Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29222

HAZİNE GARANTİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN ÜSTLENİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülkelerin söz konusu yükümlülüklerinin Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükümlülükleri ilgili mevzuat kapsamında Müsteşarlıkça garanti edilen kamu kurum ve kuruluşları ile ülkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak;

a) Borçlu: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde lehine Hazine garantisi sağlanan kurum ve kuruluşlar ile ülkeleri,

b)  Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması: Borçlunun Hazine Garantisi kapsamında olan ve Müsteşarlık tarafından üstlenilmesi neticesinde ortaya çıkacak Hazine alacağının akit altına alınmasını sağlayan anlaşmayı,

c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Borçlu, Hazine Garantisi altındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ilkeleri esas alacaktır;

a) Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin Borçlu tarafından yerine getirilmesi esastır.

b) Borçlu, Hazine garantisi altındaki yükümlülükleri için gereken tutarı vadesinde geri ödenecek şekilde planlamak ve yılı bütçelerinde öncelikli olarak ayırmakla mükelleftir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazine Geri Ödeme, Yatırım ve Karşı Garantilerinden Üstlenim Yapılması

 

Hazine geri ödeme, Hazine yatırım ve Hazine karşı garantisi altında olan yükümlülüklerin üstlenilmesi

MADDE 6 – (1) Borçlu, bütçesinde yeterli kaynak ayırmış olmakla beraber, nakit akışlarında ortaya çıkabilecek beklenmeyen aksamalara bağlı olarak mali imkanlarının, ödemekle mükellef olduğu garantili yükümlülüğünün geri ödenmesinde yetersiz olması durumunda, Hazine tarafından yükümlülüğün tamamen veya kısmen üstlenilmesini talep edebilir.

(2) Üstlenime esas işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen başvurular aşağıda tanımlandığı şekilde yapılacaktır;

a) Üstlenim talepleri, ödeme vadesinden en az 15 gün önce, yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte gereği için Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Borçlu, üstlenim başvurusunu yapmadan önce bu bentte belirtilen süreyi de dikkate alarak Müsteşarlıktan “Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması”nı temin edecektir.

b) Borçlu üstlenim başvurusunu yaparken ödeme vadesindeki ay ve bir önceki aya ilişkin gelir ve harcama kalemlerinin detaylı dökümünü içeren nakit akım tablosunu ibraz etmekle mükelleftir. Buna ilaveten, Borçlu, Müsteşarlıktan temin ettiği “Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşması”nı iki nüsha ve usulüne uygun olarak doldurup imzalayarak Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne gönderecektir. Üstlenilmesi uygun görülen geri ödemeye ilişkin Garanti Üstlenim ve İkraz Anlaşmasının bir örneği Müsteşarlık tarafından imzalanarak Borçluya geri gönderilecektir.

c) Üstlenimin il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar adına yapılması halinde Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde müteselsil kefaleti aranır. Ayrıca, belediye birliklerinin Borçlu olması halinde, birliğe üye her bir belediyenin müteselsil kefaleti zorunludur.

ç) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin veya bağlı kuruluşları adına yapılması halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün müteselsil kefaleti aranır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Ülke Garantilerinden Üstlenim Yapılması

 

Hazine ülke garantisi altında olan yükümlülüklerin üstlenilmesi

MADDE 7 – (1) Hazine ülke garantisi altında olan yükümlülüklerin üstlenilmesine ilişkin usul ve esaslar, Hazine ülke garantisi verilmesi sırasında belirlenir ve üstlenim işlemleri söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Sorumluluk ve denetim

MADDE 8 – (1) Müsteşarlık üstlenim talebine esas teşkil eden ve Borçlu tarafından ibraz edilen bilgilerin doğruluğunun ve sağlanan Hazine garantisinin gerektiği gibi kullanılıp kullanılmadığının tespiti maksadıyla ilgili kuruluşlar nezdinde denetim yapabilir.

(2) Müsteşarlık, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan başvurulardan ve borcun gerektiği gibi izlenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi, gecikme cezası ve benzeri mali yükümlülükler doğduğunun ve Yönetmelikte belirlenen hususlara aykırı işlemlerin yapıldığının tespiti halinde, garanti üstlenim ve ikraz anlaşması hükümleri ile genel hükümlerin uygulanması yönünde girişimde bulunur.

(3) Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin geri ödenmesinde aksamaya sebebiyet verdiği tespit edilenlere, Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği bu aksamadan doğan zarar ölçüsünde rücu olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 9 – (1) 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Sayfa