Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28098

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı temsilciliklerde görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı temsilciliklerde görev yapan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

b) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

c) Diğer personel: Ekli listede her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Başkanlık teşkilatında çalışan Yönetmelik kapsamına dahil personeli,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

En üst disiplin amiri

MADDE 6 (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

MADDE 7 (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.

 

EK-1

ÖLÇME SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ
DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

PERSONELİN GÖREV UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Başkan

Yükseköğretim Genel Kurulu

-

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

İç Denetçi

Başkan

-

İç Denetim Bürosunda Görevli Diğer Personel

İç Denetçi

Başkan

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

-

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

Avukat

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

Hukuk Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

-

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

Özel Kalem Müdürü

Başkan

-

Özel Kalem Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Başkan

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Daire Başkanlıklarında Görevli ÖSYM Uzmanı, ÖSYM Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Daire Başkanlıklarında Görevli Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Şube Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Tabip, Diş Tabibi

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Tabiplikte, Diş Tabipliğinde Görevli Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

 

 

 

Sayfa