Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27316

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kadrolu olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı işletme müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

             Disiplin, üst disiplin ve en üst disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü memurlarının disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

EK–1

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

                                                                                                                                                                                                   

A. MERKEZ TEŞKİLATI

 

PERSONELİN UNVANI

DİSİPLİN

AMİRİ

ÜST DİSİPLİN

AMİRİ

1

Genel Müdür

Bakan

 

2

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

3

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

 

4

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

5

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

6

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

7

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

8

Müşavir

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

9

Koruma Güvenlik Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

10

Şube Müdürü, Başuzman ve Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

                                                                                                                                                                           

B. DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

 

PERSONELİN UNVANI

DİSİPLİN

AMİRİ

ÜST DİSİPLİN

AMİRİ

1

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

2

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

3

Başuzman ve Diğer Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

 

 

 

 

Sayfa