Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 21.11.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21765

 

 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Deyimler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün uygulanmasına dair esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün uygulanmasına dair hususlarla, sınav kurullarının çalışma usul ve esasları, yarışma sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı, özlük hakları, teftiş raporlarının düzenlenmesi, cevaplandırılması, izlenmesi ve soruşturma usul ile esaslarına ilişkin hususlar ve teftiş edilen­lerin sorumlulukları bu Yönetmelikte gösterilmiştir.

 

Deyimler

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;.

Genel Müdürlük

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

Teftiş Kurulu veya Kurul

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu,

Kurul Başkanı veya Başkan

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanı,

Müfettiş

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettişi

Müfettiş Yardımcısı

:

Re’sen teftişe yetkili veya yetkisiz Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı

Büro Personeli

:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosunda görevli Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki memurları,

 

Anlamında kullanılmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık

Madde 4- Teftiş Kurulu, bir Başkan’la yeteri kadar Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır., Müfettişler denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar. Müfettişlere Genel Müdür ve Kurul Başkanı dışında hiç bir yerden emir verilemez.

 

Görev Merkezi

Madde 5- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

 

Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 6- Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

Genel Müdür’ün emri ve Onay’ı üzerine;

A) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

B) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdür’e sunmak,

C) Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Çalışma ve Yetki Alanı

Madde 7- Denetim hizmetlerinin yürütülmesinde, Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetki alanındaki denetime tabi herhangi bir birim yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın denetim dışı tutulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Madde 8- Kurul Başkanlığına kıdemli, deneyimli ve yeterli olması gereği ile Kurulda en az 10 yıl Müfettişlik yapmış Başmüfettişler arasından atama yapılır.

 

Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir;

Teftiş Kurulu Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürlük Makamının emir ve onay’ı üzerine;

A) Kurulu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

B) Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayına sunmak ve uygulanmalarını sağlamak,

C) Genel Müdürün, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ye uygulamayı izlemek,

D) Gerektiğinde, bizzat, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

E) Müfettişlerin raporlarını incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek ve büro hizmetlerinin, düzenli yürütülmesini sağlamak,

F) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ile yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

G) Müfettişlerin mesleki bilgi ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

H) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

I) Görev alanına giren konularla, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve soruşturma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Genel Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak,

İ) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak.

 

Başkana Yardım

Madde 10- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Genel Müdür onayıyla görevlendirebilir.

Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlerin görevleri:

a) Denetim, inceleme, soruşturma raporlarında, Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümlerine, Genel Müdürlük emir ve genelgelerine aykırılıklar, yanlışlıklar ve noksanlıklar varsa bunların düzelttirilmesi ve tamamlattırılması, Müfettişin bu konuda aydınlatılması ve Teftiş Kurulunun görüş birliğinin sağlanması,

b) Rapor ve ön inceleme raporlarının (Değişik ibare:RG-12/08/2005-25904) ilgili mercilere gönderilmesinin sağlanması,

c) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması işlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetlerle ilgili diğer görevlerde çalışırlar.

Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere zorunlu olmadıkça teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma verilmez.

 

Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

Madde 11- Kurul Başkanı’nın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması halinde Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan Başmüfettiş unvanlı Müfettişlerden birine Genel Müdür Onayı ile Başkanlığa vekalet görevi verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Madde 12- Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

A) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla görevlendirilen ilgili mevzuatına göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak,

B) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek,

C) Görevlendirildikleri çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, komisyon, kurs, seminer gibi toplantılara katılmak,

D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Müfettiş Yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları Müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin sonunda yanlarında çalıştıkları müfettiş tarafından verilen tezkiyeler, Kurul Başkanlığınca göz önünde bulundurularak, Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen yetkileri bağımsız olarak kullanabilirler.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, Teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konmasının, (A) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildiri!ir.

Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

 

Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

Madde 13- Müfettişler, yürürlükteki hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanlardan asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptir!er. İlgililer, müfettiş!erin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

Asılları alınan belgelerin, müfettiş!erin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.

 

Görevden Uzaklaştırma

Madde 14- Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek görevlileri;

A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınmaları, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirilecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

B) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları,

C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları,

D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektiren, görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olmaları halinde, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.

(A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

 

Görevden Uzaklaştırmaya ilişkin İşlemler

Madde 15- Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini,.gerekçesiyle birlikte, derhal görevden uzaklaştırılana, amirine, Başkanlığa ve Genel Müdürlüğe bildirirler.

Soruşturma sonunda disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasına veya ceza uygulanmasına gerek olmadığı anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önlemlerinin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Genel Müdürlüğe derhal bildirilir.

 

Müfettişlerin Sorumlulukları

Madde 16- Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve Yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

 

Müşterek Çalışmalar

Madde 17- Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

Başkana yardımla görevlendirilen “Refakat Müfettişleri”nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü, refakat müfettişidir.

 

Müfettişlerin Koordinasyon Görevi

Madde 18- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanları ile müşterek yapılan tetkik, teftiş ve soruşturmalar sırasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kıdemli müfettişi, heyet koordinatörü sıfatıyla çalışmaları düzenlemek ve en uygun yönü tayin ederek, sonuçlandırmakla yetkili ve görevlidir.

 

İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

Madde 19- a) Müfettişler kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir “devir notu” hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

- Devredilen işin ne olduğu,

- Devir gününe kadar;

İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı,

Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki görüşlerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Teftiş Kurulu Bürosunun Görev ve Yükümlülükleri

Madde 20- Teftiş Kurulu Bürosu ve Personeli

a) Yürürlükteki mevzuat hükümleriyle, Başkanlıkça verilecek emir ve belirlenen iş bölümü esasları içinde Kurulun yazışma, haberleşme, dosya, kayıt ve arşiv işlerini zamanında ve düzgün olarak yürütülmesini ve Teftiş Kurulu Kitaplığının düzenlenmesini, kayıtların tutulması ve korunmasını sağlamak,

b) Kurula gerekli kırtasiye, basılı kağıt, demirbaş ve takibe tabi malzemenin sağlanması, saklanması, dağıtımı ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Görevi nedeniyle öğrendiklerini başkalarına açıklamamakla ve Kurul emrinde bulunan defter, rapor ve belgeleri, Kurul Başkanının izni olmadıkça Makam hariç hiç bir kişiye göstermemek ve vermemek,

d) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla, görevli ve yükümlüdür.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Müfettişliğe Giriş

Madde 21- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

 

Giriş Sınavı

Madde 22- Yetiştirici ve yükseltici nitelikte olan Müfettişliğe Müfettiş Yardımcılığından girilir. Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavını kazananlar atanırlar.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, bilgi, tutum, davranış ve genel yetenek bakımından Kurulda Müfettiş Yardımcısı ünvanıyla görev alabileceklerin belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasında üstün yetenekli olanların seçilmesi amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Sınavın açılmasına Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla karar verilir.

 

Sınav Yeri

Madde 23- Yarışma Sınavı Ankara’da yapılır.

 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Madde 24- Sınavın açıldığı; yazılı sınavın yapılacağı yer ve günler, sınavın konuları, aranacak nitelikler, istenilen belgeler, başvuru yeri ve süresi belirtilerek Türkiye genelinde dağıtımı yapılan günlük bir büyük gazete ile Resmi Gazete’de en az iki kez ilan edilir.

Son ilanın, son başvuru tarihinden 15 gün önce yapılması gerekir.

 

Giriş Sınavına Katılacaklarda Aranan Nitelikler

Madde 25- Giriş Sınavına katılabilmek için;

A)  Türk vatandaşı olmak,

B)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

C) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlarla, Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolanlı İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, Kaçakçılık, Resmi İhale ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

D) Askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak, ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,

E) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarına elverişli olmak,

F) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Mühendisliği Fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

G) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 (Otuz) yaşını doldurmamış olmak,

H) Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defadan fazla katılmamış olmak.

 I) (Ek:RG-12/08/2005-25904) Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak.

Başvuru Yeri, Şekli ve Süresi

Madde 26- Sınava katılmak için başvurular, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ilanda belirtilen gerekli belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi sınav tarihinden 15 gün önce sona erer. Posta ile başvuru durumunda gerekli belgelerin en geç bu tarihte başvuru yerine ulaşması gerekir. Bu süreden sonra yapılacak başvurularla postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Madde 27- Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvururlar. Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah adresi ile hangi yabancı dilden sınava girecekleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.

a) Kendi el yazısı ile yazılmış hal tercümesi,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli örneği,

c) Sabıka kaydı belgesi,

d)Askerlik görevini yapmış ya da ertelemiş olduğunu veya askerlikle ilgisi  bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya tasdikli örneği,

e) 25 inci madde (E) bendinde belirtilen niteliklere sahip bulunduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, (Bu rapor yarışma sınavını kazananlardan istenir.)

f) Öğrenim durumunu gösterir belgelerin noter tasdikli örneği,

g) Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

 

Aday Belgesi

Madde 28- Giriş sınavına katılabileceklere Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı ve numaralı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınava bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

 

Giriş Sınavı Konuları

Madde 29- Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.

1- Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için,

A) Hukuk;

Anayasa Hukuku,

Yönetim Hukuku, Temel İlkeler, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Yönetsel Yargı.

Ceza Hukuku, Esaslar, Devlet Yönetimine, Kamu Güvenliğine ve mala karşı cürümler,

Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Hükümler, Muhakeme Usulü, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat

Medeni Hukuk; Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar,

Borçlar Hukuku.

B) Ekonomi;

Genel Ekonomi Teorisi; Mikro ve Makro Ekonomi,

Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

C) Maliye;

Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

Kamu Gelirleri ve Kamu Giderleri,

Bütçe Teknikleri,

Türk Vergi Hukuku.

D) Genel Muhasebe,

E) Yabancı Dil; İngilizce., Fransızca, Almanca dillerinden biri,

II) Mühendislik Fakültelerinin ilanda belirtilen bölümleri mezunları için;

A) En az üç grup halinde olmak üzere bölümlerinde okutulan dersler,

B) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri,

C) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü hizmetleriyle ilgili konular,

 

Sınav Kurulu

Madde 30- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul; Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında, iki Müfettişle, Kurul Başkanının önerisi, Genel Müdürün Onayıyla belirlenecek iki yöneticiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle üç yedek üye belirlenir.

 

Sınav Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 31- Sınav Kurulu sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması ve değerlendirilmesiyle görevlidir,

Sınav Kurulu sınav disiplinini sağlamak, kopya yapılmasına, başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli bir şekilde sürdürüp sonuçlandırmakla yükümlüdür.

 

Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 32- Giriş Sınavı soruları, sınav kurulunca konu gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanır. Gerektiğinde giriş sınavı ÖSYM gibi kurumlara da yaptırılabilir.

Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir.

Soru kağıtları sınav kurulunca imzalanır ve cevap kağıtlarıyla birlikte mühürlenir. Soru ve cevap kağıtları ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, sınav kurulunca imzalanır ve durum bir tutanakla tespit edilerek Başkana teslim edilir.

 

Madde 33- Sınavın yapılmasında sınav kuruluna yardımcı olmak üzere Başkanlıkça yeteri kadar Müfettiş görevlendirilebilir.

Sınav; duyurulan yer ve belirtilen gün ve saatte başlar. Adayların adaylık belgeleri kontrol edilerek salona alınırlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları adayların önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

Cevap kağıtları, adaylık belgesiyle kağıttaki ad ve numara karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya kapattırıldıktan, sonra toplanır. Adayın kaç adet cevap kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalattırılır.

Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirtilerek varsa, sınav sırasında, sınav disiplinini bozan davranışlar, kopya yapılması veya başkasının yerine sınava girilmesi hususlarını da içeren bir tutanak düzenlenir. Cevap kağıtları ve tutanaklar zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilir.

 

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi.

Madde 34- Yazılı sınav, sınav kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu için tam not 100’dür. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının boş tarafına verilen not yazılır. Bütün kağıtlar değerlendirildikten sonra kapalı ad yerleri açılır, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak yazılı sınav sonuçları listesi düzenlenir, sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konuda 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

 

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması      

Madde 35- Yazılı sınav sonuçları sınava katılanlara duyurulur. Duyuruda başarı gösterenlere sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

 

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 36- Sözlü sınav adaylara belirtilen yer, gün ve saatte başlar, adaylar yazılı sınav kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Sözlü sınavda adaylara, yazılı sınav konularından sorular sorulur. Değerlendirme de adayın bilgisi, zekası, kavrama, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranışları göz önünde bulundurulur.

 

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 37- Sözlü sınavda tam not l00’dür. Adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinden her biri bir not verir. Notların ortalaması bulunur. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav sonuçları listesi düzenlenir ve sınav kurulunca imzalanır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için bu sınavda alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir.

 

Başarı Sırası

Madde 38- Sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamaları alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak giriş sınavı başarı listesi düzenlenir ve sınav kurulunca imzalanır.

 

Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması ve Atanma

Madde 39- Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşitliği durumunda sıralamada yabana dil puanı esas alınır.

Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

 

Yetiştirmede Amaç

Madde 40- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren yürürlükteki mevzuatla, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

d) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak.

 

Yetiştirme Programı

Madde 41- Müfettiş Yardımcılarının Genel Müdürlüğü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamayı, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla Başkanlıkça hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

Müfettiş Yardımcılarının Başmüfettiş ya da Müfettişlerin yanında çalıştırılmaları zorunludur. Başmüfettiş veya Müfettişler, yanlarında çalışan Müfettiş Yardımcıları hakkında Başkana bilgi verirler.

Başmüfettiş veya Müfettişler, çalışmalarını Müfettiş Yardımcılarının yetişmelerini sağlayacak şekilde düzenlerler.

Müfettiş Yardımcıları, çalışmalarını bağımsız olarak (teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma) yapmazlar. Bu yetkilerini yanlarında çalıştıkları Başmüfettiş ve Müfettişlerle birlikte kullanabilirler.

Bir yıllık çalışma süresi sonunda yeterli oldukları anlaşılan Müfettiş Yardımcıları, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmalarını bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

 

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

Madde 42- Sicillerine göre Müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da Müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları tespit edilen Müfettiş Yardımcıları, yeterlik sınavı beklenilmeksizin öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

 

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 43- Müfettiş Yardımcısı olarak üç yıl çalışan ve yeterlik sınavına girmesi, Kurul Başkanı ve birlikte çalıştığı Başmüfettiş, Müfettiş tarafından uygun bulunanlar en az iki ay önce bildirilerek yeterlik sınavına çağrılırlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

 

Yeterlik Sınavı

Madde 44- Yeterlik Sınavı, Müfettiş Yardımcılarının Genel Müdürlüğü ilgilendiren yürürlükteki mevzuatı ve uygulanmasını, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, Müfettişliğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

 

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 45- Yeterlik Sınavı Kurul Başkanının Başkanlığında Başkanın teklifi ve Genel Müdürün görevlendireceği iki Müfettişten oluşan Kurulca yapılır. 46 ncı maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 46- Yeterlik Sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir;

A) Birinci Grup Konular

Anayasa

Devlet Memurları Kanunu

Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği

(Değişik satır:RG-12/08/2005-25904) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

Türk Ceza Kanunu: Temel İlkeler, Devlet Yönetimi, Kamu Güvenliğine ve Mala Karşı Cürümler,

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: Genel Hükümler, Muhakeme Usulü,

Atama Usulüne İlişkin 2451 ve 2477 sayılı Kanunlar,

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında. Kanun,

Kamu Personeline İlişkin Mevzuatın Disiplin Hükümleri,

B) İkinci Grup Konular

Genel Müdürlük Teşkilatıyla İlgili Genel Bilgiler

Devlet İhale Kanunu

İmar Kanunu

Kamulaştırma Kanunu

Medeni Kanun: Başlangıç, Şahsın Kanunu, Ayni Haklar,

Ticaret Kanunu

Borçlar Kanunu

Tebligat Kanunu

Harcırah Kanunu

ve bunlarla ilgili yürürlükteki mevzuat.

 

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 47- Yazılı sınav soruları, sınav kurulunca her konu grubu için ayrı ayrı hazırlanır.

Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları sınav kurulunca imzalanır ve cevap kağıtlarıyla birlikte mühürlenir.

Soru ve cevap kağıtları ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, sınav kurulunca imzalanır ve durum tutanakla tespit edilerek Başkana teslim edilir.

 

Yazılı Sınavın Yapılması

Madde 48- Sınav bildirilen gün ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanlar önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

Sınav sonunda cevap kağıtları, ad bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet verildiği belirlendikten sonra toplanır. Zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilerek Başkana teslim edilir.

 

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 49- Yazılı sınav, sınav kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu için tam not 100’dür. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının baş tarafına verilen not yazılır. Bütün kağıtlar değerlendirildikten sonra kapalı ad yerleri açılır, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak yazılı sınav sonuçları listesi düzenlenir, sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubu için ele alınan notun 60’dan ve bu notlar ortalamasının 70’den aşağı olmaması gerekir.

 

Sözlü Sınava Çağrı

Madde 50- Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılanlara yazılı olarak bildirilir. Başarı gösteren Müfettiş Yardımcılarına yapılan duyuruda sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından en az üç gün sonra yapılır.

 

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 51- Sözlü Sınav, bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş Yardımcıları yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Sözlü sınavda da yazılı sınav konularından sorular sorulur.

 

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 52- Sözlü sınavda tam not 100’dür. Müfettiş Yardımcılarına sınav kurulu başkan ve üyelerinden her biri not verir. Notların ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav sonuçları listesi düzenlenir ve sınav kurulunca imzalanır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir.

 

Başarı Sırası

Madde 53- Sözlü sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcılarının yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamaları alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak yeterlik sınavı başarı listesi düzenlenir ve sınav kurulunca imzalanır. Yeterlik sınavı notunun eşitliği durumunda yabancı dil notu yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

 

Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Duyurulması ve Müfettişliğe Atanma

Madde 54- Yeterlik sınavı başarı listesi duyurulur ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavında başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar.

Müfettişler, mesleki kıdem ve kadro derecelerine göre Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş unvanları ile dikey olarak yükselirler.

 

Sınava Girmeyenlerle, Başarı Gösteremeyenler

Madde 55- Kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcıları, öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

 

Yükselme

Madde 56- Yeterlik Sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

 

Başmüfettişliğe Yükselme

Madde 57- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Başmüfettişliğine yükselmede esas mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır.

Başmüfettişliğe aday olabilmek için Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

 

Müfettişlerin Kıdemi

Madde 58- Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

Başmüfettişlerin kıdem sırası, herhalde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte olanlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri Madde 59- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

 

Müfettişlik Güvencesi

Madde 60- Teftiş Hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş. raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

 

Yıllık Çalışma Programının Hazırlanması

Madde 61- Teftiş Kurulunun yıllık çalışmaları;

A) Her yıl Başkanlıkça hazırlanacak yıllık çalışma programına göre yürütülür.

Yıllık çalışma programı; Genel Müdürlüğün ileriye dönük çağdaş bir yönetime kavuşturulması için Genel Müdürün uygun gördüğü alanlarla, denetlenmesine gerek duyduğu birimlere göre hazırlanır.

Ayrıca, yıllık programın hazırlanmasında, önceki yıl denetimlerinden elde edilen bilgilerden de yararlanılır.

B) Yıllık Çalışma Programı, kuruluş ve birimlerin iki yılda bir denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir. Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı ünitelerini kapsayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığınca her yıl Ocak ayının ilk yarısı içinde hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulur. Gerektiğinde iki yıllık süre kaydına bakılmaksızın denetim yapılabilir.

 

Çalışma Programının Uygulanması

Madde 62- Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdürün onayından geçen yıllık çalışma programı; “Görev Merkezleri” ve “Turne” çalışmaları esasına göre yürütülür.

A) Görev Merkezleri Çalışmaları:

Görev Merkezleri çalışmaları, bu merkezlerin belediye sınırları içindeki ünitelerde yapılır.

Bu merkezler devamlı inceleme yerleridir.

B) Turne Çalışmaları:

Görev merkezleri dışında kalan çalışma yerleridir.

 

Müfettişlerin Turne Süreleri

Madde 63- Turne süreleri,

A) Müfettiş Yardımcıları için 6 ay,

B) Müfettişler için 5 ay,

C) Başmüfettişler için 4 ay’dır.

 

Müfettişlerin Çalışmaları

Madde 64- Müfettişler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdürün onayından geçen yıllık çalışma programını aksatmaksızın yürütürler, müddetli işleri zamanında bitirirler, süresi içinde tamamlanmayacağı anlaşılan işler hakkında, Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

 

Çalışma Programına Ara Verilmesi veya Programın İptal Edilmesi

Madde 65- Çalışma Programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, merkezde işlerin yoğun olması ve aciliyeti gerektiren başka konuların ortaya çıkması durumunda çalışma programına ara verilebilir veya programın tamamlanması için başka bir grup görevlendirilebilir ya da ekipteki diğer müfettişten işi tamamlaması istenebilir.

Çalışma Programının tamamlanmasının iş durumu itibariyle mümkün olmaması halinde, Başkan programın iptali için durumu Genel Müdüre intikal ettirir ve alacağı talimata göre gereğini yerine getirir.

 

Müşterek Çalışmalar

Madde 66- Yıllık çalışma programlarının gruplar halinde yürütülmesinde, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları tanzim eder ve işlerin sağlıklı olarak yürütülmesini ve süresi içinde bitirilmesini sağlayacak önlemler alırlar. Grup Başkanları işe başlarken çalışmaların devamı süresince, denetim ve incelemelerde en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayacak fikirlerin ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder. Müşterek çalışmalarda raporlar birlikte düzenlenir ve çalışmaya katılan müfettişlerce imzalanır. Sonuçlar üzerinde görüş yada kanaat birliğine varılmazsa çoğunluk görüşüne katılmayan müfettişler, görüş ve kanaatlerini birlikte müşterek raporda belirtirler.

Grup Başkanı, grup adına yapılan yazışmaları imzalar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Normal Teftiş

Madde 67- Normal Teftiş, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğunun belirlenmesi maksadıyla, belirli zaman aralıklarında denetlenmesi ilkesine göre düzenlenen ve teftiş edilecek yerleri de gösteren program çerçevesinde yürütülür.

İş ve işlemlerin örnekleme yoluyla yada tümüyle incelenmesi gereği, işin niteliğine göre belirlenir.

Teftiş programları hazırlanırken teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle diğer gerekler dikkate alınarak yeter sayıda Müfettiş program dışı tutulur.

 

Teftiş Defteri ve Dosyası

Madde 68- Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı kuruluşları ile taşra teşkilatı kuruluşları birimlerinde birer teftiş defteri ve dosyası bulunur. Her teftişe ait yazılar bu dosyada saklanır. Müfettişler her sayfası birim amirince mühürlenen ve kaç sayfa olduğu belirtilen Teftiş Defterine teftişe hangi tarihte başladıklarını, bitirdiklerini, hangi tarihler arasındaki işlemler ile hangi birimleri teftiş ettiklerini ve birim amirlerinin isim ve unvanlarını yazarak mühür ve imza altına alırlar.

Teftiş Defteri ve dosyasının korunmasından birim amiri sorumludur. Birim amiri, teftiş defteriyle birlikte en az 10 yıllık teftiş raporlarını ve bunlara ilişkin emirleri saklamak, yerine atanan amir de Teftiş Defteri ve Dosyasını teslim almak, bu gerçekleşmediği taktirde durumu Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Müfettişler, teftiş sırasında Teftiş Defteri ve dosyasını da inceleyerek önceden eleştirilen hususların ne dereceye kadar düzeltildiğine, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğine bakarlar ve raporlarında bu hususa yer verirler.

Müfettişler teftiş dışında görevli gittikleri yerlerde Teftiş Defteri ve Dosyasını inceleyebilirler.

 

Normal Teftişin Değerlendirilmesi

Madde 69- Teftiş sonuçlarıyla mevzuat değişikliklerinin tartışılması, görüş birliğinin sağlanması ve Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla her teftiş programı sonucunda Başkanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Kurulca bir değerlendirme çalışması yapılabilir.

  

ONUNCU BÖLÜM

Raporlar

 

Rapor Çeşitleri

Madde 70- Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

A) Cevaplı Rapor

B) (Değişik :RG-12/08/2005-25904)  Ön İnceleme Raporu

C) Soruşturma Raporu

D) İnceleme Raporu

E) Personel Denetleme Raporu düzenlerler.

Raporlar gönderileceği yerler dikkate alınarak en az iki nüsha olarak düzenlenir, Başkanlığa ve ilgili mercilere sunulur.

Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz, açık ve kesin delile dayanan eleştiri ve düşünceler yer alır.

Kurul Başkanı, Müfettişlerden gelen raporları inceledikten sonra, Genel Müdüre sunarken gerektiğinde Başkanlık görüşünü de ekler ve Genel Müdürden alınan oluru müteakip gereği için ilgili yerlere gönderir.

 

Cevaplı Rapor

Madde 71- Cevaplı Rapor; Teftişlerde noksan ve kusurlu bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin Müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususları gösteren rapordur.

Cevaplı Raporlarda, birimin hangi tarihler arasındaki iş ve işlemlerinin teftiş edildiği, eksik ve kusurlu bulunan hususların Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve benzeri hukuki düzenlemelerin hangi hükümleriyle ilgili olduğu, mevzuata göre ne yapılması gerektiği belirtilir.

Teftiş sırasında belirlenen ve inceleme yada soruşturmasına başlanan konular cevaplı raporlarda kısaca belirtilir.

Belirtilen süreler içinde cevaplandırılmak üzere yazı ekinde verilen raporlar, teftiş edilen memurla birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra yine yazı ekinde müfettişe iade edilir. Cevapları alınan raporlar müfettiş tarafından gerektiğinde son görüş eklenerek ilgili birime intikal için Başkanlığa sunulur.

Cevaplı Raporların, haklı nedenlere dayanmadan süresi içinde cevaplandırılmayan görevliler hakkında, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bilgi verilir

Müfettiş tarafından cevapların yeterli bulunmaması halinde nihai görüşün açık ve gerekçeli olarak hazırlanmasına önem verilir.

Başkanlık, müfettişin son görüşünü de aldıktan sonra, Başkanlık görüşüyle birlikte raporları Genel Müdüre sunar.

Hastalık, askerlik, yurt dışı staj gibi zaruri sebeplerle raporu düzenleyen Müfettişlerce cevaplandırılamayan raporların son görüşleri Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

 

             Ön İnceleme Raporu (Değişik başlık: :RG-12/08/2005-25904)

             Madde 72 —(Değişik birinci fıkra :RG-12/08/2005-25904) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonuçları ön inceleme raporuna bağlanır.

Ön inceleme raporunda (Değişik ibare: :RG-12/08/2005-25904), soruşturma emrinin tarih ve sayısı, soruşturma konusu, soruşturmaya nasıl başlandığı, sanığın kimliği, görevi, adresi, üstüne atılan suçlar, suçun işlendiği yer ve tarih, soruşturma konusu eylem ve işlemlerin nasıl gerçekleştiği, kanıtlar ve sanığın savunmasının esası yazılır. Sanığın üstüne atılan suç birden fazla ise, her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sanığın yargılanmasına gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine dair görüş belirtilir.

Düzenlenen Ön İnceleme Raporlarının(Değişik ibare: :RG-12/08/2005-25904)  aslı kanunen verilmesi gereken Makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Bir nüshası da Teftiş Kurulu Başkanlığınca muhafaza edilir.

 

Soruşturma Raporu

Madde 73- Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

A) Adli Soruşturma Raporu

Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

B) Disiplin Soruşturma Raporu

Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

 

İnceleme Raporu

Madde 74- İnceleme Raporu; Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Genel Tebliğlerin Uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

Denetlemelerde, cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların, Genel Müdür tarafından tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda idari ve cezai takibatı gerektirir hal görülmediği taktirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

Bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

 

Personel Denetleme Raporu

Madde 75- Personel Denetleme Raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hakkında müfettişin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

A) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

B) Çalışmaları, intizam, yaş ve bünyeleri,

C) Yaratıcı zeka, kavrayış kabiliyetleri ve becerileri,

D) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

E) İtimada şayan olup olmadıkları,

F) Vazifelerinde başarı dereceleri, hangi vazifelerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevleri yüklenip yüklenemeyecekleri,

Hususları, müfettişin objektif bilgi ve müşahedelerine dayanan kanaatlerini içerir.

 

Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

Madde 76- Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir refakat müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır.

a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarda izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

b) Raporlar üzerine ilgili-üst Makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderir.

Soruşturma ve inceleme Raporlarının “Sonuç” bölümlerindeki müfettişlik önerileri üze­rine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş. Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bununda gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

c) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları taktirde “görülmüştür” notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında Kurum ve Kuruluşların kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir; veya gereğini bizzat yapar.

e) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, Onay Makamınca uygun görülmek şartıyla, “tavsiyeler” başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

 

Madde 77- a) Teftişe veya tahkike tabi kurum ve kuruluşlarda bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

b) Teftişe veya tahkike tabi kurum ve kuruluşlarda görevli memur ve personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

Asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklamak üzere; evrak ve belgelerin alındığı kurum ve kuruluşlara verilir.

c) Teftişe veya tahkike tabi kurum ve kuruluşların yöneticileri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

d) Teftiş ve tahkike tabi kurum ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

Görevlerinin ifası sırasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü müfettişlerine; görev yaptıkları kurum teşkilatı, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.

Teftişe tabi olanlar, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

İşin Devamlılığı

Madde 78- Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek ve bu işleri mümkün olan en kısa zamanda düzenleyecekleri raporla sonuçlandırmak zorundadırlar. Raporun planlanan süre içersinde tamamlanamayacağı anlaşılırsa, durum gerekçesi ve tamamlanacağı tarih gösterilerek Başkanlığa bildirilir.

Müfettişler, ellerindeki işlerin geri bırakılma zorunluluğu doğması halinde bu işleri Başkanlık kanalıyla Genel Müdürden izin alarak geri bırakabilirler.

 

İşin Devri

Madde 79- Müfettişlere verilen işlerin devredilmemesi asıldır. Ancak meşru mazeretlerle devir zorunluluğu doğarsa ellerindeki işleri Başkandan izin alarak geri bırakır ve devredebilirler.

Müfettiş, devredilen işin ne olduğunu ne dereceye kadar incelendiğini, ne gibi görüş ve kanıya vardığını içeren devir notu hazırlar.

Devir işlemi, görev emri ve ekleriyle diğer bütün belgelerin dizi pusulasına bağlanarak devir notuyla birlikte Başkanlığa verilmesi şeklinde yapılır.

 

Maaş, Yolluk, Diğer Hakların Alınması

Madde 80- Müfettişler; maaş, yolluk ve diğer haklarını aybaşlarında Maliye Bakanlığı Saymanlığından çekle alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.

Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmeleri halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

a) Müfettişler, çalışmalarını, maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri “Çalışma ve Hakediş Cetveli”nde gösterirler.

b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

c) Çalışma ve hakediş cetvelinin birinci sahifesinde; çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca ay içinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir.

Cetvelin ikinci sahifesinde Müfettişlerin yolculuklarına ait giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paralan gösteren tablolar doldurulur.

İzin Kullanımı

Madde 81- Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler.

 

Kayıt ve Dosya İşleri

Madde 82- a) Müfettişler, yazdıkları rapor, Ön İnceleme Raporu (Değişik ibare: :RG-11/08/2005-25904),  ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

b) Rapor ve Ön İnceleme Raporları (Değişik ibare: :RG-11/08/2005-25904) ilgili Makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

c) Müfettişler, çeşitli Makamlara gönderdikleri rapor, Ön İnceleme Raporu (Değişik ibare: :RG-11/08/2005-25904),  ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir “kayıt defteri”ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

 

Yurt Dışına Gönderilme

Madde 83- Müfettişler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görev alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürlük Makamının Onay’ı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilirler.

Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

 

Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

Madde 84- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettişlerine ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz müfettiş yardımcılarına Genel Müdür tarafından imzalanmış müfettişlik kimlik belgesi verilir.

Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

 

Yazışma ve Rapor Sayısı

Madde 85- Müfettişler, görev merkezleri dışındaki yerlere görevli giderken, Başkanlığa hangi iş için nereye ve hangi tarihte gidileceğini belirten ayrılış yazısı verirler.

Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla ilişkilerinde doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Acele ve gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre telgraf veya telefon kullanılabilir.

Müfettişler görevli gittikleri yerlere yarış ve buradan ayrılışlarını Başkanlığa telgrafla bildirirler.

Müfettişlerin ve Müfettiş Yardımcılarının haberleşme yazılarında ve düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarında Müfettişlik kıdem sayıları yer alır.

 

Dayanak

Madde 86- Bu Yönetmelik, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yürürlük

Madde 87- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 88- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Reformu Genel Müdürü yürütür.

 

Sayfa

 

 

Sayfa