10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre Genel Müdürlüğümüzün görevleri: 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü:

Madde 10 – Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Mülga : 27/12/1991 - KHK - 475/11 md.)

b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek,

c) Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak,

d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,

e) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak,

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

(Genel Müdürlüğümüzce bu kapsamda Yönetmelik ve Tebliğler incelenmektedir.)