Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29222

RİSK HESABI İLE İLGİLİ UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Risk Hesabının gelirleri, yönetimi ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülke garantilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak;

a) Borçlu: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde lehine Hazine garantisi sağlanan kurum ve kuruluşlar ile ülkeleri,

b) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Proje Şirketi: Bir projenin gerçekleştirilmesinden Şirket sözleşmesinde belirtilen süre boyunca sorumlu olup, bu süre sonunda işlevleri sona eren şirketleri,

d) Risk Hesabı: Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin gerçekleştirilebilmesini teminen Banka nezdinde oluşturulan hesabı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

Yetki

MADDE 5 – (1) Risk Hesabından, Hazine Garantileri kapsamında yapılan ödemeler ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerin yapılmasına, Kanunun 1 inci ve 4 üncü maddeleri uyarınca Bakan yetkilidir.

(2) Yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenek bir başka tertibe aktarılamaz. Yılı bütçesinde risk hesabına aktarılması öngörülen ödeneklerin yetersiz olması halinde ilgili tertibe ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 6 – (1) Borçlunun, dış finansman kaynağından Hazine Garantisi altında sağladığı Dış Finansman imkanlarına ilişkin her türlü yükümlülüklerden ve bu yükümlülüklerin aksaması neticesinde doğmuş ve doğabilecek Hazine Alacaklarının geri ödenmesinde;

a) Üstlenimin büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerine ait tüzel kişiler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kuruluşlar adına yapılması halinde; ilgili büyükşehir belediyesi veya belediyenin,

b) Üstlenimin belediye birlikleri adına yapılması halinde, birliğe üye herbir belediyenin,

c) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirak veya bağlı kuruluşları adına yapılması halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün

müteselsil kefaleti aranır.

(2) Borçlu ve müteselsil borçlu;

a) İkraz ve garanti anlaşmalarında belirtilen süre içerisinde İkraz ve/veya Garanti Ücretinin,

b) Risk Hesabından yapılacak ödemelerden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemesinin

Risk Hesabına aktarılmasından sorumludur. Vadesinde ödenmeyen Hazine Alacaklarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme zammı uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hesabın Kaynakları ve İşleyişi

Kaynaklar, ödemeler ve nemalandırma

MADDE 7 – (1) Risk Hesabının kaynakları;

a) İkraz Ücretlerinden,

b) Garanti Ücretlerinden,

c) Hesaptan yapılan ödemeler karşılığında ilgili kuruluşlardan yapılan geri ödemeler ve gecikme zammı dahil tahsil edilen her türlü ödemelerden,

ç) Hesaptaki tutarlar için sağlanan nemalardan,

d) Bütçe kanunları ile Risk Hesabına aktarılmak üzere öngörülen ödeneklerden

oluşur.

(2) Risk Hesabından yapılan ödemeler; Hazine Garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemelerden oluşur.

(3) Hesaptaki tutarlar Müsteşarlık ile Banka arasında müştereken tespit olunan şartlar ile nemalandırılır.

Risk Hesabının işleyişi

MADDE 8 – (1) Müsteşarlık, Risk Hesabının kaynak ve ödemelerinin takibini yapabilmek amacıyla Banka nezdinde vadeli veya vadesiz, TL veya döviz cinsi hesaplar açabilir.

(2) 7 nci maddede belirtilen kaynaklar, Risk Hesabına nakit olarak aktarılır.

(3) Hazine garantisi kapsamındaki kuruluşlar adına Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilecek ödemeler ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülemeyen ödemeler, ilgili kreditörlere/proje şirketlerine ve/veya mercilere Banka aracılığı ile Risk Hesabından gerçekleştirilir.

(4) Risk Hesabının bütçeleştirme ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler, 30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

(5) Risk Hesabından, Kanunda belirtilen haller dışında kullanım yapılamaz.

(6) Borçlunun Hazine garantisi kapsamındaki borçlarının 1/1/2003 tarihinden önce Müsteşarlıkça üstlenilmesinden doğan Hazine Alacaklarının geri ödemeleri, Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki ilgili hesabına aktarılmaya devam edilir.

Belge Akışı

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen Risk Hesabının İşleyişine ilişkin olarak Banka ile Müsteşarlık tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, Banka ile Müsteşarlık arasında yapılacak mutabakat ile sağlanır.

(2) Banka; Risk Hesabına yapılan aktarmaların 8 inci maddeye uygun olarak yapılmasının takibini, Banka ile Müsteşarlık arasında yapılacak mutabakat çerçevesinde sağlayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 10 – (1) 25/3/2003 tarihli ve 25059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 25/3/2003 tarihli ve 25059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Sayfa