Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28263

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri ek-1’de yer alan listede gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

 

 

Ek-1

 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

SIRA No.

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

1

AOÇ Müdürü

Bakan

 

2

AOÇ Müdür Yardımcısı

AOÇ Müdürü

 

3

Birim Müdürleri

AOÇ Müdür Yardımcısı

AOÇ Müdürü

4

Diğer Personel

Birim Müdürleri

AOÇ Müdür Yardımcısı

 

 

Sayfa