Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28683

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE  ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık teşkilatında bulunan hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

b) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

c) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve sözlü veya sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınavı Kurulu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav kurulunu,

d) KPSS (B):  B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü 3’ü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 (1) Başkanlığa ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,

c) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 7 (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete de, yurt düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri

MADDE 8 (1) Sınava başvuru, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Başkanlık internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma eklerler:

a) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(3) Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, yukarıdaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Kurulla ilgili sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında, bu birimde görev alan şube müdürleri ile hukuk müşavirleri ve/veya avukatlardan oluşmak üzere İnceleme Komisyonu kurulur.  Bu Komisyon,  sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Başkanlık internet sitesinde duyurulur.

Sınav konuları

MADDE 10 (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş Hukuku.

(2) Başkanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla      ilave konular da belirleyebilir.

Sınav kurulu

MADDE 11 (1) Sınav Kurulu, Başkan veya belirleyeceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile daire başkanı düzeyindeki yöneticiler,  hukuk müşaviri veya üniversite öğretim üyeleri arasından Başkan onayı ile belirlenen başkan dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Başkanlık dışından sınav kuruluna görevlendirilen asil üye sayısı ikiyi geçemez. I. Hukuk Müşaviri ve  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kurulun doğal üyesidir.  Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Kuruluna katılırlar.

(2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 12 (1) Sınav Kurulu,   sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Sınavın sadece yazılı yapılması hâlinde, Sınav Kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte Sınav Kurulu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yazılı sınav başarı notu belirlenir. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sadece yazılı sınav sonucuna göre atama yapılması halinde, bu sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere duyurulan azami  boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır. Sözlüden başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

(3) Sınavın sadece sözlü yapılması halinde, başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 (1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri ve avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste Başkan onayına sunulur. Başkanın onayladığı başarı listesi Başkanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 15 (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlıkça saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atama

MADDE 18 (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Bildirim

MADDE 19 (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.

 

Sayfa