Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık merkez ve taşra kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının kurum içi atama ve yer değiştirmeleri ile geçici süreli görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) (Değişik:RG-9/7/2013-28702) Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu Yönetmelikte yer alan kurallara tabidir.

(3) (Ek:RG-20/2/2015-29273) İl müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı kadroları bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Görev yeri: Personelin asli kadrosunun bulunduğu birimi,

ç) Hizmet birimi: Bakanlık merkez ve taşra birimlerini,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

e) Hizmet puanı: Personelin görev yaptığı hizmet bölgeleri ve çalışılan hizmet biriminin özellikleri ile mesleki yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

f) Hizmet süresi: İlk göreve başlama tarihi itibarıyla personelin hizmet puanı değerlendirmesine esas alınan süreyi,

g) Kurumlar arası naklen atama: 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre kurumlar arasında yapılacak atama işlemini,

ğ) Merkez teşkilatı: Bakanlık merkezinde yer alan birimleri,

h) Merkez teşkilatı personeli: Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında çalışan personeli,

ı) Taşra teşkilatı: İl müdürlükleri ile bunlara bağlı kuruluşları,

i) Taşra teşkilatı personeli: Taşra ve doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kadrolarında çalışan personeli,

j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bakanlık merkez ve taşra kadrolarında görevli personelin; bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

k) Yer: Personelin görev yaptığı birimin bulunduğu il veya ilçeyi,

l) Yıl: Göreve başlama tarihinden itibaren geçen bir yıllık süreyi,

m) Yönetmelik: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini,

n) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla fiilen çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında;

a) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Atamalarda kadro imkânları ile Bakanlığın hizmet ihtiyaçlarının dikkate alınması,

c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

ç) Atamalarda hizmet puanının belirleyici olması,

d) Aile bütünlüğünün korunması,

e) (Ek:RG-20/2/2015-29273) Atamalarda engellilik durumunun dikkate alınması,

ilkeleri esas alınır.

Atama yetkisi

MADDE 6 – (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli cetvellerde sayılanlar dışında kalan personelin atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama ve yer değiştirme yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, il içerisinde yapılacak atama ve yer değişikliklerini illerde valilere devredebilir.

Hizmet bölgeleri ve bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller; sosyal, kültürel, ulaşım imkânları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen dört hizmet bölgesine ayrılır. Merkez teşkilatı birinci hizmet bölgesi kapsamındadır.

(2) Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır.

(3) (Mülga:RG-9/7/2013-28702)

(4) (Ek birinci cümle:RG-9/7/2013-28702) Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır. Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar fiilen çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yer alan mazeretler ve durumlar hariç (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) diğer hizmet bölgelerine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu yerin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde (Ek ibare:RG-9/7/2013-28702) genel atama döneminde atamaları yapılabilir.

(5) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya  (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) üst hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Ancak, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin Bakanlıkça ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumunda Bakanlıkça, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Bu şekilde ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (…) bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(6) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Bakanlıkça değerlendirilir. Bu şekilde çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (…)  bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(7) (Mülga:RG-9/7/2013-28702)

(8) (Mülga:RG-9/7/2013-28702)

Yer değiştirme suretiyle atama dönemi

MADDE 8 – (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (…) çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunan personelin atamaları her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atama dönemi dışında yapılabilecek atamalar

MADDE 9 – (1) Aşağıda yazılı hallerde 8 inci maddedeki yer değiştirme suretiyle atama dönemine bağlı kalınmaksızın her zaman atama yapılabilir;

a) 13, 14 ve 17 nci maddelerde yer alan sağlık ve eş durumu mazereti ile can güvenliği şartlarının ortaya çıkması.

b) 16 ncı maddedeki şartların ortaya çıkması.

c) Personelin eşinin veya çocuğunun vefat etmesi.

ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama durumunun ortaya çıkması.

d) (Ek:RG-9/7/2013-28702) Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamalar.

Bölgelerde zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler

MADDE 10 – (1) Personelin fiilen çalışarak doldurması gereken zorunlu çalışma süresinden sayılacak hallere ait süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(2) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, personelin fiilen çalışarak doldurması gereken zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Bakanlık kadrolarına atanmadan önce başka şekillerde o bölgede geçirilen süreler.

Atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler

MADDE 11 – (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin isteğe bağlı atamaları; boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki personel ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça ilan edilen kadro ve unvanlara göre, personelin yapacağı tercih sırası ve Ek-2’de yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formunda yer alan ölçütlere göre tespit edilen hizmet puanına göre yapılır. Personelin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü itibarıyla mevcut özlük bilgileri esas alınır. İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduracak olan personel isteğe bağlı atama müracaatında bulunabilir.

(2) (Değişik:RG-9/7/2013-28702) Zorunlu çalışma süresini doldurarak kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.

(3) İlan edilen kadro ve unvanlara atamalarda puan üstünlüğü esas alınır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilir.

(4) (Değişik:RG-9/7/2013-28702) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar ya da başka kurum veya kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

(5) (Mülga:RG-9/7/2013-28702)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Gereği Atama ve Görevlendirmeler

İlk atamalar

MADDE 12 – (1) İlk atama ile yerleştirme yapılacak kadroların; yeri, hizmet sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir. İlk defa atamada; öncelikle dördüncü ve üçüncü hizmet bölgelerinde bulunan kadrolara yerleştirme yapılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde diğer hizmet bölgelerinde bulunan kadrolara da yerleştirme yapılabilir. İlk atama ile yapılacak yerleştirmeler genel hükümlere göre yapılır.

(2) Aday memurların adaylık süresi içerisinde başka bir yere ataması yapılamaz.

Sağlık mazereti sebebiyle atama

MADDE 13 – (1) Personelden, görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya kamu üniversitesi hastanelerinden başvuru tarihinden geriye doğru son altı ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme talebinde bulunabilirler. (Değişik cümle:RG-9/7/2013-28702) Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.

(2) Personelden kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birisine ilgili sağlık kurulu tarafından engelliler için verilen rapora göre; toplam (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) engel  oranı %50 ve üzerinde olup aynı zamanda ağır (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) engelli olanlar veya ağır (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) engelli olmamakla birlikte toplam (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) engel  oranı %80 ve üzerinde bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere atanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen sağlık birimleri dışındaki yerlerden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde sağlık raporlarını ilgili kurumlara inceleterek görüş isteyebilir. Atama talebi bu görüş çerçevesinde değerlendirilir.

Eş durumu mazereti sebebiyle atama

MADDE 14 – (1) Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında talep tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar, bu durumu belgelemek kaydı ile hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde talepleri değerlendirildikten sonra, gerekirse kurumlar arası koordinasyon da sağlanarak, eşlerinin görevli bulunduğu yerlere atanabilirler. Eşi isteğe bağlı sigortalı olanların yer değişikliği talepleri bu kapsamda değerlendirilmez. Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan personelden;

a) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

b) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son üç yıllık süre içinde en az 720 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

istenir.

(2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşi emekliye ayrılan personel; eşinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme suretiyle atama döneminde eşinin ikamet ettiği yere atanma talebinde bulunabilir. Personelin bu talebi, hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde değerlendirildikten sonra eşinin ikamet ettiği yere atanabilir.

(3) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeleri önceliklidir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananlardan; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyenler, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla eş mazeretine dayalı olarak eşinin yanına atanırlar.

(4) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamazlar.

(5) Her ikisi de Bakanlık personeli olan atamaya tabi eşlerin talepleri, sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre değerlendirilir.

(6) Eşleri başka kurumlarda çalışan Bakanlık personelinin eş durumundan atanma talepleri eşin görevi, unvanı ve hizmet özelliği dikkate alınarak değerlendirilir.

(7) (Mülga:RG-9/7/2013-28702)

Çocuklarının öğrenim durumu sebebiyle atama

MADDE 15 – (1) Personelden, merkezi sınavla yerleştirme yapılan orta öğretim kurumlarında öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığını belgelemeleri halinde, kesin kaydını yaptırdığı yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve aynı veya alt bölgeler içerisinde olmak kaydı ile atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirme suretiyle atama döneminde ataması yapılabilir.

Yetkili amirlerin teklifi üzerine atama

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-9/7/2013-28702) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde görev yaptığı yerde/birimde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.

(2) Görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan, tutuklanan veya mahkûm edilenlerden serbest bırakılan personelin, yeniden göreve başladıktan sonra aynı yerde çalışmalarının sakıncalı görülmesi halinde görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.

(3) Bakan talimatı doğrultusunda Bakanlık denetçileri tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporlarında görev yeri değişikliği ile ilgili öneriler Bakanlığa teklif edilebilir.

(4) Yer değişikliği teklifleri Bakanlıkça değerlendirilir. Teklifin uygun görülmesi halinde personelin görev yeri, atama zamanına bakılmaksızın bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölgede bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak suretiyle değiştirilir.

(5) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlarda personelin görev yeri, teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makam tarafından hizmet gereği resen değiştirilebilir.

(6) Bu madde kapsamında ataması yapılan personelin, mazeret durumu da dâhil olmak üzere, tekrar aynı yere veya birime atanabilmesi için ayrılma tarihinden itibaren en az üç yıl geçmesi şartı aranır.

Olağanüstü durumlarda atama

MADDE 17 – (1) Eşi veya çocuğu vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenlerin atama talepleri, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaatta bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilebilir.

(2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin atama talebi, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilir.

(3) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; malul olup da çalışabilir durumda olanların ise kendilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde en az üç yıl görev yapmak zorundadır.(2) Ancak personelin atandığı yerde göreve başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeret durumlarına dayalı olarak yapacağı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.(1)

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana atanmaya hak kazanan personel; gerekli diğer şartları taşımaları ve eski görev yerlerinden ayrılmamaları kaydıyla sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde karşılıklı becayiş talebinde bulunabilir. Personelin bu yöndeki talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.

Başka kurumlardan naklen atama

MADDE 19 – (Mülga:RG-19/2/2014-28918)

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 20 – (1) Bakanlık kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asaleti tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) 16 ncı maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kurum içi geçici süreli görevlendirme

MADDE 21 – (1) Bakanlık personelinin iller ve birimler arasında kurum içi geçici süreli görevlendirmeleri, bir hizmetin geçici süre ile yürütülmesi amacıyla, kadrosu ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak şartı ile yapılır. Geçici süreli görevlendirmede aşağıdaki esaslara uyulur:

a) (Değişik:RG-9/7/2013-28702) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.

b) Geçici görevlendirme, onayda belirlenen süre bitiminden önce iptal edilmediği durumlarda süre bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu durumda başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili personelin, görevlendirmenin sona erdiği günü takip eden iş günü içerisinde asli kadrosunda göreve başlaması zorunludur. Göreve başlamayanlar hakkında genel hükümler çerçevesinde yasal işlem yapılır.

c) Bir görevin geçici olarak ifasına yönelik olma amacını aşan, konusu ve süresi belirtilmemiş geçici görevlendirme işlemi yapılamaz.

ç) Geçici görevli olarak görevlendirilen personel hakkında bu görev sona erdirilmeden ikinci bir geçici görevlendirme yapılamaz.

d) (Ek:RG-20/2/2015-29273) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin birimler arası geçici süreli görevlendirmeleri süre şartına tabi değildir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Duyuru ve başvuru şekli

MADDE 22 – (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) yer değişikliği talebinde bulunacak  personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (…) dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir. Atama sonuçları, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

Atama onayının tebliği

MADDE 23 – (1) Atama onayı, ilgili birime geldikten sonra 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durum hariç olmak üzere en geç (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) 30 gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir ve tebliğ tarihi itibarıyla ilişiği kesilir.

Göreve başlamama halinde yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) İlk defa veya yeniden ataması yapılanlardan 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanlar, atamaları iptal edilmek üzere, taşra teşkilatı personeli için valilikler, merkez teşkilatı personeli için birim amirlerince en kısa sürede Bakanlığa bildirilir.

Yer değiştirme işleminin iptali

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından birine bağlı olarak kendi istekleri üzerine il içinde veya il dışında görev yerleri değiştirilen personelden, yer değiştirmeyi gerektiren mazeretlerinin ortadan kalktığını beyan ederek atamalarının iptalini isteyenlerin eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla atamaları iptal edilir. Bu şekilde ataması iptal edilenler, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde il içinde farklı yer veya birimde istihdam edilmek üzere atanabilirler.

(2) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yerleri değiştirilen personelin atama işlemleri iptal edilmez. Ancak atama onayları çıktıktan sonra personelin eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla değerlendirmeye alınır. Yapılan atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmaz. Bu şekilde ataması iptal edilenler, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde il içinde farklı yer veya birimde istihdam edilmek üzere atanabilirler.

Gerçek dışı beyan veya geçerli olmayan belgelere dayalı işlemler

MADDE 26 – (1) İlgili personel tarafından verilen ve atama işlemlerinin dayanağı olan bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında idari soruşturma yapılır ve ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 2/2/2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Zorunlu hizmet sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğe tabi personelden bulundukları bölge için belirlenmiş zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar, bu Yönetmelikle o bölge için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamış sayılır. Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar ise bu Yönetmelikle o bölge için öngörülen yeni zorunlu çalışma sürelerine tabidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-9/7/2013-28702)

Hizmet puanı değerlendirme formu

GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:RG-21/6/2014-29037)

(1) Ek-2’de yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formunda belirtilen fiili hizmet süresine ilişkin puan hesaplanırken, ilçelerde geçirilen her bir gün için farklı katsayı uygulanmasına 1/1/2016 tarihinden sonra ilçelerde çalışma kayıtları esas alınmak sureti ile başlanır. 1/1/2016 tarihinden önceki hesaplamalarda ise il ve ilçe ayrımı yapılmaksızın il merkezi için belirlenen katsayı kullanılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar personelin hizmet puanına ilişkin kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

________________

(1)     Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 10/07/2017 tarihli ve YD İtiraz No: 2017/504 sayılı kararı ile Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(2)     Danıştay İkinci Dairesinin 15/03/2018 tarihli ve Esas No: 2016/7617 ; Karar No: 2018/1698 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2013

28650

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/7/2013

28702

2.

19/2/2014

28918

3.

21/6/2014

29037

4.       

20/2/2015

29273

 

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

Sayfa