitine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) (Değişik:RG-27/12/2001-24623)

(Değişik paragraf: RG-21/12/2006-26383) Depozito miktarı, genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulanması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı tespit edilir.

İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek depozito miktarının önceden tahsil edilmiş miktardan az olması halinde aradaki fark öğrenciye iade edilmez. Takip eden öğretim yıllarında depozito farklarının tamamlatılmasında dikkate alınır.

b) Depozito farkı yurtta kayıtlı öğrencilere tamamlattırılır. Bildirilen sürede depozitosunu tamamlamayan öğrencinin yurttaki mevcut depozitosu irat kaydedilerek, yurtla ilişiği kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğrenciler 10 gün içerisinde yeniden başvurmaları ve boş yer bulunması halinde yurtta barındırılırlar.

c) Öğrenci, yurttan ilişiğinin (10 uncu maddenin (a) bendi ile 12 inci maddenin (b) bendi dışındaki durumlarda) kesilmesini takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde depozitosunu almazsa bu sürenin sonunda yurt ücreti borcu varsa, mahsup edilerek bakiye depozito Kuruma irat kaydedilir.

d) Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve Kurum mensupları dışındaki misafirlerden alınacak depozito ile ilgili usul ve esaslarla, yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde depozito alınmayacağına ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilir.

e) Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar depozitodan az ise depozitodan mahsup edilir ve eksilen miktar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar depozitodan fazla ise miktarın tamamı öğrenciden tahsil edilir.

Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır, bu süre içinde zararı ödemediği ve depozitosunu tamamlamadığı takdirde yurtla ilişiği kesilir, ayrıca hakkında kanuni işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlarda Barınma Süresi

Barınma Süresi

Madde 13- Öğrenciler yurtlarda, devam ettikleri öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kalabilirler. Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta barınma süreleri ise geri kalan öğrenim süresi kadardır. Yurtlara kayıt kabul işlemleri, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

Barınma süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş öğrencilerden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır. Bu öğrencilerden iki katı aylık yurt yatak ücreti alınır.

Yatay ve Dikey Geçiş Yapan Öğrenciler

Madde 14- Yurtta kaldığı sırada, devam etmekte olduğu öğretim kurumunu veya dalını değiştiren öğrenciler ile yüksek öğretim kurumlarına yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler için yurt nakil işlemi yapılır. Bu durumda, değişiklikten önce barındıkları süre yurtta barınma süresine dahil edilir.

Bir Yüksek Öğretim Kurumunu Bitiren Öğrenciler

Madde 15- Maaş veya ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmayan lisans üstü öğrencileri ile ön lisans öğrenimi görmüş olmakla birlikte lisans düzeyinde yeniden bir yüksek öğretim kurumuna devam edecek öğrenciler hariç, bir yüksek öğretim kurumunu bitiren öğrenciler, başka bir yüksek öğretim kurumuna devam ettikleri takdirde, yurtta barınma hakkından faydalanamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurtların Açılma ve Kapatılması

Yurtların Normal Açılma ve Kapanma Zamanları

Madde 16- Yüksek öğretim kurumlarının normal eğitim ve öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak; yurtların yaz tatili normal kapanışları ile yeni öğretim yılı açılış tarihleri (Değişik ibare: RG-21/12/2006-26383) Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Yaz tatili süresince iç ve dış turizm ile sınav, öğretim ve diğer eğitim faaliyetleri için hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Yurtların Olağanüstü Kapatılması

Madde 17- Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar şunlardır:

a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması,

b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı maksatlarla veya yurt idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,

c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri,

d) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde barınma imkanlarının ortadan kalkması,

e) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi.

Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Genel Müdür de kapatma kararı verebilir. Ancak, Genel Müdür kapatma kararını Yönetim Kurulunun ilk toplantısında onaya sunar.

Yurdun olağanüstü kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Yürütülmesi

Madde 18- Yurtlarda barındırılan öğrencilerin serbest zamanını değerlendirmek için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, uygun programlar halinde yüksek öğretim kurumları ile koordineli olarak yürütülür.

Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Ödemeler

Madde 19- Yurtlarda barındırılan öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri Genel Müdürlükçe hazırlanan bir talimatla düzenlenir.

Çalışmaları yürütecek olanlar Kurum bünyesinden, yoksa kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek veya tüzel kişilerden, gönüllü ya da ücret karşılığı sağlanır. Bunlara verilecek ücretler bütçe kanunu veya mevcut ihale yönetmeliği esaslarına göre ödenir.

Yurtlarda yürütülen çalışmalar gerek görüldüğünde sergiler, şenlikler, turnuvalar, yarışmalar şeklinde olabileceği gibi yurtlar ve bölgeler arası da düzenlenebilir.

Faaliyetlerle ilgili harcamalar ve malzemelere ait ayrıntılar Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

Öğrencilerin Uymak Zorunda Oldukları Hususlar

Madde 20- Yurt öğrencileri; Kurum tarafından tespit edilen yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yüksek öğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan disiplin cezaları uygulanır.

Uyarma Cezası

Madde 21- Uyarma cezası; öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yatağını düzeltmemek,

b) Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde yatakhane, kantin ve benzeri yerler ile okuma oda ve salonları, koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini kullanmak,

c) Yatakhane ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek (Uyulmadığı takdirde odada bulunan tüm öğrenciler için bu maddede belirtilen ceza uygulanır),

d) Yatakhanelerde kokuşmuş veya bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,

e) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

f) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek,

g) Su ve elektrik tüketiminde savurganlığa sebep olmak,

h) Öğrenci yoklama çizelgesini zamanında imzalamamak,

ı) Yatakhane, banyo, spor salonu ve benzeri müşterek kullanılan yerlere giriş çıkmada zaman tablosuna uymamak,

j) Daimi ikametgah adresindeki değişikliği en geç 30 gün içerisinde yurt idaresine bildirmemek,

k) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak bir gün yurdun dışında geçirmek,

l) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda, izinsiz olarak yurttan ayrılmak veya belirlenen saatten sonra yurda gelmek,

m) Yemekhane ve yurt idaresinin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek yemek; yemek, çay, kahve ve benzeri şeyleri hazırlamak,

n) Kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzeri araç, gereç bulundurmak ve kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odada bulunan tüm öğrenciler için bu maddede belirtilen ceza uygulanır),

o) Yasaklanan yerlerde sigara içmek,

p) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak,

Kınama Cezası

Madde 22- Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, yurt idaresinin denetimine açık bulundurmamak,

b) Her ne şekilde olursa olsun, yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,

c) Yurt bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan, poster ve afiş yapıştırmak,

d) Yurt idaresince ya da idarenin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek,

e) Yemek kuponlarını başkasına vermek ya da başkasının yerine kullanmak,

f) Yurtta sağlık, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt idaresince konulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını güçleştirmek,

g) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oynanan kar ve zarar, baht ve talihe bağlı oyun oynamak veya oynatmak,

h) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak,

ı) Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylemlerde bulunmak,

j) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak,

k) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz üst üste iki gün yurdun dışında geçirmek,

l) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak,

Yurttan Süresiz Çıkarma Cezası

Madde 23- Yurttan süresiz çıkarma cezası; öğrencinin öğrenimi süresince kurum yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.

Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Hırsızlık yapmak,

b) Yurt idarecilerini tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak,

c) Ateşli silah, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak veya bulundurmak,

d) (İptal: Danıştay Sekizinci Dariesinin 20/6/2007 tarihli ve E.: 2006/1301 K.: 2007/3927 sayılı Kararı ile)(1)

e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak,

f) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek,

g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak,

h) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak,

ı) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

j) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç gün yurdun dışında geçirmek,

k) Yurt yöneticilerinin veya yurt disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ya da disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engellemek,

l) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin barındırılmasına yardımcı olmak veya yurt tanıtma kartını kullandırmak ya da kartını vererek yurda girilmesini sağlamak,

m) 17 inci maddede belirtilen fiilleri işlemek, bu fiillerden birine iştirak etmek veya yurdun kapatılması durumunda yurdu kendiliğinden boşaltmamak,

Hakkında bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılan öğrencinin 15 güne kadar yurt binalarına girmesini yurt müdürü tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin 15 günden fazla olması halinde Genel Müdürden onay alınır.

Yönetmeliğin bu maddesine göre yurttan ilişiği kesilen öğrencilerin kredileri de kesilir.

Disiplin Cezalarının Onay Mercileri

Madde 24- Disiplin cezalarının onay mercileri şunlardır:

a) Uyarma cezası, Yurt Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür tarafından re’sen verilebilir.

b) Disiplin Kurulu tarafından teklif edilen uyarma cezası, yurt müdürünün, kınama cezası Bölge Müdürünün, yurttan süresiz çıkarma cezası Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer,

c) Yurt Müdürünün Disiplin Kurulu Başkanı olması halinde, bu kurulun uyarma cezasına ilişkin kararları, ayrıca bir onaya gerek kalmadan yürürlüğe girer.

d) Genel Müdür yurttan süresiz çıkarma, Bölge Müdürü kınama cezası tekliflerini bir derece hafifletebilir.

Disiplin Suçunun Tekrarı

Madde 25- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır. Ancak, öğrenciye geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin fiillerin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz konusu fiillerin, içinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekmektedir.

Aynı derecede ceza gerektiren, fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında da bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin Cezasına İtiraz

Madde 26- Disiplin cezalarının öğrenciye tebliği veya duyurulması tarihini takip eden 7 gün içinde öğrenci bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Ancak, Genel Müdür süresiz çıkarmalarda, uygulamayı itiraz konusunda karar verilinceye kadar durdurabilir.

Disiplin Kurulunun Teşekkülü

Madde 27- Yurt Disiplin Kurulu; her yıl Eylül ayında Yurt Müdürünün teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile teşekkül eder.

Disiplin Kurulu Yurt Müdür Yardımcısının (yok ise Yurt Müdürünün) başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki memur personel arasından görevlendirilecek iki ve dört üyeden oluşur. Ayrıca, iki de yedek üye aynı usulle tespit edilir. Memur personeli ikiden az olan yurtlarda Bölge Müdürlüğünce disiplin kurulu teşekkül ettirilerek Genel Müdürlükten onay alınır.

Disiplin Kurulu çoğunlukla toplanır ve karar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Disiplin Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 28- Disiplin Kurulu, yurtların disiplini ile ilgili konularda karar alır.

Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğrencinin Disiplin Kuruluna sevkinden önce yapılması gerekli inceleme ve araştırmalar, Disiplin Kurulu Başkan ve üyesi dışında Yurt Müdürü veya görevlendireceği personel tarafından en kısa sürede yapılır. Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini de alarak sonucu bir rapor halinde Yurt Müdürüne sunar,

b) Araştırma veya incelemenin yurt müdürü veya görevli personel tarafından yapılmasını müteakip, yurt müdürü gerekli görürse disiplinle ilgili konuları iki gün içinde Kurula havale eder.

c) Disiplin Kurulu gerek görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir, ilgiliyi ve şahitlerini çağırarak dinleyebilir.

d) Disiplin Kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilemez. Öğrenci tebliğ tarihinden itibaren yurtta bulunduğunda 3 gün, yurtta bulunmaması halinde ise 7 gün içinde yazılı savunma vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

e) Disiplin Kurulu, savunmanın Kurula intikal ettiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde toplanır. Yedi iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanmadığı takdirde ara karar alınarak yedi iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir. Karar tarihini takip eden ilk iş günü kararın onay mercilerine intikali için gerekli işlemler tamamlanır.

f) Karara bağlanacak olayın üyelerin şahsıyla ilgili olması halinde Kurulda yedek üye görev alır.

g) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de gözönünde bulundurulur. Buna göre bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeyi teşvik, ağırlaştırıcı sebep sayılır. Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde ise bu fiillere ilişkin cezaların en ağırı verilir.

h) Bu Yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenler hakkında da aynı cezalar uygulanır.

ı) Onaylanan disiplin cezaları “Disiplin Kurulu Karar Defterine” yapıştırılır. Karar numarası yurtların hizmete açıldığı ay itibariyle yılı belirtilerek her öğretim yılında yeniden verilir.

Disiplin Cezalarının Tebliği

Madde 29- Disiplin cezalarının tebliği aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:

a) Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat öğrenciye imza karşılığı yapılır. Öğrenci tebligatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir. Tebligat kendisine yapılmış sayılır.

b) Öğrencinin yurttan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, bildirdiği en son daimi ikametgah adresine tebligat iadeli taahhütlü olarak yapılır. Yurt idaresine bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine gönderilen tebligat, ihbarnamenin adrese bırakıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

c) Öğrenci, süresiz çıkarma cezasının tebliğinden itibaren yurdu terk etmek zorundadır. Ancak Yurt Müdürü gerektiğinde beş güne kadar süre verebilir. Verilen ceza öğrencinin kartına işlenir.

Disiplin Cezalarının Duyurulması

Madde 30- Kınama ve süresiz çıkarma cezaları öğrencinin ailesine (velisine), kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna, yurt müdürü tarafından yazılı olarak bildirilir.

Adli Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Birarada Yürütülmesi

Madde 31- Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında adli kovuşturmanın başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Disiplin Cezaları Dışında Öğrencinin Süresiz veya Geçici Olarak Yurtla İlişiğinin Kesilmesi

Madde 32- Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin süresiz olarak yurtla ilişikleri kesilir.

Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası almış olanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.

İlişik kesme işlemi yurt müdürü tarafından re’sen uygulanır. İlişiği kesilen öğrenciler en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İşletmeler

Küçük İşletmeler

Madde 33- Yurtlarda öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla küçük işletmeler açılabilir.

İşletici Seçiminde Aranacak Genel Şartlar

Madde 34- İşletici seçiminde aranacak genel şartlar şunlardır:

a) Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olmak,

b) Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmamak,

c) İlgili meslek kuruluşlarına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen statü ile düzenlenir.

Yurtkur Vakfı, Yurtkur Vakfı iştirakleri veya üniversite vakıfları küçük işletmelerin işleticiliğine talip olduğunda, yukarıdaki şartlar aranmayabilir, depozito alınmadan Genel Müdürlük tarafından işletmeye verilebilir.

Zaruri Masraf ve Depozito

Madde 35- Zaruri masraf ve depozito her işletmeciden alınır. Zorunlu hallerde zaruri masrafın bir kısmının veya tamamının alınmaması için karar vermeye Genel Müdür yetkilidir.

Devletin Koruması Altındaki Öğrenciler

Madde 36- Devletin koruması altında olup, yurtlarda ücretsiz olarak barındırılan öğrencilerin beslenmelerine ilişkin hususlar bir talimatla düzenlenir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Normal Mesai Saatleri Dışında Verilen Hizmet

Madde 37- Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır.

Yurt ve İşletmelerin Denetimi

Madde 38- Yurtlar ve küçük işletmeler Genel Müdürlük, bölge ve yurt müdürlüğü tarafından denetlenir.

İzinler

Madde 39- Yurtlara giriş çıkış saatleri ve öğrenci izinleri ile ilgili hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan bir talimatla düzenlenir.

Hastalık ve Diğer Sebeplerle Yurttan Geçici Ayrılmalar

Madde 40- Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek, yurt idaresine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda 3 ay, diğer sebeplerle ayrılmalarda ise 1 ay süre açık tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir ve depozitoları irat kaydedilir. Öğretim kurumunun kapatılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Kayıt Donduran Öğrenciler

Madde 41- Yurtta barınmakta iken devam ettiği öğretim kurumunda kaydını donduran öğrencilerin, durumlarını belgelemek ve yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla kayıt dondurdukları süre kadar yerleri saklı tutulur. Bu durumda peşin ödeme indirimi yapılmaz. Dondurulan süre yurtta barınma süresine dahil edilmez.

Diğer Yurtlarda Geçici Barınma

Madde 42- Yurtlarda barındırılan öğrenciler son ay veya döneme ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler. Ayrıca yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav,kurs,staj,yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini[yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini]ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler.

(Ek fıkra:RG-01/11/2003-25276) Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini (yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini) ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler.

Devlet Burslusu ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 43- Devlet burslusu olarak Kurum yurtlarında barındırılan ve yurt ücreti ve depozito tahsil edilmeyen öğrencilere de bu Yönetmelik hükümleri uygulanmakla beraber, gerek ikili antlaşmalar gerekse bu öğrencilerle ilgili karar verme yetkisine sahip mercilerce tespit edilecek karar ve kurallar gereği işlem yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yurtlarda Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 44- Bölge Müdürlüklerinde ve yurtlarda diğer yönetmeliklere göre tutulması gerekli olanlardan başka, aşağıda yazılı defter ve dosyalar tutulur:

a) Öğrenci Şahıs Dosyaları,

b) Öğrenci Kartı (kimlik bildirme kartı ayrıdır),

c) Kasa Defteri,

d) Revir Defteri,

e) Demirbaş Eşya Defteri,

f) Nöbet Defteri,

g) Ziyaretçi Defteri,

h) Disiplin Kurulu Karar Dosyası,

ı) Disiplin Kurulu Karar Defteri,

j) Depozito Defteri,

k) Bekçi Kontrol Defteri.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 45- 12.8.1989 tarihli ve 20250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller veya devam eden disiplin soruşturmaları hakkında, önceki Yönetmelik hükümleri; öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 46- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

___________________________

(1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde YER ALAN “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet veya yasa dışı öğrenci olaylarına katılmak suçlarından gözaltına alınıp, adli makamlara intikal ettirilmiş olmak,” hükmü Danıştay Sekizinci Dariesinin Esas No. 2006/1301 sayılı dosyası üzerinden verdiği 20/6/2007 tarihli iptal kararı üzerine iptal edilmiş ve Danıştay Dava Daireleri Kurulunun Esas No. 2010/3081 sayılı dosyası üzerinden verdiği 23/9/2013 tarihli temyiz kararı ile de söz konusu bendin iptali kesinleşmiştir.

 

 

Sayfa