Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) (Ek:RG-26/12/2013-28863) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 10/12/2005 tarihli ve 26019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/12/2013

28385

2.       

 22/2/2018

30340 

3.       

 

 

 

EK-1

 (Değişik:RG-22/2/2018-30340)

SAĞLIK BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

I.BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A

BAKANLIK MAKAMI

1

Müsteşar

Bakan

-

2

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

3

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

4

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

5

İç Denetim Birimi Başkanı

Müsteşar

Bakan

6

İç Denetçi

Müsteşar

Bakan

7

Diğer Personel

a) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

Bakan

b) Müsteşarlık Personeli

Müsteşar

Bakan

c) Müsteşar Yardımcılıklarında Görevli Personel

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

ç) İç Denetim Birimi Personeli

İç Denetim Birim Başkanı

Müsteşar

B

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

1

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

2

Sağlık Baş Denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

3

Diğer Personel

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

 

C

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

1

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Bakan

 

2

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

 

Müsteşar

 

3

Mali Hizmet Uzmanı, Mali Hizmet Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme

Başkanı

 

4

 

Diğer Personel

 

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme

Başkanı

 

 

 

Ç

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

1

 

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

 

Müsteşar

 

2

Hukuk Müşaviri, Avukat

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

 

3

Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

 

 

D

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

1

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

 

2

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-

 

 

E

GENEL MÜDÜRLÜKLER

1

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2

 

Genel Müdür Yardımcısı

 

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

3

 

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

Genel Müdür

4

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı, AB Uzman Yardımcısı

 

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

5

 

Diğer Personel

 

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

 

F

SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU

1

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2

Diğer Teknik ve Uzmanlık Gerektiren İşlerde Çalışan Personel

 

Müsteşar Yardımcısı

 

Müsteşar

 

 

 

II.BÖLÜM

 

İL TAŞRA TEŞKİLATI

 

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

1

İl Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Başkan, Avukat, Sivil Savunma Uzmanı

İl Sağlık Müdürü

Vali

3

Başkan Yardımcısı

Başkan

İl Sağlık Müdürü

4

Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Uzman(Ö), APK Uzmanı, Uzman*

 

Başkan Yardımcısı

 

Başkan

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

6

Diğer Personel

Uzman*

Başkan Yardımcısı

 

 

B

İL MERKEZİNDE BULUNAN HASTANELER

1

Başhekim

Başkan

İl Sağlık Müdürü

2

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

 

Başhekim

 

Başkan

3

 Eğitim kliniklerine bağlı olmayan; Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog,  Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve diğer personel

 

 

 

Başhekim Yardımcısı

 

 

 

Başhekim

4

Eğitim kliniklerinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Asistan

 

     Eğitim Görevlisi

   (Eğitim Sorumlusu)     

 

Başhekim

5

Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

           Müdür

(İdari ve Mali Hizmetler)               

Başhekim

6

Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

              Müdür

(Destek ve Kalite Hizmetleri)        

 

Başhekim

7

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

            

             Müdür

(Sağlık Bakım Hizmetleri)               

 

 

Başhekim

  

C

İL MERKEZİNDE BULUNAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ

1

Baştabip

Başkan

İI Sağlık Müdürü

2

Baştabip Yardımcısı, Müdür

Baştabip

Başkan

3

Sağlık Personeli

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

4

Müdür Yardımcısı, Diğer Personel

Müdür

Baştabip

 

Ç

İL MERKEZİNDE BULUNAN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

1

Baştabip

Başkan

İI Sağlık Müdürü

2

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

Başkan

 

3

 

Diğer Personel

Baştabip Yardımcısı

 

Baştabip

 

D

İL MERKEZİNDE BULUNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

1

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı

Başkan

İI Sağlık Müdürü

 

2

 

Diğer Personel

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı

 

Başkan

 

E

 İL MERKEZİNDE BULUNAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

1

Laboratuvar Sorumlusu***

Başkan

İI Sağlık Müdürü

 

2

 

Diğer Personel

Laboratuvar Sorumlusu ***

Başkan

 

 

III. BÖLÜM

İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI

 

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

DİSİPLİN AMİRİ ÜST

A

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

1

İlçe Sağlık Müdürü

Kaymakam

Vali

2

Birim Sorumlusu, Şube Müdürü, Araştırmacı

İlçe Sağlık Müdürü

Kaymakam

3

Diğer Personel

Şube Müdürü

İlçe Sağlık Müdürü

 

 

 B

İLÇELERDE BULUNAN HASTANELER

1

Başhekim

Başkan

İl Sağlık Müdürü

2

Başhekim Yardımcısı, Müdür

Başhekim

Başkan

3

Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog,  Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve diğer personel

 

 

 

Başhekim Yardımcısı

 

 

 

Başhekim

4

Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

            Müdür

(İdari ve Mali Hizmetler)

 

Başhekim

5

Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

             Müdür

(Destek ve Kalite Hizmetleri)

 

Başhekim

6

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

 

              Müdür

(Sağlık Bakım Hizmetleri)               

 

 

Başhekim

  

C

İLÇELERDE BULUNAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ

1

Baştabip

Başkan

İl Sağlık Müdürü

2

Baştabip Yardımcısı, Müdür

Baştabip

Başkan

 

3

 

Sağlık Personeli

Baştabip Yardımcısı

 

Baştabip

4

Diğer Personel

Müdür

Baştabip

  

Ç

İLÇELERDE BULUNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

1

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı

Kaymakam

Vali

 

2

 

Diğer Personel

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı

 

Kaymakam

 

D

İLÇELERDE BULUNAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

1

Laboratuvar Sorumlusu***

İlçe Sağlık Müdürü**

Kaymakam

 

2

 

Diğer Personel

Laboratuvar*** Sorumlusu

 

İlçe Sağlık Müdürü**

*663 sayılı KHK’nın Ek-2 sayılı cetvelinde belirlenen Uzman unvanlı personeldir.

** İlçe Sağlık Müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde disiplin amiri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanıdır.

***22/01/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirlenen kadro, unvan ve branşlardır.

 

 

 

Sayfa